shutterstock_328149227 språkstudent

Store forskjeller i arbeidsmarkedstilpasning for ulike grupper humanister

30/08/2016

De fleste nyutdannede humanister får arbeid, men noen utdanningsgrupper sliter med å få arbeidsoppgaver som samsvarer med utdanningen. De som har studert norsk og andre språkfag har en nokså enkelt overgang til arbeidsmarkedet, mens de som har studert fag som litteraturvitenskap, filosofi og idéhistorie er blant de som har betydelige utfordringer med å få relevant arbeid.

1pluss1prosjektet NIFU ledende miljø innen forskning på lærertetthet

29/08/2016

Forskningsrådet bevilger over seks millioner kroner til et NIFU-ledet forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap om effekter av satsingen på økt lærertetthet.

shutterstock_115192759 Studieprogramledelse uklart forankret?

26/08/2016

Ledere av studieprogrammer i høyere utdanning har mange ulike titler, og er oppnevnt på mange ulike måter. Denne mangelen på standardisering kan tolkes som et svar på en uensartet virkelighet, men også som at rollen har en uklar forankring i institusjonene.

shutterstock_mangfold høyere utdanning Rapport om strukturell endring i høyere utdanning

23/08/2016

NIFU-forskere Nicoline Frølich og Mari Elken har bidratt til rapporten «Structural higher education reform – Design and evaluation». Rapporten består av 12 casestudier som diskuterer utformingen og implementeringen av ulike typer strukturelle reformer i høyere utdanning.

shutterstock_349950320_bioøkonomi Artikkel: Hva er bioøkonomien?

09/08/2016

Et nytt paper gir en bibliometrisk analyse av den akademiske litteraturen relatert til bioøkonomien som fremstår som ganske fragmentert og spredt over mange vitenskapelige felt.

shutterstock_225178372_forelesningssal Artikkel om forskjeller i universitetsrangeringer

08/08/2016

Fredrik Niclas Piro og Gunnar Sivertsen ved NIFU har publisert en artikkel i tidsskriftet Scientometrics.

20140313th_ 37280_Forside Krigsskolen_redusert Behov for å diskutere utdanningsrelevans ved Krigsskolen

05/08/2016

Nye politiske signaler gir behov for å videreutvikle Krigsskolens arbeid med relevans av lederstudiene.

shutterstock_408381391_elever svømming Svømmekrav følges ikke opp i praksis

04/07/2016

Svømmeopplæring er en integrert del av kroppsøvingsfaget. Høsten 2015 ble det innført nye kompetansemål i svømming, men kunnskapen om hvordan svømmeundervisningen er organisert og hva som oppleves som hindringer for god svømmeopplæring, er begrenset.

shutterstock_250901566_ open access Seminar: Hvordan oppnå kvalitet i publisering med åpen tilgang?

04/07/2016

UHR og FFA inviterer i samarbeid med Det nasjonale publiseringsutvalget og NIFU til åpent seminar om åpen tilgang til vitenskapelig publisering.

shutterstock_174265457_studenter i klasserom Lykkes best med tydelige mål og politikk

01/07/2016

Å øke fullføringsraten og redusere frafall i høyere utdanning er et viktig politikkfelt i Europa, og det er et felt der det til nylig var begrenset kunnskap om forskjeller mellom ulike europeiske land. NIFU gjennomførte i fjor en studie på temaet sammen med internasjonale partnere, som i juli blir presentert på Higher Education Conference i Amsterdam.

shutterstock_17571346_utdanning_dame_ved_bokhylle Artikkel: Knowledge brokering initiatives in education – a systematic map of the Nordic countries

30/06/2016

Forskere ved NIFU Sabine Wollscheid og Vibeke Opheim har publisert en artikkel i Nordic Journal of Studies in Educational Policy, om forskningsbasert kunnskap og praksis.

shutterstock_174622313_læringsutbytte Artikkel: Læringsutbytte og kvalitetssikring sett fra de vitenskapelig ansattes perspektiv

29/06/2016

Forskere ved NIFU Nicoline Frølich og Per Olaf Aamodt og professor ved UiO Bjørn Stensaker har skrevet artikkelen «Learning outcomes – a useful tool in quality assurance? Views from academic staff» i tidsskriftet Studies in Higher Education.

shutterstock_107739350_videregående opplæring Skolekvalitet i de videregående skolene i Østfold

29/06/2016

NIFU har på oppdrag fra Østfold fylkeskommune foretatt en analyse av tallene for de videregående skolene i Østfold. Denne analysen foreligger nå i et arbeidsnotat.

shutterstock_65351224_skjemautfylling Forskningsrådets søknadstyper og vurderingskriterier i et komparativt perspektiv

29/06/2016

I en ny studie ser NIFU på hvordan forskningsråd standardiserer eller skreddersyr virkemidler og vurderingskriterier. Målet er bedre kunnskapsgrunnlag for Forskningsrådets pågående arbeid med å forbedre effektivitet, kvalitet og åpenhet i sine virkemidler og prosesser.