NIFU

 • Statistikk & indikatorer
 • Høyere utdanning
 • Forskning & innovasjon
 • Grunnopplæring

Velkommen til NIFUs nye nettsider!

Du er nå inne på NIFUs nye nettsider, som vi er svært stolte over å presentere. Med ny grafisk design og ny struktur håper vi å kunne formidle informasjon om oss, våre publikasjoner, prosjekter og faglige aktiviteter på en enda bedre måte enn tidligere.

Vi håper du vil oppleve de nye nettsidene som enkle å bruke og finne frem i. Alt er ikke ferdig utviklet per i dag, og nettsidene vil utvikles videre og forbedres utover våren.

Hvis det er noe du ikke finner eller gjerne skulle hatt mer informasjon om, vil vi gjerne høre fra deg.

Ta gjerne kontakt med oss: post[@]nifu[.]no

Les mer

Forskningsområdet ivaretar det nasjonale ansvaret NIFU har for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU-systemet. Her inngår utarbeidelse av FoU-statistikk så vel som videreutvikling og drift av Forskepersonalregisteret samt tilrettelegging og analyse av data fra vitenskapelig publisering og patentering. Målet er å bidra aktivt til utviklingen av bedre og mer relevante indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge så vel som internasjonalt.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet omfatter en rekke tema innenfor høyere utdanning i Norge og internasjonalt. Høyere utdanning studeres både fra system- og individperspektiv. NIFU studerer høyere utdanning innenfor en bred utdannings- og forskningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, der høyere utdanning også ses i sammenheng av tidligere utdanning og videre deltakelse i arbeidslivet og livslang læring.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet omfatter studier av forsknings- og innovasjonspolitikk, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i hele forsknings- og innovasjonssystemet. Internasjonale sammenligninger står sentralt i alle deler av virksomheten. Området ledes av Espen Solberg og teller 13 faste forskere i tillegg til flere bistillinger fra Norge, Sverige og Danmark.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet dekker studier innenfor alle deler av grunnopplæringen, i tillegg til barnehagefeltet og etter- og videreutdanningsfeltet. NIFU studerer grunnopplæringen innenfor en bred utdanningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, fra barnehage og frem til høyere utdanning og arbeidsliv.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter
 • NYESTE PUBLIKASJONER
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • PROSJEKTER
16 jan 2017

NIFU Arbeidsnotat 2016:19.  Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kvinner i kunstutdanningene, og er en del av prosjektet «Kjønn og Skjønn i Kunstfagene» i regi av Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet inngår i Forskningsrådets BALANSE-prosjekt. Tallmaterialet ble utarbeidet høsten 2015 og utgitt som arbeidsnotat ett år ...

Les mer
16 jan 2017

NIFU-rapport 2016:33.  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU satsingen Kompetanse for mangfold som implementeres i perioden 2013–2017. Den første delrapporten fra evalueringen forelå tidlig i 2015 og omhandlet surveyundersøkelser til ledere og eiere av barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring gjennomført i 2014. Sluttrapport ...

Les mer
10 jan 2017

NIFU-rapport 2016:45.   This report presents the findings from a study of the knowledge triangle in Norway carried out by the Nordic Institute for Studies of Innovation, Research and Education (NIFU) in the period September 2015 to January 2016. The study was commissioned by the Norwegian Ministry of Education and Research, and is part of an OECD project organised by the ...

Les mer
5 jan 2017

NIFU-rapport 2016:40.  Etter Kvalitetsreformen i høyere utdanning har det vært en stor økning i antall studieprogram og studenter på mastergradsnivå. Et tilbakevendende spørsmål i den utdanningspolitiske debatten er hvorvidt denne veksten skjer på bekostning av kvaliteten i mastergradsstudiene. Denne rapporten er utført på oppdrag fra Akademikerne og undersøker ...

Les mer
3 jan 2017

NIFU-rapport 2016:44. Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av eCampus-programmet. eCampus er et program for utvikling av IKT-infrastruktur for offentlige universiteter og høgskoler (UH), som startet opp i 2012 og avsluttes i siste halvdel av 2016. Programmet har vært koordinert av UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og som har ansvar for nasjonale ...

