shutterstock_kontakt mellom studenter

Lite kontakt mellom internasjonale og norske studenter

21/11/2014

Utenlandske studenter har en relativt positiv vurdering av utdanningen sin i Norge, men kontakten mellom utenlandske og norske studenter er lav.

shutterstock_internasjonal student-redusert En ny fase for internasjonaliseringsarbeidet

20/11/2014

Internasjonaliseringsarbeidet i norsk høyere utdanning ser ut til å være på vei over i en ny fase med økt fokus på å kople forskning og utdanning, og på å kople plandokumenter på alle nivåer i organisasjonen.

shutterstock_økonomistudent Ekspansjonen i økonomiutdanningen – en suksesshistorie?

19/11/2014

De som tar mastergrad i økonomisk-administrative fag, er mer fornøyd med utdanningen sin enn mange andre studentgrupper og har i liten grad vært utsatt for arbeidsledighet det siste tiåret, til tross for sterk vekst i tallet på studenter og kandidater.

bilde Statsbudsjettanalysen: God vekst i bevilgninger til forskning

13/11/2014

Aldri tidligere har offentlige bevilgninger til forskning utgjort en høyere andel av BNP. NIFUs analyse av hva budsjettforslaget for 2015 vil bety for forskning og høyere utdanning foreligger nå.

shutterstock_helse og omsorg Styrker kommuners kompetanse

10/11/2014

Kompetanseløftet 2015 framstår som et treffsikkert redskap for å styrke kommunenes kompetanse i helse og omsorg, og åtte av ti kommuner mener at løftet er viktig for deres arbeid med utdanning og etterutdanning av personell.

shutterstock_oljeingeniør-redusert Ingeniører sterkt etterspurt

06/11/2014

En større kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at ingeniører er en høyt etterspurt yrkesgruppe. Realister som kjemikere, biologer og matematikere er derimot langt mindre etterspurt.

Forskningspolitikk 3-2014_forside_redusert-til-nifu-web Nytt nummer av Forskningspolitikk

04/11/2014

Forskningspolitikk 3/2014 foreligger nå. – Institusjonene selv må være de viktigste strategiske aktørene, sier Ole Petter Ottersen i et stort intervju i dette nummer. Langtidsplanen er et av nummerets hovedtemaer; den er et godt første forsøk, heter det i en kommentar. En første gjennomgang av budsjettforslaget for 2015 viser en god, men ujevnt fordelt vekst for forskning. Vi står foran en ny strukturreform i høyere utdanning; en artikkel beskriver hva som skjedde i den forrige, «da 98 høgskoler ble 26».

shutterstock_mnt-fag MNT-satsingen: Mangelfulle virkemidler for oppfølging

04/11/2014

Det har vært vekst i utdanning innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fagene), men relativt lite vekst i MNT-forskning de siste ti årene.

shutterstock_videreutdanning for lærere Lærere tilfredse med etterutdanning

31/10/2014

Lærere som tar etterutdanning, er i stor grad er fornøyd med studiet de har tatt og med tilretteleggingen. En høy andel forteller at de har lært mye av å studere, og at de har forandret eller skal forandre egen undervisning og måte å jobbe på.

illustrasjonsbilde nettsak Kvalitet, kapasitet og relevans: Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning

29/10/2014

29. oktober ble boken Kvalitet, kapasitet og relevans: Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning utgitt under Cappelen Damm sin akademiske frokost.

shutterstock_digital tablett Viktig nettilbud for sterke og svake matematikkelever

27/10/2014

Den virtuelle matematikkskolen er et viktig nettbasert tilbud både for elever som ønsker utfordringer og for elever som trenger ekstra oppfølgning. Men det er rom for forbedringer.

shutterstock_FoU-tall Moderat vekst i Norges forsknings- og utviklingsinnsats

27/10/2014

Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde 51 milliarder kroner i 2013. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på i underkant av 3 milliarder fra 2012 og 5,5 milliarder fra 2011.

shutterstock_helseforskning Mer ressurser til helseforskning

24/10/2014

Helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte om samlede driftskostnader til forskning på 3,1 milliarder kroner i 2013.

Kvalitet, kapasitet og relevans Frokostseminar og boklansering: Kvalitet i høyere utdanning – bør vi lytte til studentene?

20/10/2014

Studentundersøkelser brukes i økende grad for å måle kvaliteten på studiene. Men er studentene i stand til å vurdere den faglige kvaliteten på studiet? Studentene verdsetter små fagmiljøer og godt sosialt miljø. Er vi i ferd med å forveksle studiekvalitet med trivsel, og tillegge studentenes mening for stor vekt? Eller er studentundersøkelser et nyttig korrektiv til tradisjonelle kvalitetsmål som forskningskvalitet og gjennomstrømning? Hvilken vekt bør vi legge på studentenes vurdering?