tabeller

Egne tabeller fra Kandidatundersøkelsen 2013

03/07/2014

Nå er det mulig å lage egne tabeller fra NIFUs kandidatundersøkelse 2013. Undersøkelsen omfatter masterkandidater fra våren 2013 fra universiteter og høgskoler. Hovedresultatene er publisert i NIFU-rapport nr. 17-2014.

shutterstock_universitet Nytt register over europeiske universiteter og høgskoler (ETER)

03/07/2014

NIFU deltar i konsortiet som har samlet inn data til ETER-databasen sammen med Universita della Svizzera italiana (USI), Sapienza Universita di Roma og Joanneum Research i Østerrike.

shutterstock_gutt og jente ved pc Positive til satsing på ungdomstrinnet

02/07/2014

Satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» har som mål å gjøre opplæringen på ungdomstrinnet mer praktisk og variert. De første resultatene fra satsingen viser at optimismen er stor, og at denne øker i takt med økt involvering.

shutterstock_online education Kapittel om nettbasert undervisning

30/06/2014

Cathrine Tømte, Arne Fevolden og Dorothy Sutherland Olsen ved NIFU har skrevet et av kapitlene i boken E-Learning as a Socio-Cultural System: A Multidimensional Analysis. Bidraget heter “To MOOC or not to MOOC? - A case study of Norway”.

shutterstock_kuleramme Mye forskning som handler om læring hos barn med utviklingshemning

27/06/2014

En gjennomgang viser at det finnes et betydelig antall studier om barn med psykisk utviklingshemning og læring, og at mange tiltak, verktøy og undervisningsmetoder er utviklet.

lærer-blå-kjole Sterkere tilbakemeldingskultur i norske skoler

25/06/2014

Norge kan vise til relativt høy sammenheng mellom læreres klasseromsledelse og deres tilbakemelding til elever om faglige resultater.

Forskningspolitikk-2-2014_forside-web Nytt nummer av Forskningspolitikk

25/06/2014

Forskningspolitikk 2/2014 foreligger nå. Næringslivet i Norge er like innovativt som i andre nordiske land, viser Statistisk sentralbyrås siste innovasjonsundersøkelse. – Den viktigste forskningspolitiske nyheten i Norge i år, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om den nye strategien han nylig la fram om Norges forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU. NIFU-forsker avviser at resultatene fra instituttets kandidatundersøkelse gir dekning for påstander om «mastersyke».

shutterstock_simulering Artikkel om hasardmodell med uobservert heterogenitet

13/06/2014

Artikkelen «Flexible parametric estimation technique for a competing risks model with unobserved heterogeneity: a Monte Carlo study», skrevet av forsker ved NIFU Pål Børing, er publisert i tidsskriftet Journal of Statistical Computation and Simulation.

polarforskning Polarforskning i kongeriket Danmark er kartlagt

12/06/2014

Totalt 723 millioner kroner ble brukt på polarforskning i 2013 ved institusjoner og institutter i Danmark, Grønland og Færøyene. I form av arbeidsinnsats, ble totalt 611 polarforskningsårsverk utført.

shutterstock_psychology-redusert Vellykket rekrutteringstiltak for dobbelkompetanse i psykologi

04/06/2014

Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi har vært et hensiktsmessig virkemiddel for å styrke rekrutteringen av psykologer med både ph.d.-grad og spesialistgodkjenning.

shutterstock_lærlinger Hvorfor blir lærlingordningen i kommunesektoren annerledes enn i privat sektor?

04/06/2014

Dette er tittelen på en rapport NIFU leverte Kommunesektorens organisasjon 1. juni.

shutterstock_jobs-redusert De fleste er i jobb et halvt år etter fullført utdanning

03/06/2014

Kandidatundersøkelsen 2013: Et halvt år etter avsluttende eksamen er nær ni av ti mastere sysselsatt. Men ikke alle har en jobb som oppfattes som relevant for utdanningen. Det er relativt små forskjeller mellom fagfeltene i andelen som er arbeidsledig, men andre former for mistilpasning i arbeidsmarkedet, som irrelevant arbeid og undersysselsetting, varierer mer med type utdanning.

shutterstock_voksenopplæring-redusert Uendret elevtall de neste to år

02/06/2014

Det er lite som tyder på at elevtallet i Oslo Voksenopplæring vil endre seg vesentlig de neste to årene. Dette kan bety at den viktigste faktoren som påvirker elevtallsutvikling i voksenopplæring er endringer i regelverket, blant annet som følge av politiske beslutninger.

shutterstock_depressed girl-redusert Ønsker mer systematisk arbeid med psykisk helse i skolen

28/05/2014

Et stort flertall av lærerne ønsker at skolen skal arbeide systematisk, både for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene. Likevel er det bare et mindretall av lærerne som er helt enige i at skolen faktisk gjør dette.