Les mer
2 jan 2017

NIFU-rapport 2016:41. The EU Framework Programmes (FPs) constitute large arenas for R&D funding and cooperation with research groups in Europe and beyond. For Norway, participation in the EU Framework Programmes (FP) has become an increasingly important dimension of national R&D and innovation policy. Current national R&D priorities are well harmonized with the ...

Les mer
28 des 2016

Abstract: We investigate methodological problems in measuring research productivity at the national level by comparing official R&D statistics from the OECD with publication data from the Web of Science. Data from 18 countries are analysed. This paper problematizes the approach taken in studies where R&D statistics are used as an input variable and publications as an ...

Les mer
20 des 2016

Abstract: This article explores the significance for academic staff members of research groups established and formalised as part of research strategies at university faculties. It also explores the levels of participation and stresses the importance of such group-related activities with regard to the level of participation, perceived impact on research quality and researcher ...

Les mer
16 jan 2017

NIFU Arbeidsnotat 2016:19.  Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kvinner i kunstutdanningene, og er en del av prosjektet «Kjønn og Skjønn i Kunstfagene» i regi av Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet inngår i Forskningsrådets BALANSE-prosjekt. Tallmaterialet ble utarbeidet høsten 2015 og utgitt som arbeidsnotat ett år ...

Les mer
16 jan 2017

NIFU-rapport 2016:33.  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU satsingen Kompetanse for mangfold som implementeres i perioden 2013–2017. Den første delrapporten fra evalueringen forelå tidlig i 2015 og omhandlet surveyundersøkelser til ledere og eiere av barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring gjennomført i 2014. Sluttrapport ...

Les mer
10 jan 2017

NIFU-rapport 2016:45.   This report presents the findings from a study of the knowledge triangle in Norway carried out by the Nordic Institute for Studies of Innovation, Research and Education (NIFU) in the period September 2015 to January 2016. The study was commissioned by the Norwegian Ministry of Education and Research, and is part of an OECD project organised by the ...

Les mer
5 jan 2017

NIFU-rapport 2016:40.  Etter Kvalitetsreformen i høyere utdanning har det vært en stor økning i antall studieprogram og studenter på mastergradsnivå. Et tilbakevendende spørsmål i den utdanningspolitiske debatten er hvorvidt denne veksten skjer på bekostning av kvaliteten i mastergradsstudiene. Denne rapporten er utført på oppdrag fra Akademikerne og undersøker ...

Les mer
3 jan 2017

NIFU-rapport 2016:44. Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av eCampus-programmet. eCampus er et program for utvikling av IKT-infrastruktur for offentlige universiteter og høgskoler (UH), som startet opp i 2012 og avsluttes i siste halvdel av 2016. Programmet har vært koordinert av UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og som har ansvar for nasjonale ...

Les mer
2 jan 2017

NIFU-rapport 2016:41. The EU Framework Programmes (FPs) constitute large arenas for R&D funding and cooperation with research groups in Europe and beyond. For Norway, participation in the EU Framework Programmes (FP) has become an increasingly important dimension of national R&D and innovation policy. Current national R&D priorities are well harmonized with the ...

Les mer
20 des 2016

NIFU-rapport 2016:15. NIFU har gjennomført en kartlegging av ansatte i undervisningsstillinger uten formell lærerkvalifisering. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og etter Kunnskapsdepartementets initiativ til undersøkelsen høsten ...

Les mer
19 des 2016

Kunnskapsdepartementet har behov for å få utredet en rekke forhold som berører humanistisk utdanning og forskning i forbindelse med en stortingsmelding om humaniora, som er varslet våren 2017. Senter for profesjonsstudier (SPS) har fått i oppdrag å gjøre en del analyser som grunnlag for den forestående stortingsmeldingen, og dette er den første av i alt tre rapporter ...

