NIFU

Leverandør av forskningsbasert kompetanse, innsikt, statistikk og fakta for et bedre kunnskapssamfunn. Kontakt oss for prosjektbaserte oppdrag og evalueringer.

26. april 2017

Åtte prosent av FoU-ressursene går til marin FoU

Marin forskning er et satsingsfelt for havnasjonen Norge. I 2015 utgjorde driftsutgifter til marin forskning og utviklingsarbeid (FoU) 4,7 milliarder kroner, eller vel 8 prosent av landets samlede ressurser anvendt til FoU.
Les mer
20. april 2017

Hva er en god modell for fagopplæring for innvandrere?

Det er ikke en enkelt faktor som avgjør hva som gir en god modell for fagopplæring for innvandrere. Det er flere avgjørende faktorer, og de må virke sammen på en god måte.
Les mer
19. april 2017

Lite oppmerksomhet rundt reformers innhold

Internasjonal forskning har viet lite oppmerksomhet til innholdet i reformene som skal påvirke styringen av universiteter og høyskoler.
Les mer
28. mars 2017

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk 1/2017 foreligger nå. - Hvor ble det av norsk innovasjonspolitikk, spør Espen Solberg i nummerets kronikk. Vi har intervjuet Kristin Halvorsen, nå direktør for CICERO, tidligere finans- og kunnskapsminister. – Jeg ser tydeligere hvor utrolig viktig det er med lange penger, uttaler hun blant annet.
Les mer
20. mars 2017

NIFU-seminar 5. april 2017: Prestasjonspress i skolen – hvem har ansvaret og hva gjør vi med problemet?

Unge opplever et betydelig prestasjonspress på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Hvor ligger ansvaret? Skal skolen med innhold og praksis støtte opp om elevenes psykiske helse, læring og livsmestring – og i så fall hvordan?
Les mer
17. mars 2017

Laveste antall avlagte doktorgrader på fem år

I 2016 ble det holdt 1410 disputaser i Norge. Det var 26 færre enn året før, og drøyt 100 grader under antallet i det foreløpige toppåret 2013.
Les mer
 • Statistikk & indikatorer
 • Høyere utdanning
 • Forskning & innovasjon
 • Grunnopplæring

Forskningsområdet ivaretar det nasjonale ansvaret NIFU har for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU-systemet. Her inngår utarbeidelse av FoU-statistikk så vel som videreutvikling og drift av Forskepersonalregisteret samt tilrettelegging og analyse av data fra vitenskapelig publisering og patentering. Målet er å bidra aktivt til utviklingen av bedre og mer relevante indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge så vel som internasjonalt.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet omfatter en rekke tema innenfor høyere utdanning i Norge og internasjonalt. Høyere utdanning studeres både fra system- og individperspektiv. NIFU studerer høyere utdanning innenfor en bred utdannings- og forskningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, der høyere utdanning også ses i sammenheng av tidligere utdanning og videre deltakelse i arbeidslivet og livslang læring.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet omfatter studier av forsknings- og innovasjonspolitikk, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i hele forsknings- og innovasjonssystemet. Internasjonale sammenligninger står sentralt i alle deler av virksomheten. Området ledes av Espen Solberg og teller 13 faste forskere i tillegg til flere bistillinger fra Norge, Sverige og Danmark.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet dekker studier innenfor alle deler av grunnopplæringen, i tillegg til barnehagefeltet og etter- og videreutdanningsfeltet. NIFU studerer grunnopplæringen innenfor en bred utdanningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, fra barnehage og frem til høyere utdanning og arbeidsliv.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter
 • NYESTE PUBLIKASJONER
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • PROSJEKTER
18 apr 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:3. Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet som ledd i å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedre levekår i Groruddalen. ...

Les mer
6 apr 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:4. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette arbeidsnotatet er en revidert versjon av NIFU arbeidsnotat 2016:17, etter ...

