shutterstock_309289910_utdanningsledelse

NIFU-seminar 10. juni: Utdanningsledelse – løsning eller problem?

27/05/2016

Nye data viser at utdanningsledelse er svært komplekst organisert. Samtidig tyder systematiske forskjeller mellom læresteder på at kultur og tradisjoner betyr mye for hvordan utdanningsvirksomheten organiseres og ledes. Hvem er det som tar beslutningene? Hvordan bør utdanningsvirksomheten styres og ledes? Hva forklarer variasjonene i styring og ledelse?

edtech Seminar om Learning Analytics

27/05/2016

Sammen med Oslo EdTech-cluster har NIFU nylig arrangert seminar om Learning Analytics.

bygget Ledige stillinger

26/05/2016

NIFU søker forskere til flere av sine områder. Vi tilbyr et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø, med utfordrende forsknings- og utredningsprosjekter innen studier av utdanning, forskning og innovasjon samt innenfor statistikkproduksjon og indikatorutvikling. NIFU har bred internasjonal kontaktflate og høy synlighet i media.

shutterstock_145330801_ fagskole Effektiv drift av fagskoler

19/05/2016

Sett under ett drives fagskolene i Norge kostnadseffektivt, blant annet fordi skolene mobiliserer ressurser som ikke fullt ut betales over skolenes budsjetter. Det er stor spredning mellom skolene i kostnader per student, også mellom skoler innenfor samme fagområde.

shutterstock_114578596_oljearbeidere Styring og styrking av en fragmentert sektor

19/05/2016

NIFU har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av Nasjonalt fagskoleråd.

shutterstock_139617071_elev med notatblokk Et riktig bilde av kvaliteten i de videregående skolene?

11/05/2016

NIFU-seminar: SØF-rapporten «Skolekvalitet i videregående opplæring» konkluderer med stor variasjon i skolekvalitet mellom de videregående skolene i Norge. Men hvor godt egnet er egentlig funnene som verktøy for å forbedre de videregående skolene?

Langfeldt, Liv redusert Sentre for studier av forskningskvalitet og effekter

11/05/2016

Norges forskningsråd har innvilget støtte til to sentre som skal forske på forskningskvalitet og effekter av forskning. Sentrene vil få en støtte på inntil 12 millioner kroner årlig i åtte år.

munchmuseet_fra FB Årskonferansen 2016: Fremtidens innovatører

03/05/2016

Hvordan utvikle fremtidens innovatører i skolen, på universitetene og i forskningen? NIFU presenterer ny forskning 20. mai 2016.

UiS-logo2-beskåret Styrer med begrenset innflytelse

03/05/2016

En ny NIFU-rapport som presenterer resultatene fra evalueringen av styrene på institutt- og fakultetsnivå ved Universitetet i Stavanger (UiS), viser at styrene har begrensede effekter for strategisk utvikling og ansattes innflytelse.

Weterings SusValueWaste-seminar med Rob Weterings

02/05/2016

Rob Weterings er seniorstrateg for Sustainable Innovation ved Nederlands sosiale og økonomiske råd.

IMG_2103 25. mai 2016: Learning Analytics-seminar

02/05/2016

Det er stor interesse for feltet Learning Analytics, både blant forskere og innen edtech-næringen. På NIFU vil det bli avholdt et todelt seminar for å gi kjennskap til kunnskapen på feltet og på sikt få til nye forskningsbaserte prosjekter.

shutterstock_12057355_ studenter_fuzzy Utmerkelse til paper om arbeidssamarbeid i studietiden

02/05/2016

Artikkelen “Study and labour market effects of graduate students’ interaction with work organisations during education: A cohort study” skrevet av Taran Thune (TIK-senteret, UiO) og Liv Anne Støren (NIFU) har blitt plukket ut til listen over “outstanding papers” utgitt 2015 på forlaget Emerald.

shutterstock_høyere utdanning elev med skjerm Diskusjon om kvalitetsbegrep

28/04/2016

Vitenskapelig ansatte og studenter i universitets- og høgskolesektoren vektlegger ulike dimensjoner ved kvalitetsbegrepet. De har derfor ulike vurderinger av kvaliteten i norsk høyere utdanning, og ulike oppfatninger om hvilke sider ved lærestedenes virksomhet som bør endres eller styrkes for å oppnå bedre kvalitet.

shutterstock_søkerekord Kveldsseminar: Forskningskafe om prestasjonspresset i skolen

20/04/2016

Årets første forskningskafé vil bli avholdt av Utdanningsforbundet torsdag 21. april. Temaet er «Prestasjonspresset i skolen - Hva gjør det med elevene?».