Les mer
28 des 2016

Abstract: We investigate methodological problems in measuring research productivity at the national level by comparing official R&D statistics from the OECD with publication data from the Web of Science. Data from 18 countries are analysed. This paper problematizes the approach taken in studies where R&D statistics are used as an input variable and publications as an ...

Les mer
20 des 2016

Abstract: This article explores the significance for academic staff members of research groups established and formalised as part of research strategies at university faculties. It also explores the levels of participation and stresses the importance of such group-related activities with regard to the level of participation, perceived impact on research quality and researcher ...

Les mer
20 des 2016

Abstract: In this article we examine the relationship between educational level and position in the labour market at age 25 for those who have completed upper secondary education or lower as their highest educational level. Whilst completion of upper secondary education is widely regarded as being important, we find that early and lasting work experience can compensate for ...

Les mer
20 des 2016

Onsdag den 23. september 1722 åpnet et nytt teater i Lille Grønnegade i København med en forestilling med Molières Gnieren på plakaten. Datoen er et institusjonshistorisk tidsskille. Tidligere hadde man hatt fransk teater ved hoffet, omreisende tyske komedianter på markedsplassen og latinsk komedie i skolene. Nå fikk byens borgere – og Norden – for første gang et ...

Les mer
12 des 2016

This paper reviews path-creation processes in road transport systems in the Nordic countries: e-mobility in Denmark, hydrogen and fuel-cell electrical vehicles in Norway, and advanced biofuels in Finland and Sweden. The study builds on the path creation literature, which seeks to explain the emergence of new technological pathways. Drawing on recent insights concerning the ...

Les mer
7 des 2016

Det er kjent at ungdoms forhold til voksne, inkludert lærere, i større grad enn i tidligere generasjoner er preget av forhandlinger og fravær av opposi- sjon. Denne artikkelen undersøker hvordan elever og lærere omtaler muligheter og grenser i forhandlingsrommet som åpner seg når standpunkt- karakterer skal settes i siste året i studiespesialisering i videregående ...

Les mer
18 nov 2016

This paper unpacks resource mobilisation for biorefineries by studying investment decisions of incumbent pulp and paper firms in Sweden and Finland. The analysis highlights that the limited adoption of biorefinery technologies can be attributed to both insufficient abilities (lack of needed competencies and partnerships) and interests (preference for improving existing ...

Les mer
10 nov 2016

This article explores whether old, incumbent industries can prevent new, green industries from emerging by studying the rise and fall of the Norwegian advanced biofuel sector. It investigates three competing explanations that have been proposed to account for why Norway failed to develop a vibrant industry within this field: (i) the petroleum industry acquired all available ...

Les mer
12 jan 2017

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og undervisningspraksis fra oppstart, vurdere hvordan dette endrer seg ved ...

Les mer
13 jan 2017

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar til regionale kompetanseutviklingsstrategier og til å ...

Les mer
20 sep 2016

Prosjektet skal følge alle elever som begynner i videregående opplæring i Østfold i august 2016 gjennom fem skoleår. Målsettingen med prosjektet er a) å få økt kunnskap om hva som forklarer gjennomføring og kompetanseoppnåelse ved å etablere en dypere forståelse av hva som kjennetegner de som fullfører og består, de som slutter og de som stryker i videregående ...

Les mer
15 sep 2016

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler i Norge. Evalueringen omfatter institusjonsnivå og dekke ...

Les mer
23 jun 2016

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the employment of older adults and explore whether there are gaps or weaknesses ...

Les mer
28 jun 2016

Krigsskolen har engasjert NIFU i et samarbeid med skoleledelsen om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet. Gjennom en dokumentanalyse skal NIFU bistå Krigsskolen i utredning av ulike måter å vurdere relevans av skolens militære profesjonsutdanning. Krigsskolen er den eldste institusjon for høyere utdanning i Norge og har siden 1750 drevet ...

Les mer
23 jun 2016

Hensikten med «1+1 prosjektet» er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper. Prosjektet vil foregå i 160 skoler fra 10 kommuner i Norge, geografisk spredt over store deler av landet: Asker, Bærum, Bodø, Drammen, Sandefjord, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, Tromsø ...

Les mer