NIFU

Leverandør av forskningsbasert kompetanse, innsikt, statistikk og fakta for et bedre kunnskapssamfunn. Kontakt oss for prosjektbaserte oppdrag og evalueringer.

6. juli 2017

Bok om utdanningssamarbeid mellom Russland og Norge

NIFU-forsker Jannecke Wiers-Jenssen har bidratt med to kapitler i boken Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia.
Les mer
3. juli 2017

– Kvalifiserte søkere vil få læreplass

De fleste fylkeskommunene mener at kvalifiserte søkere vil få læreplass - og at antallet lærebedrifter som ser det som aktuelt å si opp, eller ta inn færre lærlinger, er klart lavere enn i fjor.
Les mer
28. juni 2017

Romslig statsstøtte til næringslivets forskning

Selv om landene i studiet er underlagt EUs regler for statsstøtte, er det forskjell på innretningen av myndighetenes støtte til næringslivets forskning. Regelverket virker å være såpass romslig at det gir mulighet for variasjon i virkemidlene.
Les mer
28. juni 2017

Utnytter skolenes positive særtrekk

Utviklingsveilederne i satsingen Ungdomstrinn i utvikling har opparbeidet seg verdifull dybdekunnskap om enkeltskoler og innsikt om hva kommuner har gjort og lært i satsingsperioden.
Les mer
23. juni 2017

Norsk polarforskning preget av internasjonalt samarbeid

Norsk polarforskningen er i stor grad preget av internasjonalt samarbeid. Hele 73 prosent av artiklene har medforfattere fra andre land. NIFUs analyse viser også at Norge er størst når det gjelder publiseringer basert på svalbardforskning.
Les mer
22. juni 2017

Norsk utviklingsforskning setter spor

Norsk utviklingsforskning har satt betydelige spor både i norsk politikk og internasjonalt. Men det er behov for bedre arenaer for kontakt mellom forskere og brukere.
Les mer
 • Statistikk & indikatorer
 • Høyere utdanning
 • Forskning & innovasjon
 • Grunnopplæring

Forskningsområdet ivaretar det nasjonale ansvaret NIFU har for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU-systemet. Her inngår utarbeidelse av FoU-statistikk så vel som videreutvikling og drift av Forskepersonalregisteret samt tilrettelegging og analyse av data fra vitenskapelig publisering og patentering. Målet er å bidra aktivt til utviklingen av bedre og mer relevante indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge så vel som internasjonalt.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet omfatter en rekke tema innenfor høyere utdanning i Norge og internasjonalt. Høyere utdanning studeres både fra system- og individperspektiv. NIFU studerer høyere utdanning innenfor en bred utdannings- og forskningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, der høyere utdanning også ses i sammenheng av tidligere utdanning og videre deltakelse i arbeidslivet og livslang læring.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet omfatter studier av forsknings- og innovasjonspolitikk, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i hele forsknings- og innovasjonssystemet. Internasjonale sammenligninger står sentralt i alle deler av virksomheten. Området ledes av Espen Solberg og teller 13 faste forskere i tillegg til flere bistillinger fra Norge, Sverige og Danmark.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet dekker studier innenfor alle deler av grunnopplæringen, i tillegg til barnehagefeltet og etter- og videreutdanningsfeltet. NIFU studerer grunnopplæringen innenfor en bred utdanningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, fra barnehage og frem til høyere utdanning og arbeidsliv.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter
 • NYESTE PUBLIKASJONER
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • PROSJEKTER
27 jun 2017

NIFU report 2017:11. The Research Council of Norway has several funding schemes for public funding of industry-oriented research and development (R&D). The aim of this study is to investigate funding schemes in five other European countries, both in term of funding mix and patterns, what are the most important schemes in other countries and finally to which degree EU State ...

Les mer
26 jun 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:5.  Dette arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og inngår i NIFUs evaluering av satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Notatet er den tredje skriftlige rapporteringen fra prosjektet. Sluttrapporten kommer i desember 2018. Notatet bygger på intervjuer med i alt 35 utviklingsveiledere, i hovedsak intervjuet i mindre grupper á ...

