NIFU

Leverandør av forskningsbasert kompetanse, innsikt, statistikk og fakta for et bedre kunnskapssamfunn. Kontakt oss for prosjektbaserte oppdrag og evalueringer.

23. mai 2017

Styrker samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Etableringen av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) bidrar til å styrke og forankre samarbeidet mellom universiteter og høgskoler og arbeidslivet, og øke gjensidig forståelse.
Les mer
15. mai 2017

Stilling ledig: Rådgiver / Seniorrådgiver

NIFU søker medarbeider til produksjon av FoU-statistikk, indikatorutvikling, analyse og utredningsarbeid. Last ned hele utlysningsteksten. Søk via Jobbnorge.no.
Les mer
11. mai 2017

Økning i utdanningsforskning

Omfanget av utdanningsforskningen i Norge fortsetter å øke. Totalt ble det brukt 1,38 mrd. kr på utdanningsforskning i 2015.
Les mer
10. mai 2017

Fusjoner i høyere utdanning: Hvilke utfordringer blir løst, og hvilke nye oppstår?

Debattseminar onsdag 31. mai: Med strukturreformen endrer regjeringen universitets- og høyskolesektoren og samler ressursene på færre institusjoner. Vil fusjonene bidra til bedre kvalitet? Hvilke nye utfordringer skaper reformen?
Les mer
10. mai 2017

Vekst i bioteknologisk forskning

Totalt 4,5 milliarder kroner ble brukt til bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette tilsvarer nesten 8 prosent av total FoU i Norge i 2015.
Les mer
5. mai 2017

2,4 milliarder kroner til landbruks- og matrelatert forskning

Totalt ble det brukt 2,4 milliarder kroner på landbruks- og matrelatert forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette utgjorde 4 prosent av Norges totale FoU-innsats.
Les mer
 • Statistikk & indikatorer
 • Høyere utdanning
 • Forskning & innovasjon
 • Grunnopplæring

Forskningsområdet ivaretar det nasjonale ansvaret NIFU har for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU-systemet. Her inngår utarbeidelse av FoU-statistikk så vel som videreutvikling og drift av Forskepersonalregisteret samt tilrettelegging og analyse av data fra vitenskapelig publisering og patentering. Målet er å bidra aktivt til utviklingen av bedre og mer relevante indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge så vel som internasjonalt.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet omfatter en rekke tema innenfor høyere utdanning i Norge og internasjonalt. Høyere utdanning studeres både fra system- og individperspektiv. NIFU studerer høyere utdanning innenfor en bred utdannings- og forskningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, der høyere utdanning også ses i sammenheng av tidligere utdanning og videre deltakelse i arbeidslivet og livslang læring.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet omfatter studier av forsknings- og innovasjonspolitikk, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i hele forsknings- og innovasjonssystemet. Internasjonale sammenligninger står sentralt i alle deler av virksomheten. Området ledes av Espen Solberg og teller 13 faste forskere i tillegg til flere bistillinger fra Norge, Sverige og Danmark.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter

Forskningsområdet dekker studier innenfor alle deler av grunnopplæringen, i tillegg til barnehagefeltet og etter- og videreutdanningsfeltet. NIFU studerer grunnopplæringen innenfor en bred utdanningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, fra barnehage og frem til høyere utdanning og arbeidsliv.

Les mer
 • Nyeste Publikasjoner
 • Nyeste Prosjekter
 • NYESTE PUBLIKASJONER
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • PROSJEKTER
11 Mai 2017

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, publisert online 24. april 2017. Abstract: This paper addresses the publication of results from national tests in primary and lower secondary schools by Norwegian national authorities. Test results must be made available to the public, and are published in an aggregated format at school, municipal, ...

Les mer
10 Mai 2017

NIFU-rapport 2017:4. NIFU har for femte gang kartlagt norsk utdanningsforskning. Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsfeltet målt i driftsutgifter og menneskelige ressurser. Vi har kartlagt innretningen av FoU-innsatsen etter fagfelt, forskningsområde og forskningstema, samt rekrutteringen til feltet. Nasjonalt og ...

