Forside_2015

Lansering av Indikatorrapporten 2015: Tid for bærekraftig omstilling – har vi kunnskapen som trengs?

28/08/2015

Torsdag 24. september kl. 12.00 til 15.00. Med fallende oljepriser har behovet for omstilling av norsk økonomi fått økt aktualitet. I tillegg kommer behovet for å løse store samfunnsutfordringer og fornye vår offentlige sektor. Forskning og innovasjon anses som helt sentralt for å møte alle disse utfordringene.

shutterstock_bøker og pad_redusert Lærere velger papir

24/08/2015

De fleste lærere bruker i hovedsak papirbaserte lærebøker. Men to av tre lærere ønsker å bruke digitale læremidler i større grad enn de gjør i dag.

shutterstock_kommersialisering av forskning Effektivt virkemiddelapparat

20/08/2015

Det er utviklet et relativt velfungerende system for kommersialisering rundt flere av universitetene samt noen instituttmiljøer.

shutterstock_kommers av forskn arendal Arendalsuka: Torbjørn Røe Isaksen mottar NIFU-evaluering (streames)

17/08/2015

Regjeringen ga i 2014 NIFU i oppdrag å evaluere virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning. Nå lanseres rapporten.

shutterstock_kompetanse for fremtiden Arendalsuka: Kompetanse for fremtidens Norge (streames)

14/08/2015

Universitetene og høyskolene skal sørge for gode kandidater til arbeids- og næringslivet, og samtidig utvikle kunnskap for utforming av fremtidens samfunn. Hvordan kan vi sikre oss den kompetansen Norge vil trenge i fremtiden? Hva kan fremtidsstudier fortelle – og hva kan de ikke fortelle? Hvordan kan vi samarbeide om å møte disse utfordringene?

shutterstock_135382049 NIFU søker forskningsleder til studier av grunnopplæring

03/08/2015

Forskningslederen har faglig lederansvar og personalansvar for forskningsområdet studier av grunnopplæring, som også omfatter barnehagefeltet.

shutterstock_tenaaring foran pc_klippet Fortsatt behov for Den virtuelle matematikkskolen

10/07/2015

Basert på NIFUs anbefalinger og egne erfaringer har Den virtuelle matematikkskolen for ungdomsskoletrinnet (DVM-U) som konsept gjennomgått flere endringer siden første års pilotering. Eksisterende versjon fremstår som mer gjennomarbeidet sammenlignet med versjonen som forelå i foregående skoleår. Men konseptet er fremdeles uferdig.

Forside_foreløpig_2015 Indikatorrapporten – foreløpig utgave!

03/07/2015

Det foreligger nå en foreløpig utgave av Indikatorrapporten, hvor hoveddelen av nasjonale tall for FoU-innsats, FoU-finansiering og menneskelige ressurser i det norske FoU- og innovasjonssystemet inngår.

shutterstock_tilbud for flinke elever Høyt presterende elever får opplæringstilbud

30/06/2015

Norske skoler, særlig de største, er opptatt av å gi høyt presterende elever tilpassede opplæringstilbud. Skolene i Oslo og Akershus har størst tro på at de lykkes med tilbudet.

shutterstock_f-35 Godt grunnlag for videre arbeid med relevans

26/06/2015

Luftkrigsskolens arbeid med å forbedre transparens og oversikt over studietilbudets mål og innhold oppleves som nyttig av aktører ved skolen, ved de luftmilitære avdelinger (Luftvinger), i Luftforsvarsstaben og i Forsvarsdepartementet.

Forsiden-kroppa Nytt nummer av Forskningspolitikk

24/06/2015

Forskningspolitikk 2/2015 foreligger nå. Norges forskningsråd i Brussel, Erik Yssen, forteller om sine erfaringer med EUs forsknings- og innovasjonspolitikk generelt og Horisont 2020 spesielt. Nummeret har ellers artikler om måling av samfunnseffekter av forskning og om høyere utdanningsinstitusjoners samfunnskontakt og -samarbeid i Sverige. Difi analyserer erfaringene fra tre prosjekter der Kunnskapsdepartementets koordinerende rolle i forskningspolitikken er satt på prøve.

shutterstock_biotechnology Økning i utgiftene til bioteknologisk forskning og utvikling innen UoH- og instituttsektoren, men nedgang i næringslivets utgifter

24/06/2015

Både i 2011 og 2013 ble det utført bioteknologisk FoU i Norge for om lag 3,8 milliarder kroner. Det gir en realnedgang på nær fire prosent årlig. Til sammenligning var det fra 2009 til 2011 en årlig realvekst på 10 prosent. Det er utviklingen i næringslivets bioteknologiske FoU som forklarer nedgangen.

siri-bb-cropped Siri Brorstad Borlaug har disputert

17/06/2015

17. juni i år disputerte NIFU-forsker Siri Brorstad Borlaug. Hun forsvarte sin avhandling for graden ph.d., «Excellence and innovation in research policy – external steering and internal responses».

shutterstock_nedsatt funksjonsevne Påvirker ikke kommunenes ressursbruk

17/06/2015

På oppdrag for UDIR har NIFU undersøkt konsekvensene av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren. Selv om rammefinansieringen nå har virket i flere år, ser ikke ut til å ha betydning for kommunenes ressursbruk knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne.