Universitetet_i_oslo

Seminar onsdag 10. september kl. 10.00-12.00: Sannheten bak universitetsrangeringene

02/09/2014

Hva er det som gjør at noen universiteter gjør det godt, mens andre gjør det dårlig på internasjonale rangeringer? Er tre nobelpriser mer verdt enn 300 vitenskapelige artikler? Er det viktigere å være populær enn å ha god undervisning?

omslag til forskningsbasert utdanning Lanseringsseminar mandag 15. september kl. 15.00-16.30: Forskningsbasert utdanning?

28/08/2014

Blir undervisningen bedre dersom lærerpersonalet driver med forskning? Lærer studentene mer dersom de får innføring i forskningsarbeid? Blir yrkesutøvelsen bedre dersom fremtidige profesjonsutøvere i sin utdanning lærer å anvende forskningsbasert kunnskap?

shutterstock_rette prøver Frokostseminar mandag 8. september kl. 08.30-10.00: Forskjellig karakterpraksis i offentlig og privat skole?

28/08/2014

Er det større forskjell på standpunktkarakter og eksamenskarakter i private enn i offentlige skoler? Er det forskjeller i rutiner og praksis for å fastsette standpunktkarakterer?

shutterstock_gutt i jobb Lærekandidater og praksisbrevkandidater får jobb

27/08/2014

En betydelig andel lære- og praksisbrevkandidater med bestått kompetanseprøve i Akershus kommer i jobb. Noe færre enn blant de som har fag-/svennebrev, men vesentlig flere enn blant de som avbrøt lærekandidat- eller praksisbrevutdanningen. Svært få med bestått kompetanseprøve går videre og oppnår fag-/svennebrev, slik at disse ordningene i Akershus har blitt utdanninger for de som avslutter videregående med grunnkompetanse. Lærekandidat og praksisbrev fremstår som gode ordninger for de som sikter mot kompetanse på et lavere nivå enn full yrkeskompetanse.

shutterstock_skole-norge lærling - Arbeidsinnvandring reduserer antall læreplasser

26/08/2014

I rapportserien «Spørsmål til Skole-Norge» er det foretatt kartlegginger blant fylkeskommunene av situasjonen foran inntak av lærlinger hver vår siden 2009. Undersøkelsen våren 2014 viser en tydelig svekket optimisme i forhold til den stemningen som rådet et år tidligere. Flere ser arbeidsinnvandring som en viktig årsak til at det er vanskelig å skaffe alle søkere læreplass og færre ser på det som sikkert at de fleste av søkerne får læreplass.

Flyfoto over Stavanger Universitetssjukehus (SUS),  Våland. Helse Stavanger og Diakonhjemmet sykehus mest sitert

20/08/2014

En siteringsanalyse av vitenskapelige artikler fra norske helseforetak fra 2005-2011 viser at forskningen ved Helse Stavanger og Diakonhjemmet sykehus er gjennomsnittlig mest sitert ved norske helseforetak.

shutterstock_offentlig finansiert forskning Fungerer det norske systemet for kommersialisering av forskning?

19/08/2014

Fra august 2014 til juni 2015 skal NIFU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluere virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning.

entreprenørskapsutdanning Ny bok om entreprenørskapsutdanning i Norge

19/08/2014

Forskning på entreprenørskapsutdanning er på frammarsj i Norge og i Europa. Nå kommer den første boka som diskuterer både tilnærminger, utbredelse og effekter av entreprenørskapsutdanning i Norge.

HIOA Enkle organisatoriske grep ved HiOA kan gi stor gevinst

15/08/2014

NIFU gir formelle og strukturelle endringsforslag som kan bidra til at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) styrker sin posisjon som det fremste, norske lærested for arbeidsrelevant utdanning og forskning.

tabeller Egne tabeller fra Kandidatundersøkelsen 2013

03/07/2014

Nå er det mulig å lage egne tabeller fra NIFUs kandidatundersøkelse 2013. Undersøkelsen omfatter masterkandidater fra våren 2013 fra universiteter og høgskoler. Hovedresultatene er publisert i NIFU-rapport nr. 17-2014.

shutterstock_universitet Nytt register over europeiske universiteter og høgskoler (ETER)

03/07/2014

NIFU deltar i konsortiet som har samlet inn data til ETER-databasen sammen med Universita della Svizzera italiana (USI), Sapienza Universita di Roma og Joanneum Research i Østerrike.

shutterstock_gutt og jente ved pc Positive til satsing på ungdomstrinnet

02/07/2014

Satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» har som mål å gjøre opplæringen på ungdomstrinnet mer praktisk og variert. De første resultatene fra satsingen viser at optimismen er stor, og at denne øker i takt med økt involvering.

shutterstock_online education Kapittel om nettbasert undervisning

30/06/2014

Cathrine Tømte, Arne Fevolden og Dorothy Sutherland Olsen ved NIFU har skrevet et av kapitlene i boken E-Learning as a Socio-Cultural System: A Multidimensional Analysis. Bidraget heter “To MOOC or not to MOOC? - A case study of Norway”.

shutterstock_kuleramme Mye forskning som handler om læring hos barn med utviklingshemning

27/06/2014

En gjennomgang viser at det finnes et betydelig antall studier om barn med psykisk utviklingshemning og læring, og at mange tiltak, verktøy og undervisningsmetoder er utviklet.