Les mer
9 Mai 2017

NIFU-rapport 2017:5. Rapporten gir en samlet fremstilling av ressurser og resultater innenfor bioteknologisk FoU i Norge for 2015. Datamaterialet stammer fra NIFUs kartlegging av bioteknologisk FoU tilknyttet den ordinære FoU-statistikken. Tilsvarende kartlegginger av bioteknologisk FoU har vært gjennomført annethvert år siden 2003. I 2015 er for første gang også ...

Les mer
5 Mai 2017

NIFU-rapport 2017:2.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en kartlegging av ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU for 2015. Det er tredje gang dette tematiske området blir kartlagt. De foregående kartleggingene gjelder årene 2007 og 2009. I tillegg til å kartlegge FoU-ressursene på dette området, omfatter 2015-kartleggingen også ...

Les mer
1 Mai 2017

NIFU-rapport 2017:3.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser anvendt innenfor marin FoU og havbruksforskning i 2015. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført hvert annet år siden 1999 for marin FoU, mens havbruksforskning ble del av undersøkelsesopplegget i ...

Les mer
1 Mai 2017

NIFU-rapport 2017:8. This report presents the findings of an analysis of Regional innovation systems (RIS) in Norway. The analysis was undertaken as part of the research project ‘Exploring the role of the VRI program in regional innovation system formation and new path development’, funded by the Research Council of Norway through the VRI program and coordinated by ...

Les mer
18 apr 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:3. Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet som ledd i å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedre levekår i Groruddalen. ...

Les mer
18 apr 2017

Oversiktsartikkel i tidsskriftet Campbell Systematic Reviews, vol. 13(6), ...

Les mer
10 Mai 2017

NIFU-rapport 2017:4. NIFU har for femte gang kartlagt norsk utdanningsforskning. Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsfeltet målt i driftsutgifter og menneskelige ressurser. Vi har kartlagt innretningen av FoU-innsatsen etter fagfelt, forskningsområde og forskningstema, samt rekrutteringen til feltet. Nasjonalt og ...

Les mer
9 Mai 2017

NIFU-rapport 2017:5. Rapporten gir en samlet fremstilling av ressurser og resultater innenfor bioteknologisk FoU i Norge for 2015. Datamaterialet stammer fra NIFUs kartlegging av bioteknologisk FoU tilknyttet den ordinære FoU-statistikken. Tilsvarende kartlegginger av bioteknologisk FoU har vært gjennomført annethvert år siden 2003. I 2015 er for første gang også ...

Les mer
5 Mai 2017

NIFU-rapport 2017:2.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en kartlegging av ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU for 2015. Det er tredje gang dette tematiske området blir kartlagt. De foregående kartleggingene gjelder årene 2007 og 2009. I tillegg til å kartlegge FoU-ressursene på dette området, omfatter 2015-kartleggingen også ...

Les mer
1 Mai 2017

NIFU-rapport 2017:3.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser anvendt innenfor marin FoU og havbruksforskning i 2015. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført hvert annet år siden 1999 for marin FoU, mens havbruksforskning ble del av undersøkelsesopplegget i ...

Les mer
1 Mai 2017

NIFU-rapport 2017:8. This report presents the findings of an analysis of Regional innovation systems (RIS) in Norway. The analysis was undertaken as part of the research project ‘Exploring the role of the VRI program in regional innovation system formation and new path development’, funded by the Research Council of Norway through the VRI program and coordinated by ...

Les mer
18 apr 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:3. Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet som ledd i å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedre levekår i Groruddalen. ...

Les mer
6 apr 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:4. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette arbeidsnotatet er en revidert versjon av NIFU arbeidsnotat 2016:17, etter ...

Les mer
13 Mar 2017

NIFU Working Paper 2016:20.   The working paper is based on data gathered in the frame of the three-year Polish-Norwegian research project "Gender Equality at the University" (2013-2016). The project was funded by the Polish-Norwegian Research Programme and the National Centre for Research and Development (NCBiR). The research being subject of the paper was implemented ...

