shutterstock_miljøforskning

Viktig med mer offensive miljøinstitutter

12/05/2015

Forskningen ved miljøinstituttene er gjennomgående faglig solid. Men instituttene opererer i en krevende konkurranse om midler, og bør utvikle flere ben å stå på. De bør også øke samarbeidet med hverandre og med partnere i næringsliv og offentlig sektor. Myndighetene bør på sin side bidra til et mer velfungerende oppdragsmarked og styrke instituttenes basisbevilgninger.

energiforum - Sats mer på kompetanseutvikling

07/05/2015

Dorothy Sutherland Olsen og Tone Cecilie Carlsten ved NIFU er intervjuet i Energi Norges medlemsblad EnergiForum om kompetansebehov i kraftnæringen.

shutterstock_nordisk Universitets- og høgskolesektoren en viktig FoU-aktør i Norden

30/04/2015

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren utgjør nær en tredjedel av nasjonal FoU i Danmark og Norge, og 27 prosent i Sverige og 21 prosent i Finland.

shutterstock_russian students Russiske studenter vil gjøre karriere i Norge

29/04/2015

Fravær av skolepenger, økte karrieremuligheter i Norge, utdanningsprogrammer på engelsk og et fredelig, trygt og teknologisk avansert samfunn, er blant de viktigste årsakene til at mange russiske studenter kommer til Norge.

shutterstock_velferdsforskning2013 Vekst i norsk velferdsforskning

22/04/2015

Fra 2011 til 2013 hadde utgifter til velferdsforskning betydelig vekst, både i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren, og den samme tendensen ses i antall publiserte artikler på dette området.

shutterstock_kompetanse for mangfold Flerkulturell satsning godt i gang

16/04/2015

Antallet barnehager, skoler i grunnopplæringen samt voksenopplæringsenheter som allerede deltar i satsingen Kompetanse for mangfold, ligger over opptrappingsambisjonene som er nedfelt i Utdanningsdirektoratets planer.

Utsikt_TT NIFU søker assisterende direktør

09/04/2015

NIFU søker en assisterende direktør som kan bidra til å utvikle NIFU som et ledende forskningsmiljø. Assisterende direktør bistår direktøren i ledelsen av instituttet og er direktørens stedfortreder.

shutterstock_internasjonal forskermobilitet Forskeropphold vanligste form for internasjonal mobilitet

08/04/2015

Men også bytte av arbeidsgiver er overraskende vanlig. 57 prosent av forskerne ved universiteter og 65 prosent av dem som er tilknyttet forskningsinstitutter i EU, har vært internasjonalt mobile minst én gang i sin forskerkarriere.

shutterstock_helseforskning 2 Forskergrupper styrker forsknings- og utdanningskvaliteten

07/04/2015

Et viktig formål med å etablere formelle forskergrupper er å styrke kvaliteten på forskningen ved et institutt eller en avdeling. En ny studie viser at forskergrupper blir vurdert som viktige for kvaliteten på forskning og høyere utdanning.

shutterstock_havbruksforskning Syv prosent av FoU-ressursene går til marin FoU

27/03/2015

Marin forskning er et viktig satsingsfelt for havnasjonen Norge. Den siste kartleggingen av ressurser til marin FoU og havbruksforskning viser at det ble brukt 3,6 milliarder kroner på marin FoU i 2013.

Forskningspolitikk 1-2015_forside_Page_01_til nifunyhet Nytt nummer av Forskningspolitikk

24/03/2015

Forskningspolitikk 1-2015 foreligger nå. Høringsuttalelsene til forslag til nytt system for finansiering av høyere utdan­nings­institusjoner tyder på at håndteringen av to forslag kan by på politiske utfordringer. Kyrre Lekve avviser forslaget om utviklings-, kvalitets- og profilavtaler. Skatte­insentiver for å øke næringslivets FoU har økt kraftig i hele Europa, viser en oversikt initiert av EU. Norges SkatteFUNN kommer godt ut, men usikkerheten er stor om hvor effektive slike ordninger er.

KF_vindmolle Kreftforeningen største eksterne finansieringskilde for norsk kreftforskning i 2013

24/03/2015

Kreftforeningen har finansiert forskning siden 1949 og spilt en viktig rolle i oppbyggingen av norsk kreftforskning. Foreningen har i dag en sterk posisjon og er en attraktiv finansieringskilde for norske kreftforskere.

shutterstock_stetoskop og publikasjon-redusert UNN publiserer mest i Helse Nord

18/03/2015

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset er de to helseforetakene i Helse Nord som publiserer flest vitenskapelige artikler, artiklene derfra siteres mest og de har dessuten hyppigst medforfattere ved både utenlandske og norske institusjoner.

shutterstock_kompetansebehov Kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter

15/03/2015

Seks av ti NHO-bedrifter sier at de har et udekket kompetansebehov, og fire av ti sier at de har tapt kunder eller markedsandeler som følge av mangel på kompetanse. Det viser tall fra NHOs kompetansebarometer 2015.