Les mer
23 jun 2017

Artikkel i tidsskriftet Polar Record, publisert online 7. mars 2017. Abstract: The University Centre in Svalbard (UNIS) is a unique institution with a history that is closely related to Norwegian policy regarding Svalbard, and to clever development of a highly specialised Arctic university institution by all the Norwegian universities. In practical terms, Norwegian ...

Les mer
21 jun 2017

NIFU report 2017:13. This report presents the findings of a project commissioned by the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the project has been to capture and analyze the results and impacts of development research in Norway. Special attention has been devoted to RCN’s targeted programmes in this area during the last 20 ...

Les mer
15 jun 2017

NIFU-rapport 2017:6. Som ledd i en pågående evaluering av norsk polarforskning, har NIFU gjennomført en publiserings- og siteringsanalyse av denne forskningen. Analysen omfatter norsk polarforskning generelt og norsk og utenlandsk forskning på Svalbard. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Norges ...

Les mer
14 jun 2017

NIFU-rapport 2017:12. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale for 2017 – 2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra ...

Les mer
13 jun 2017

NIFU-rapport 2017:10.  Hensikten med rapporten er å gi et oppdatert bilde av hvordan det er å være doktorgradskandidat i Norge våren 2017, og sammenlikne utviklingen over tid. Målet er å gi alle dem som jobber for å planlegge, gjennomføre eller følge opp norsk forskeropplæring, et oppdatert og representativt kunnskapsgrunnlag om ...

Les mer
11 jun 2017

NIFU-rapport 2017:1. Denne rapporten ser på effekten av en innstramming i støtte til ordinær utdanning for unge med redusert arbeidsevne. Etter innstrammingen fikk færre unge under 26 år tilgang til kvalifisering i det ordinære utdanningssystemet og ble dermed i større grad tildelt andre tiltak. Hovedresultatet er at innstrammingen ga en negativ effekt på ...

Les mer
27 jun 2017

NIFU report 2017:11. The Research Council of Norway has several funding schemes for public funding of industry-oriented research and development (R&D). The aim of this study is to investigate funding schemes in five other European countries, both in term of funding mix and patterns, what are the most important schemes in other countries and finally to which degree EU State ...

Les mer
26 jun 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:5.  Dette arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og inngår i NIFUs evaluering av satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Notatet er den tredje skriftlige rapporteringen fra prosjektet. Sluttrapporten kommer i desember 2018. Notatet bygger på intervjuer med i alt 35 utviklingsveiledere, i hovedsak intervjuet i mindre grupper á ...

Les mer
21 jun 2017

NIFU report 2017:13. This report presents the findings of a project commissioned by the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the project has been to capture and analyze the results and impacts of development research in Norway. Special attention has been devoted to RCN’s targeted programmes in this area during the last 20 ...

Les mer
15 jun 2017

NIFU-rapport 2017:6. Som ledd i en pågående evaluering av norsk polarforskning, har NIFU gjennomført en publiserings- og siteringsanalyse av denne forskningen. Analysen omfatter norsk polarforskning generelt og norsk og utenlandsk forskning på Svalbard. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Norges ...

Les mer
14 jun 2017

NIFU-rapport 2017:12. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale for 2017 – 2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra ...

Les mer
13 jun 2017

NIFU-rapport 2017:10.  Hensikten med rapporten er å gi et oppdatert bilde av hvordan det er å være doktorgradskandidat i Norge våren 2017, og sammenlikne utviklingen over tid. Målet er å gi alle dem som jobber for å planlegge, gjennomføre eller følge opp norsk forskeropplæring, et oppdatert og representativt kunnskapsgrunnlag om ...

Les mer
11 jun 2017

NIFU-rapport 2017:1. Denne rapporten ser på effekten av en innstramming i støtte til ordinær utdanning for unge med redusert arbeidsevne. Etter innstrammingen fikk færre unge under 26 år tilgang til kvalifisering i det ordinære utdanningssystemet og ble dermed i større grad tildelt andre tiltak. Hovedresultatet er at innstrammingen ga en negativ effekt på ...

Les mer
7 jun 2017

NIFU-rapport 2017:7.  Denne rapporten om skolebidragsindikatorer i videregående skole er utarbeidet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer en rekke indikatorer for skolenes bidrag til elevenes resultater, etter at vi har tatt hensyn til det grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i videregående skole. Denne typen indikatorer gir de ...

