shutterstock_135382049

NIFU søker forskningsleder til studier av grunnopplæring

03/08/2015

Forskningslederen har faglig lederansvar og personalansvar for forskningsområdet studier av grunnopplæring, som også omfatter barnehagefeltet.

shutterstock_tenaaring foran pc_klippet Fortsatt behov for Den virtuelle matematikkskolen

10/07/2015

Basert på NIFUs anbefalinger og egne erfaringer har Den virtuelle matematikkskolen for ungdomsskoletrinnet (DVM-U) som konsept gjennomgått flere endringer siden første års pilotering. Eksisterende versjon fremstår som mer gjennomarbeidet sammenlignet med versjonen som forelå i foregående skoleår. Men konseptet er fremdeles uferdig.

Forside_foreløpig_2015 Indikatorrapporten – foreløpig utgave!

03/07/2015

Det foreligger nå en foreløpig utgave av Indikatorrapporten, hvor hoveddelen av nasjonale tall for FoU-innsats, FoU-finansiering og menneskelige ressurser i det norske FoU- og innovasjonssystemet inngår.

shutterstock_tilbud for flinke elever Høyt presterende elever får opplæringstilbud

30/06/2015

Norske skoler, særlig de største, er opptatt av å gi høyt presterende elever tilpassede opplæringstilbud. Skolene i Oslo og Akershus har størst tro på at de lykkes med tilbudet.

shutterstock_f-35 Godt grunnlag for videre arbeid med relevans

26/06/2015

Luftkrigsskolens arbeid med å forbedre transparens og oversikt over studietilbudets mål og innhold oppleves som nyttig av aktører ved skolen, ved de luftmilitære avdelinger (Luftvinger), i Luftforsvarsstaben og i Forsvarsdepartementet.

Forsiden-kroppa Nytt nummer av Forskningspolitikk

24/06/2015

Forskningspolitikk 2/2015 foreligger nå. Norges forskningsråd i Brussel, Erik Yssen, forteller om sine erfaringer med EUs forsknings- og innovasjonspolitikk generelt og Horisont 2020 spesielt. Nummeret har ellers artikler om måling av samfunnseffekter av forskning og om høyere utdanningsinstitusjoners samfunnskontakt og -samarbeid i Sverige. Difi analyserer erfaringene fra tre prosjekter der Kunnskapsdepartementets koordinerende rolle i forskningspolitikken er satt på prøve.

shutterstock_biotechnology Økning i utgiftene til bioteknologisk forskning og utvikling innen UoH- og instituttsektoren, men nedgang i næringslivets utgifter

24/06/2015

Både i 2011 og 2013 ble det utført bioteknologisk FoU i Norge for om lag 3,8 milliarder kroner. Det gir en realnedgang på nær fire prosent årlig. Til sammenligning var det fra 2009 til 2011 en årlig realvekst på 10 prosent. Det er utviklingen i næringslivets bioteknologiske FoU som forklarer nedgangen.

siri-bb-cropped Siri Brorstad Borlaug har disputert

17/06/2015

17. juni i år disputerte NIFU-forsker Siri Brorstad Borlaug. Hun forsvarte sin avhandling for graden ph.d., «Excellence and innovation in research policy – external steering and internal responses».

shutterstock_nedsatt funksjonsevne Påvirker ikke kommunenes ressursbruk

17/06/2015

På oppdrag for UDIR har NIFU undersøkt konsekvensene av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren. Selv om rammefinansieringen nå har virket i flere år, ser ikke ut til å ha betydning for kommunenes ressursbruk knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne.

shutterstock_kompetanse for fremtiden Arendalsuka: Kompetanse for fremtidens Norge

16/06/2015

Universitetene og høyskolene skal sørge for gode kandidater til arbeids- og næringslivet, og samtidig utvikle kunnskap for utforming av fremtidens samfunn. Hvordan kan vi sikre oss den kompetansen Norge vil trenge i fremtiden? Hva kan fremtidsstudier fortelle – og hva kan de ikke fortelle? Hvordan kan vi samarbeide om å møte disse utfordringene?

shutterstock_forskning på utdanning Over en milliard til utdanningsforskning i 2013

12/06/2015

I 2013 ble det brukt i overkant av 1,1 milliard kroner til utdanningsforskning. Det er en betydelig vekst fra 548 millioner kroner i 2007, da ressurser til utdanningsforskning ble kartlagt første gang.

IMG_3357 Kvalitet og relevans under lupen

12/06/2015

Fredag 29. mai inviterte NIFU til årskonferanse med temaet «Kvalitet og relevans: sammenheng eller motsetning?».

shutterstock_108295925-fotball og cello Flest realfagselever med direkte overgang til høyere utdanning

05/06/2015

Realfagselever skiller seg ut ved å i størst grad ha direkte overgang fra videregående til høyere utdanning: 47 prosent begynner direkte etter fullført videregående.

uinordland_2_040615 Fortsatt klare skillelinjer mellom universiteter og høgskoler

05/06/2015

Til tross for felles lov og stillingsstruktur og Kvalitetsreformen som medførte politiske endringer som åpnet for at høgskoler skulle kunne bli universiteter, består et klart skille i sektoren mellom de gamle universitetene på den ene siden og de statlige høgskolene og de nye universitetene på den andre.