Les mer
13 Mar 2017

NIFU Working Paper 2016:20.   The working paper is based on data gathered in the frame of the three-year Polish-Norwegian research project "Gender Equality at the University" (2013-2016). The project was funded by the Polish-Norwegian Research Programme and the National Centre for Research and Development (NCBiR). The research being subject of the paper was implemented ...

Les mer
26 feb 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:1.  På oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har NIFU gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske studenter i utlandet høsten 2016. Hovedformålet med for undersøkelsen var å skaffe til veie oppdatert kunnskap om hvorfor norske studenter velger å studere utenfor utlandet, og hvilke kilder de bruker for å ...

Les mer
23 feb 2017

NIFU Report 2016:35.  This report was commissioned by the Danish Ministry of Higher Education and Science and examines steering approaches in five European countries in light of recent trends in higher education governance and ...

Les mer
6 feb 2017

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, pulisert online 3. februar 2017. Abstract Although the bioeconomy has been embraced by many governments around the world as a way of responding to the grand challenge of climate change, it remains unclear what the bioeconomy is and how it can contribute to achieving these broad policy objectives. The aim of this paper is to improve ...

Les mer
3 feb 2017

Artikkel i tidsskriftet Policy and Society, publisert online 3. februar 2017. Abstract The European educational landscape is changing. Education remains formally under the sphere of the nation states and has traditionally been resistant towards EU involvement. Several recent initiatives from joint policy-making point towards increased standardization as a key element of ...

Les mer
31 jan 2017

NIFU Report 2016:42.  Starting up in 2001, the Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR) support long-term research networks in areas of importance for Swiss science, economy and society. Four calls for proposals have been issued and in total 36 NCCRs ...

Les mer
18 apr 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:3. Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet som ledd i å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedre levekår i Groruddalen. ...

Les mer
6 apr 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:4. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette arbeidsnotatet er en revidert versjon av NIFU arbeidsnotat 2016:17, etter ...

Les mer
13 Mar 2017

NIFU Working Paper 2016:20.   The working paper is based on data gathered in the frame of the three-year Polish-Norwegian research project "Gender Equality at the University" (2013-2016). The project was funded by the Polish-Norwegian Research Programme and the National Centre for Research and Development (NCBiR). The research being subject of the paper was implemented ...

Les mer
26 feb 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:1.  På oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har NIFU gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske studenter i utlandet høsten 2016. Hovedformålet med for undersøkelsen var å skaffe til veie oppdatert kunnskap om hvorfor norske studenter velger å studere utenfor utlandet, og hvilke kilder de bruker for å ...

Les mer
23 feb 2017

NIFU Report 2016:35.  This report was commissioned by the Danish Ministry of Higher Education and Science and examines steering approaches in five European countries in light of recent trends in higher education governance and ...

Les mer
31 jan 2017

NIFU Report 2016:42.  Starting up in 2001, the Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR) support long-term research networks in areas of importance for Swiss science, economy and society. Four calls for proposals have been issued and in total 36 NCCRs ...

Les mer
31 jan 2017

NIFU-rapport 2016:43.  NIFU har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet gjennomført en elektronisk spørreskjemaundersøkelse om ressursbruk for søknader om forskningsmidler fra Norges forskningsråd. Undersøkelsen gir en sjelden mulighet til å belyse en tematikk som mange innenfor det norske forskningssystemet er opptatt ...

Les mer
29 jan 2017

NIFU-rapport 2016:46. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en fireårig rammeavtale for 2013–2016 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra gang ...

Les mer
6 feb 2017

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, pulisert online 3. februar 2017. Abstract Although the bioeconomy has been embraced by many governments around the world as a way of responding to the grand challenge of climate change, it remains unclear what the bioeconomy is and how it can contribute to achieving these broad policy objectives. The aim of this paper is to improve ...