Les mer
23 jun 2017

Artikkel i tidsskriftet Polar Record, publisert online 7. mars 2017. Abstract: The University Centre in Svalbard (UNIS) is a unique institution with a history that is closely related to Norwegian policy regarding Svalbard, and to clever development of a highly specialised Arctic university institution by all the Norwegian universities. In practical terms, Norwegian ...

Les mer
11 Mai 2017

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, publisert online 24. april 2017. Abstract: This paper addresses the publication of results from national tests in primary and lower secondary schools by Norwegian national authorities. Test results must be made available to the public, and are published in an aggregated format at school, municipal, ...

Les mer
18 apr 2017

Oversiktsartikkel i tidsskriftet Campbell Systematic Reviews, vol. 13(6), ...

Les mer
7 apr 2017

Artikkel i tidsskriftet PloS ONE, vol. 12(3), 2017. Abstract: The scientific foundation for the criticism on the use of the Journal Impact Factor (JIF) in evaluations of individual researchers and their publications was laid between 1989 and 1997 in a series of articles by Per O. Seglen. His basic work has since influenced initiatives such as the San Francisco Declaration ...

Les mer
24 Mar 2017

Artikkel i tidsskriftet Biofuels, Bioproducts and Biorefining, publisert online 15. mars 2017. Abstract: The concept of a bioeconomy can be understood as an economy where the basic building blocks for materials, chemicals, and energy are derived from renewable biological resources. Biorefineries are considered an integral part of the development toward a future ...

Les mer
22 Mar 2017

Artikkel i tidsskriftet Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 6(6) 2017. Abstract: Background: The paper examines the regional effects of a general innovation policy, i.e. a policy tool that does not target specific industries or subnational regions. General policy tools are an important part of the portfolio of innovation policy measures. However, there is a ...

Les mer
21 Mar 2017

Artikkel i tidsskriftet Procedia Computer Science, vol. 106, 2017. Abstract: The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) may provide national and institutional CRIS systems with a well-defined, standardized and dynamic register of scholarly journals and series in the social sciences and humanities. The register goes beyond the ...

Les mer
16 Mar 2017

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, vol. 9(419), 2017. Abstract: This article provides an overview of the literature on demonstration projects and trials, and accounts for how insights drawn from this literature can contribute to the development of a sustainable bioeconomy. The article reviews the literature on demonstration projects and trials, covering both more ...

Les mer
;
22 jun 2017

«Tett på realfag» er en nasjonal strategi for økt kompetanse i realfag som omfatter barnehage og grunnopplæring i perioden 2015-2019. Strategiens mål omfatter å mobilisere, bevisstgjøre og forplikte eiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler slik at barn og unge kan lære og utforske realfag med motivasjon og glede. Regjeringen har definert fire overordnede ...

Les mer
5 apr 2017

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs bidrag i dette prosjektet, som en forlengelse av samarbeidet om kvalitetssikring av skolens ...

Les mer
6 apr 2017

NIFU skal evaluere videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC gjennom det første driftsåret (2016/17). Evalueringen skal belyse ulike sider ved tilbudet, men i hovedsak fokusere på deltakernes opplevelse og læringsutbytte av å gjennomføre videreutdanningen samt vurdere hvordan organiseringen og forankring av MOOCen har blitt gjennomført ved Universitetet i ...

Les mer
12 jan 2017

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og undervisningspraksis fra oppstart, vurdere hvordan dette endrer seg ved ...

Les mer
13 jan 2017

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar til regionale kompetanseutviklingsstrategier og til å ...

Les mer
20 sep 2016

Prosjektet skal følge alle elever som begynner i videregående opplæring i Østfold i august 2016 gjennom fem skoleår. Målsettingen med prosjektet er a) å få økt kunnskap om hva som forklarer gjennomføring og kompetanseoppnåelse ved å etablere en dypere forståelse av hva som kjennetegner de som fullfører og består, de som slutter og de som stryker i videregående ...

Les mer
15 sep 2016

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler i Norge. Evalueringen omfatter institusjonsnivå og dekke ...

Les mer
23 jun 2016

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the employment of older adults and explore whether there are gaps or weaknesses ...

Les mer