shutterstock_miljøbil-tegning

Teknologisk læring eller sosio-teknisk eksperiment?

29/01/2015

I tillegg til å gi muligheter for utvikling og testing av nye teknologier innen bærekraftig energi og transport, fungerer demonstrasjonsprosjekter også som effektive inter-organisatoriske læringsarenaer for deltakerne, som har lært om teknologi, samarbeid, prosjektledelse og fått en bedre forståelse av kostnadene ved å innføre de nye løsningene.

statistikk FoU-statistikk 2013 for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren

20/01/2015

NIFU har i dag lagt ut endelige FoU-tall for UoH- og instituttsektoren 2013. Tallene viser realvekst for UoH-sektoren på nær 3 prosent fra 2012, mens det i instituttsektoren var en realnedgang på 1,3 prosent.

shutterstock_førskolegutt og mannlig førskolelærer Arbeides ikke for et likestillingsfremmende miljø

19/01/2015

Det arbeides verken spesielt praktisk eller konkret med å skape et miljø som fremmer likestilling mellom kjønn i barnehagen. Likestilling mellom kjønn synes å være et tema som tas for gitt og i liten grad diskuteres.

3s4b0198_aarbakke-as-bilde fra bedriften Opplæringskontorene i fag- og yrkesopplæringen – avgjørende bindeledd eller institusjon utenfor kontroll?

16/01/2015

Opplæringskontorene har styrket seg som en selvstendig struktur innenfor fag- og yrkesopplæringen fra 1997 til 2013. De har vokst, både i omfang og betydning.

shutterstock_student med penn og papir Dårlig arbeidsmarked motiverer studenter til å bli i skolen

15/01/2015

Sammen med Bjarne Strøm ved NTNU har NIFU-forsker Rune Borgan Reiling fått sin artikkel «Upper Secondary School Completion and the Business Cycle» publisert i The Scandinavian Journal of Economics.

shutterstock_studenter overutdanning Overutdanning – et problem?

15/01/2015

Andelen av nyutdannede med mastergrad eller tilsvarende som er overutdannet for jobben de har, har ikke økt vesentlig i perioden 1995–2013, og har ligget på samme nivå siden 2003. Dette til tross for at antallet som har tatt en masterutdanning, er fordoblet de siste ti årene.

shutterstock_universitet og studenter - svart Sterkt engasjement rundt frafallshindrende tiltak

09/01/2015

De seneste årene har Det humanistiske fakultet (HF) igangsatt flere tiltak som skal bedre studiegjennomføringen. Engasjementet virker å være høyt mange steder, men det varierer hvilken type tiltak instituttene eller programmene velger å bruke.

høgskolen i Ålesund_logo Positiv lønnsutvikling

09/01/2015

For alle vitenskapelige stillinger ved Høgskolen i Ålesund (HIALS) har lønnsutviklingen vært positiv i perioden 2010-2013. Med unntak av lønn til stipendiater ligger HIALS høyest på lønnsnivå sammenlignet med de andre institusjonene i utvalget for alle vitenskapelige stillinger.

shutterstock_fou og overlevelse Artikkel: FoU- og innovasjonsaktivitet og foretaks overlevelse

09/01/2015

Tidsskriftet Empirical Economics har publisert en artikkel av forsker Pål Børing ved NIFU, om forholdet mellom norske foretaks FoU- og innovasjonsaktivitet og deres overlevelse.

shutterstock_rektorutdanning Nyttig og relevant rektorutdanning

05/01/2015

Den nasjonale rektorutdanningen oppleves som nyttig og relevant. Mange av målsettingene til rektorutdanningen er innfridd, men fremdeles er det mulig å forbedre tilbudet.

shutterstock_student på bibliotek Så mye koster en student

19/12/2014

Det er store variasjoner i kostnadene bak hvert studiepoeng i høyere utdanning. Kostnadene er gjennomgående høyere ved universiteter enn høgskoler, men det er ellers ingen tendens til at store institusjoner er mer kostnadseffektive enn små.

shutterstock_tannlege - mikroskop - redusert Tannhelse lite forskningsfelt

19/12/2014

I 2011 utgjorde totale utgifter til forskning på odontologi og tannhelse 180 millioner kroner. Som andeler av total forskning og utvikling (FoU) per sektor, utgjorde fagfeltet én prosent i universitet- og høgskolesektoren og 0,22 prosent i instituttsektoren.

shutterstock_studenter i arbeidsliv Behov for klarere prioriteringer i samarbeid skole-næringsliv

17/12/2014

Samarbeid mellom skole og næringsliv utgjør en stor del av dagens kompetansepolitikk. En større kartlegging blant Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) medlemsbedrifter viser at bedriftene helst vil samarbeide med skoler når samarbeidet skjer i eller rettet mot bedriftens virksomhet. Næringslivet som konkretiseringsarena av skolefaglige tema synes å være viktigere enn hospiteringsordningene for lærere.

Forskningspolitikk-4-2014_forside-redusert Nytt nummer av Forskningspolitikk

15/12/2014

Forskningspolitikk 4/2014 foreligger nå. –Faglig ansatte ved universiteter og høgskoler er ikke gjerrige på sin kunnskap, de aller fleste driver kunnskapsspredning i ulike former, hevdes det i nummerets kronikk med støtte i en ny undersøkelse. En artikkel viser at mange års satsing på matematikk, naturfag og teknologi i liten grad har ført til økt forskningsinnsats. EUs voksende forsknings- og innovasjonsinnsats blir belyst i artikler om «ansvarlig forskning og innovasjon» og om ti europeiske fellesprogrammer for å koordinere deltakerlandenes nasjonale forskningsinnsats