Les mer
3 feb 2017

Artikkel i tidsskriftet Policy and Society, publisert online 3. februar 2017. Abstract The European educational landscape is changing. Education remains formally under the sphere of the nation states and has traditionally been resistant towards EU involvement. Several recent initiatives from joint policy-making point towards increased standardization as a key element of ...

Les mer
16 jan 2017

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, vol. 9(1):118, 2017. Abstract Production of cellulosic ethanol (CE) has not yet reached the scale envisaged by the literature and industry. This study explores CE production in Europe to improve understanding of the motivations and barriers associated with this situation. To do this, we conduct a case study-based analysis of CE ...

Les mer
10 jan 2017

Artikkel i tidsskriftet International Journal of Training and Development, online 5. januar 2017. Abstract We examine the relationship between enterprises’ use of employee training (or education) as a method to stimulate new ideas or creativity among their staff and enterprises’ innovation activities. A data set of 5204 Norwegian enterprises is used. Based on ...

Les mer
28 des 2016

Artikkel i tidsskriftet Science and Public Policy, 2016. Abstract.  We investigate methodological problems in measuring research productivity at the national level by comparing official R&D statistics from the OECD with publication data from the Web of Science. Data from 18 countries are analysed. This paper problematizes the approach taken in studies where R&D ...

Les mer
20 des 2016

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, nr. 2, 2016. Abstract. This article explores the significance for academic staff members of research groups established and formalised as part of research strategies at university faculties. It also explores the levels of participation and stresses the importance of such group-related activities with ...

Les mer
20 des 2016

Abstract: In this article we examine the relationship between educational level and position in the labour market at age 25 for those who have completed upper secondary education or lower as their highest educational level. Whilst completion of upper secondary education is widely regarded as being important, we find that early and lasting work experience can compensate for ...

Les mer
20 des 2016

Onsdag den 23. september 1722 åpnet et nytt teater i Lille Grønnegade i København med en forestilling med Molières Gnieren på plakaten. Datoen er et institusjonshistorisk tidsskille. Tidligere hadde man hatt fransk teater ved hoffet, omreisende tyske komedianter på markedsplassen og latinsk komedie i skolene. Nå fikk byens borgere – og Norden – for første gang et ...

Les mer
;
5 apr 2017

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs bidrag i dette prosjektet, som en forlengelse av samarbeidet om kvalitetssikring av skolens ...

Les mer
6 apr 2017

NIFU skal evaluere videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC gjennom det første driftsåret (2016/17). Evalueringen skal belyse ulike sider ved tilbudet, men i hovedsak fokusere på deltakernes opplevelse og læringsutbytte av å gjennomføre videreutdanningen samt vurdere hvordan organiseringen og forankring av MOOCen har blitt gjennomført ved Universitetet i ...

Les mer
12 jan 2017

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og undervisningspraksis fra oppstart, vurdere hvordan dette endrer seg ved ...

Les mer
13 jan 2017

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar til regionale kompetanseutviklingsstrategier og til å ...

Les mer
20 sep 2016

Prosjektet skal følge alle elever som begynner i videregående opplæring i Østfold i august 2016 gjennom fem skoleår. Målsettingen med prosjektet er a) å få økt kunnskap om hva som forklarer gjennomføring og kompetanseoppnåelse ved å etablere en dypere forståelse av hva som kjennetegner de som fullfører og består, de som slutter og de som stryker i videregående ...

Les mer
15 sep 2016

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler i Norge. Evalueringen omfatter institusjonsnivå og dekke ...

Les mer
23 jun 2016

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the employment of older adults and explore whether there are gaps or weaknesses ...

Les mer
28 jun 2016

Krigsskolen har engasjert NIFU i et samarbeid med skoleledelsen om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet. Gjennom en dokumentanalyse skal NIFU bistå Krigsskolen i utredning av ulike måter å vurdere relevans av skolens militære profesjonsutdanning. Krigsskolen er den eldste institusjon for høyere utdanning i Norge og har siden 1750 drevet ...

Les mer