shutterstock_mangfold høyere utdanning

Rapport om strukturell endring i høyere utdanning

23/08/2016

NIFU-forskere Nicoline Frølich og Mari Elken har bidratt til rapporten «Structural higher education reform – Design and evaluation». Rapporten består av 12 casestudier som diskuterer utformingen og implementeringen av ulike typer strukturelle reformer i høyere utdanning.

shutterstock_349950320_bioøkonomi Artikkel: Hva er bioøkonomien?

09/08/2016

Et nytt paper gir en bibliometrisk analyse av den akademiske litteraturen relatert til bioøkonomien som fremstår som ganske fragmentert og spredt over mange vitenskapelige felt.

shutterstock_225178372_forelesningssal Artikkel om forskjeller i universitetsrangeringer

08/08/2016

Fredrik Niclas Piro og Gunnar Sivertsen ved NIFU har publisert en artikkel i tidsskriftet Scientometrics.

20140313th_ 37280_Forside Krigsskolen_redusert Behov for å diskutere utdanningsrelevans ved Krigsskolen

05/08/2016

Nye politiske signaler gir behov for å videreutvikle Krigsskolens arbeid med relevans av lederstudiene.

shutterstock_408381391_elever svømming Svømmekrav følges ikke opp i praksis

04/07/2016

Svømmeopplæring er en integrert del av kroppsøvingsfaget. Høsten 2015 ble det innført nye kompetansemål i svømming, men kunnskapen om hvordan svømmeundervisningen er organisert og hva som oppleves som hindringer for god svømmeopplæring, er begrenset.

shutterstock_250901566_ open access Seminar: Hvordan oppnå kvalitet i publisering med åpen tilgang?

04/07/2016

UHR og FFA inviterer i samarbeid med Det nasjonale publiseringsutvalget og NIFU til åpent seminar om åpen tilgang til vitenskapelig publisering.

shutterstock_174265457_studenter i klasserom Lykkes best med tydelige mål og politikk

01/07/2016

Å øke fullføringsraten og redusere frafall i høyere utdanning er et viktig politikkfelt i Europa, og det er et felt der det til nylig var begrenset kunnskap om forskjeller mellom ulike europeiske land. NIFU gjennomførte i fjor en studie på temaet sammen med internasjonale partnere, som i juli blir presentert på Higher Education Conference i Amsterdam.

shutterstock_17571346_utdanning_dame_ved_bokhylle Artikkel: Knowledge brokering initiatives in education – a systematic map of the Nordic countries

30/06/2016

Forskere ved NIFU Sabine Wollscheid og Vibeke Opheim har publisert en artikkel i Nordic Journal of Studies in Educational Policy, om forskningsbasert kunnskap og praksis.

shutterstock_174622313_læringsutbytte Artikkel: Læringsutbytte og kvalitetssikring sett fra de vitenskapelig ansattes perspektiv

29/06/2016

Forskere ved NIFU Nicoline Frølich og Per Olaf Aamodt og professor ved UiO Bjørn Stensaker har skrevet artikkelen «Learning outcomes – a useful tool in quality assurance? Views from academic staff» i tidsskriftet Studies in Higher Education.

shutterstock_107739350_videregående opplæring Skolekvalitet i de videregående skolene i Østfold

29/06/2016

NIFU har på oppdrag fra Østfold fylkeskommune foretatt en analyse av tallene for de videregående skolene i Østfold. Denne analysen foreligger nå i et arbeidsnotat.

shutterstock_65351224_skjemautfylling Forskningsrådets søknadstyper og vurderingskriterier i et komparativt perspektiv

29/06/2016

I en ny studie ser NIFU på hvordan forskningsråd standardiserer eller skreddersyr virkemidler og vurderingskriterier. Målet er bedre kunnskapsgrunnlag for Forskningsrådets pågående arbeid med å forbedre effektivitet, kvalitet og åpenhet i sine virkemidler og prosesser.

shutterstock_96451307_ elever vgs Uforberedt på mer ansvar og selvstendighet

24/06/2016

Elever i ungdomsskolen er godt forberedt på undervisningsmåtene som møter dem i videregående skole. Men de er uforberedt på at de får større selvstendighet og ansvar i læringsarbeidet.

shutterstock_284891573_sivilingeniører Stor økning i arbeidsledigheten blant nyutdannede sivilingeniører

22/06/2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet de siste to årene varierer mye mellom utdanningsgrupper. For sivilingeniørene økte ledigheten blant de nyutdannede fra 6 prosent i 2013 til 15 prosent i 2015.

shutterstock_norske universiteter PhD-stipend i statsvitenskap

20/06/2016

Institutt for statsvitenskap har en ledig stilling som doktorgradsstipendiat i forbindelse med Sentre for studier av forskningskvalitet og effekter, R-QUEST.