shutterstock_183501389-gruppe studenter

Teknologi viktig for kvalitet i høyere utdanning

27/11/2015

Teknologi kan skape økt studentengasjement, kritiske diskusjoner og økt student-lærer-kontakt. Men det er ikke teknologien i seg selv, men den pedagogiske tilnærmingen som har størst betydning for studentenes læring.

shutterstock_37679008_barnehagebarn_redusert_0 Hva påvirker andelen ufaglærte i barnehager og pleie og omsorg?

19/11/2015

Hvilke mekanismer påvirker omfanget av ansatte uten fagutdanning i barnehagesektoren og pleie- og omsorgssektoren i kommunene? Dette har vært undersøkt både kvantitativt ved å se på kjennetegn ved kommuner med henholdsvis lav eller høy andel ansatte i stillinger uten krav til utdanning, og kvalitativt ved å undersøke et utvalg enkeltkommuner.

statsbudsjettbilde2016 Statsbudsjettanalysen: FoU-budsjett med god vekst og kraftig teknologi- og næringslivsorientering innfrir målet om at FoU-bevilgningene skal utgjøre én prosent av BNP

12/11/2015

NIFUs analyse av budsjettforslaget for forskning og høyere utdanning for 2016 foreligger nå

shutterstock_senior på arbeidsplass Gode betingelser for livslang læring blant seniorer

11/11/2015

Betingelsene for livslang læring synes å være gode, men ansvaret for kompetanseoppbygging for lengre yrkeskarrierer er i flere tilfeller overlatt til den enkelte ansatte.

shutterstock_125169770_hender_skriver_redusert Mangelfull forberedelse

06/11/2015

Lærere ved universiteter og høyskoler opplever at mange av de nye studentenes lese- og skriveferdigheter er for dårlig utviklet.

si Ledige stillinger i NIFU

05/11/2015

NIFU har høy aktivitet og søker dyktige samfunnsforskere.

shutterstock_bærekraftig energi Overgangsprosesser for mer bærekraftige energi- og transportsystemer

03/11/2015

Politikk skal fremme overgangen til mer bærekraftige energi- og transportsystemer i de nordiske landene. Politikken bør satse på koordinering mellom forskjellige politikkområder, mellom forskjellige politiske virkemidler og mellom de nordiske landene, utvikle langtidsstrategier og virkemidler som støtter opp under dem. Det bør vurderes konkrete lokale, regionale eller nasjonale ressurser, infrastruktur og institusjonelle forhold for overganger og ikke bare kopieres annen politikk.

shutterstock_lærere på skolen Flere tar videreutdanning

30/10/2015

Majoriteten av lærere som tar videreutdanning har høy utdanning fra før. Tre av fire har mer enn fire års høyere utdanning. Dette er betydelig høyere enn andelen som har mer enn fire års høyere utdanning blant alle lærere i skolen.

NTNU Fra relasjons- til transaksjonsbasert samarbeid

27/10/2015

Større grad av formalisert relasjon og endrede roller og rammebetingelser skaper utfordringer i samarbeidet mellom NTNU og SINTEF.

shutterstock_helse og omsorg Mye kunnskap med begrensede ressurser

26/10/2015

NIFU og NIBR har samarbeidet om en evaluering av utviklingssentrene for kommunal helse og omsorg. Rapporten anbefaler omstrukturering av Utviklingssentrene innen helse og omsorg og et tettere samarbeid med forskning

admin-ajax-redusert2 Sivilingeniørene vinner på arbeidsmarkedet

22/10/2015

Arbeidsmarkedssituasjonen varierer mye mellom utdanningsgruppene. Kandidater med mer yrkesrettede utdanninger i teknologi og økonomi og administrasjon, har en sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet enn kandidatene fra de mer generalistpregede realfagene.

søyler_portal_shutterstock-nifuweb En tredjedel av postdoktorene i fast vitenskapelig stilling etter åtte år

20/10/2015

Etter 8 år har 32 prosent av postdoktorene fast vitenskapelig/faglig stilling, og 14 prosent er professorer, mens andelen i midlertidig forskerstilling er 10 prosent. Om lag 40 prosent har forlatt utdannings- og forskningsinstitusjonene.

Forskningspolitikk 3-2015_side 1_til web_nyhet Nytt nummer av Forskningspolitikk

20/10/2015

Forskningspolitikk 3/2015 foreligger nå. – Sats på teknologioverføring, teknologikompetansen i olje- og gassektoren kan bidra til omstilling og vekst i andre sektorer. Dette sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, i et intervju i Forskningspolitikk. En annen artikkel viser at veksten i petroleumsrelatert FoU har vært større enn på noe annet område i løpet av de siste årene. Nummeret har ellers artikler om likestilling blant ledere i akademia og om budsjettet for 2016.

shutterstock_entreprenørskap papir og finger Foreløpige tall for norsk FoU-statistikk: Stor vekst i næringslivets FoU i 2014

16/10/2015

Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde 53,8 milliarder kroner i 2014. Dette gir en økning i FoU-utgiftene på litt over 3 milliarder fra 2013 og 5,7 milliarder fra 2012.