Les mer
11 Mai 2017

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, publisert online 24. april 2017. Abstract: This paper addresses the publication of results from national tests in primary and lower secondary schools by Norwegian national authorities. Test results must be made available to the public, and are published in an aggregated format at school, municipal, ...

Les mer
18 apr 2017

Oversiktsartikkel i tidsskriftet Campbell Systematic Reviews, vol. 13(6), ...

Les mer
7 apr 2017

Artikkel i tidsskriftet PloS ONE, vol. 12(3), 2017. Abstract: The scientific foundation for the criticism on the use of the Journal Impact Factor (JIF) in evaluations of individual researchers and their publications was laid between 1989 and 1997 in a series of articles by Per O. Seglen. His basic work has since influenced initiatives such as the San Francisco Declaration ...

Les mer
22 Mar 2017

Artikkel i tidsskriftet Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 6(6) 2017. Abstract: Background: The paper examines the regional effects of a general innovation policy, i.e. a policy tool that does not target specific industries or subnational regions. General policy tools are an important part of the portfolio of innovation policy measures. However, there is a ...

Les mer
21 Mar 2017

Artikkel i tidsskriftet Procedia Computer Science, vol. 106, 2017. Abstract: The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) may provide national and institutional CRIS systems with a well-defined, standardized and dynamic register of scholarly journals and series in the social sciences and humanities. The register goes beyond the ...

Les mer
16 Mar 2017

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, vol. 9(419), 2017. Abstract: This article provides an overview of the literature on demonstration projects and trials, and accounts for how insights drawn from this literature can contribute to the development of a sustainable bioeconomy. The article reviews the literature on demonstration projects and trials, covering both more ...

Les mer
6 feb 2017

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, publisert online 3. februar 2017. Abstract Although the bioeconomy has been embraced by many governments around the world as a way of responding to the grand challenge of climate change, it remains unclear what the bioeconomy is and how it can contribute to achieving these broad policy objectives. The aim of this paper is to improve ...

Les mer
3 feb 2017

Artikkel i tidsskriftet Policy and Society, publisert online 3. februar 2017. Abstract The European educational landscape is changing. Education remains formally under the sphere of the nation states and has traditionally been resistant towards EU involvement. Several recent initiatives from joint policy-making point towards increased standardization as a key element of ...

Les mer
;
5 apr 2017

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs bidrag i dette prosjektet, som en forlengelse av samarbeidet om kvalitetssikring av skolens ...

Les mer
6 apr 2017

NIFU skal evaluere videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC gjennom det første driftsåret (2016/17). Evalueringen skal belyse ulike sider ved tilbudet, men i hovedsak fokusere på deltakernes opplevelse og læringsutbytte av å gjennomføre videreutdanningen samt vurdere hvordan organiseringen og forankring av MOOCen har blitt gjennomført ved Universitetet i ...

Les mer
12 jan 2017

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og undervisningspraksis fra oppstart, vurdere hvordan dette endrer seg ved ...

Les mer
13 jan 2017

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar til regionale kompetanseutviklingsstrategier og til å ...

Les mer
20 sep 2016

Prosjektet skal følge alle elever som begynner i videregående opplæring i Østfold i august 2016 gjennom fem skoleår. Målsettingen med prosjektet er a) å få økt kunnskap om hva som forklarer gjennomføring og kompetanseoppnåelse ved å etablere en dypere forståelse av hva som kjennetegner de som fullfører og består, de som slutter og de som stryker i videregående ...

Les mer
15 sep 2016

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler i Norge. Evalueringen omfatter institusjonsnivå og dekke ...

Les mer
23 jun 2016

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the employment of older adults and explore whether there are gaps or weaknesses ...

Les mer
28 jun 2016

Krigsskolen har engasjert NIFU i et samarbeid med skoleledelsen om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet. Gjennom en dokumentanalyse skal NIFU bistå Krigsskolen i utredning av ulike måter å vurdere relevans av skolens militære profesjonsutdanning. Krigsskolen er den eldste institusjon for høyere utdanning i Norge og har siden 1750 drevet ...

Les mer