shutterstock_entreprenørskap-i-utdanningen-medium

Viktig handlingsplan

27/02/2015

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen har spilt en viktig rolle i videreføringen av regjeringens arbeid med å satse på entreprenørskap i utdanningen. I perioden 2010-2014 var handlingsplanen særlig rettet mot høyere utdanning.

shutterstock_skilled workers NHO-bedrifter trenger fagarbeidere

19/02/2015

Omtrent hver tredje NHO-bedrift har et stort behov for ansatte med yrkesfag. Fagskoleutdanning er også høyt etterspurt.

sustainable_energy Forskjellige prioriteringer blant skandinaviske land

19/02/2015

NIFU har utarbeidet en rapport der virkningene av demonstrasjonsprosjekter i overgangsprosesser til bærekraftig energi og transport i de skandinaviske landene, analyseres.

shutterstock_stortinget Norsk offentlig sektor under lupen

17/02/2015

NIFU har utarbeidet et arbeidsnotat som ledd i Norges forskningsråds arbeid med å frembringe kunnskap om forskning om norsk offentlig sektor. Forskningsrådet har ønsket å identifisere fagmiljøer som utfører forskning på norsk offentlig sektor, samt få oversikt over ressursene disse miljøene rår over.

shutterstock_IKT Spennende utviklingsmuligheter for nettbasert lærerutdanning

10/02/2015

Lærerutdanningene i Norge og Sverige er basert på en nasjonal rammeplan som inkluderer digital kompetanse. Lærerstudentene er forpliktet til å mestre bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for pedagogiske formål som en del av utdanningen. Men nyere funn bekrefter at dette aspektet er svakt integrert i lærerutdanningene.

shutterstock_lærer og gutt foran tavle-redusert Økt fokus på beredskapsarbeid for alvorlige skolehendelser

04/02/2015

Andelen skoler som oppgir at de har hatt møter med politiet i forbindelse med beredskapsarbeid for alvorlige skolehendelser er høyere enn tidligere. Seks av ti spurte norske skoler har hatt slike møter.

konjunkturrapport Betydelig realvekst til næringsrettet FoU

03/02/2015

Regjeringens mål om økt satsing på næringsrettet forskning og utvikling (FoU) er fulgt opp med en betydelig realvekst i de to siste statsbudsjettene.

shutterstock_miljøbil-tegning Teknologisk læring eller sosio-teknisk eksperiment?

29/01/2015

I tillegg til å gi muligheter for utvikling og testing av nye teknologier innen bærekraftig energi og transport, fungerer demonstrasjonsprosjekter også som effektive inter-organisatoriske læringsarenaer for deltakerne, som har lært om teknologi, samarbeid, prosjektledelse og fått en bedre forståelse av kostnadene ved å innføre de nye løsningene.

statistikk FoU-statistikk 2013 for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren

20/01/2015

NIFU har i dag lagt ut endelige FoU-tall for UoH- og instituttsektoren 2013. Tallene viser realvekst for UoH-sektoren på nær 3 prosent fra 2012, mens det i instituttsektoren var en realnedgang på 1,3 prosent.

shutterstock_førskolegutt og mannlig førskolelærer Arbeides ikke for et likestillingsfremmende miljø

19/01/2015

Det arbeides verken spesielt praktisk eller konkret med å skape et miljø som fremmer likestilling mellom kjønn i barnehagen. Likestilling mellom kjønn synes å være et tema som tas for gitt og i liten grad diskuteres.

3s4b0198_aarbakke-as-bilde fra bedriften Opplæringskontorene i fag- og yrkesopplæringen – avgjørende bindeledd eller institusjon utenfor kontroll?

16/01/2015

Opplæringskontorene har styrket seg som en selvstendig struktur innenfor fag- og yrkesopplæringen fra 1997 til 2013. De har vokst, både i omfang og betydning.

shutterstock_student med penn og papir Dårlig arbeidsmarked motiverer studenter til å bli i skolen

15/01/2015

Sammen med Bjarne Strøm ved NTNU har NIFU-forsker Rune Borgan Reiling fått sin artikkel «Upper Secondary School Completion and the Business Cycle» publisert i The Scandinavian Journal of Economics.

shutterstock_studenter overutdanning Overutdanning – et problem?

15/01/2015

Andelen av nyutdannede med mastergrad eller tilsvarende som er overutdannet for jobben de har, har ikke økt vesentlig i perioden 1995–2013, og har ligget på samme nivå siden 2003. Dette til tross for at antallet som har tatt en masterutdanning, er fordoblet de siste ti årene.

shutterstock_universitet og studenter - svart Sterkt engasjement rundt frafallshindrende tiltak

09/01/2015

De seneste årene har Det humanistiske fakultet (HF) igangsatt flere tiltak som skal bedre studiegjennomføringen. Engasjementet virker å være høyt mange steder, men det varierer hvilken type tiltak instituttene eller programmene velger å bruke.