shutterstock_student på bibliotek

Så mye koster en student

19/12/2014

Det er store variasjoner i kostnadene bak hvert studiepoeng i høyere utdanning. Kostnadene er gjennomgående høyere ved universiteter enn høgskoler, men det er ellers ingen tendens til at store institusjoner er mer kostnadseffektive enn små.

shutterstock_tannlege - mikroskop - redusert Tannhelse lite forskningsfelt

19/12/2014

I 2011 utgjorde totale utgifter til forskning på odontologi og tannhelse 180 millioner kroner. Som andeler av total forskning og utvikling (FoU) per sektor, utgjorde fagfeltet én prosent i universitet- og høgskolesektoren og 0,22 prosent i instituttsektoren.

shutterstock_studenter i arbeidsliv Behov for klarere prioriteringer i samarbeid skole-næringsliv

17/12/2014

Samarbeid mellom skole og næringsliv utgjør en stor del av dagens kompetansepolitikk. En større kartlegging blant Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) medlemsbedrifter viser at bedriftene helst vil samarbeide med skoler når samarbeidet skjer i eller rettet mot bedriftens virksomhet. Næringslivet som konkretiseringsarena av skolefaglige tema synes å være viktigere enn hospiteringsordningene for lærere.

Forskningspolitikk-4-2014_forside-redusert Nytt nummer av Forskningspolitikk

15/12/2014

Forskningspolitikk 4/2014 foreligger nå. –Faglig ansatte ved universiteter og høgskoler er ikke gjerrige på sin kunnskap, de aller fleste driver kunnskapsspredning i ulike former, hevdes det i nummerets kronikk med støtte i en ny undersøkelse. En artikkel viser at mange års satsing på matematikk, naturfag og teknologi i liten grad har ført til økt forskningsinnsats. EUs voksende forsknings- og innovasjonsinnsats blir belyst i artikler om «ansvarlig forskning og innovasjon» og om ti europeiske fellesprogrammer for å koordinere deltakerlandenes nasjonale forskningsinnsats

shutterstock_gutt foran skjerm-redusert Nytenking om fagskoler

15/12/2014

I en nytt notat vurderer NIFU alternative finansieringsmodeller foreslått av Fagskoleutvalget. Utvalget har på en fornuftig måte trukket på erfaringene som er gjort med finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren, samt enkelte elementer fra finansieringssystemet for forskningsinstituttene.

shutterstock_entreprenørskap og frafall Redusert frafall med entreprenørskapstilbud?

11/12/2014

Entreprenørskapsopplæring generelt synes ikke å bidra til redusert frafall. Men en spesiell kombinasjon av to typer entreprenørskapsopplæring har gitt positive effekter.

shutterstock_tavleundervisning matte Nasjonale sentre i opplæringen: en underutnyttet ressurs?

10/12/2014

De åtte sentrene som omfattes av evalueringen gjennomført av NIFU framstår som nyttige for både skoler og barnehager, men de når i varierende grad ut til brukerne.

shutterstock_bionæring 40 millioner til forskning på innovasjon i bioøkonomien

10/12/2014

NIFU var ett av seks miljøer som fikk midler til forskning på bioøkonomien i tildelingen fra Forskningsrådets BIONÆR-program.

fulbright Fulbright-program i tråd med politikk for internasjonalisering av forskning og utdanning

08/12/2014

Det norske Fulbright-programmet virker å fungere svært godt ut fra mål, ledelse og organisering av utvelgelsesprosesser.

shutterstock_sustainability-cropped Økosystemer under press

03/12/2014

Det viser en litteraturgjennomgang om rollen politiske virkemidler spiller for en miljømessig bærekraftig og konkurransedyktig næringsmiddelindustri. I gjennomgangen er oppmerksomheten rettet mot næringsmiddelindustrien i Sverige og internasjonalt, og utviklingen etter 1990.

shutterstock_tysk snakkeboble Trenger mer tysk

02/12/2014

En større kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at over halvparten av bedriftene vil vektlegge fremmedspråk ved nyansettelser. Nest etter engelsk fremstår tysk som det viktigste fremmedspråket. Noe overraskende kommer polsk på plassen deretter. I enkelte regioner og blant større bedrifter er fransk fortsatt på tredjeplass.

shutterstock_økonomistudent Ekspansjonen i økonomiutdanningen – en suksesshistorie?

01/12/2014

De som tar mastergrad i økonomisk-administrative fag, er mer fornøyd med utdanningen sin enn mange andre studentgrupper og har i liten grad vært utsatt for arbeidsledighet det siste tiåret, til tross for sterk vekst i tallet på studenter og kandidater.

shutterstock-europa på kloden-redusert Mot en mer kunnskapsbasert forskningspolitikk?

27/11/2014

En nylig publisert studie utført av NIFU på oppdrag fra den svenske Kungliga Ingenjørsvetenskapsakademien (IVA) belyser styrker og svakheter med ulike måter å organisere og finansiere den forskningspolitiske analysekapasiteten. Studien fokuserer på fem land i Europa: Norge, Danmark, Nederland, UK og Tyskland.

shutterstock_studenter og næringsliv Fortrinn med desentralisert struktur

26/11/2014

Høgskolenes styrke ligger i en desentralisert struktur. Gjennom denne representerer de en meget bred kontaktflate mot regionene og private og offentlige aktører. Det største potensialet fremover ligger i å videreutvikle denne brede rollen og kombinere dette med spissing på noen avgrensede områder.