hioa

Utfordringer med styringslinjer og beslutningsstruktur ved HiOA

11/04/2014

NIFU foreslår at den faglige organiseringen kan gjennomgås nærmere, og at det faglig-administrative samarbeidet kan forbedres.

shutterstock_forskermobilitet2 Mobilitet tilfører merverdi til forskningen

11/04/2014

En rapport av NIFU skrevet på oppdrag for NordForsk, ser på mønstre og trender i mobilitet fra et nordisk ståsted. Den gir også et bredt perspektiv på politikk og politiske initiativ for forskningsmobilitet i både EU og blant de nordiske landene.

shutterstock_hjelm og bilde-redusert Seks av ti NHO-bedrifter har udekket kompetansebehov

10/04/2014

Totalt oppgir nærmere 60 prosent av NHOs medlemsbedrifter at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov i dag. Om lag 7 prosent av bedriftene sier at behovet er stort, mens drøyt halvparten av bedriftene sier at de i noen grad har et udekket kompetansebehov.

shutterstock-jente-utdanningsvalg-redusert Litteraturgjennomgang: Sosial klasse og familiebakgrunn av stor betydning for utdanningsvalg

08/04/2014

I motsetning til individorienterte faktorer kan disse være umulig, i beste fall utfordrende, å forandre på kort sikt.

shutterstock_gule noter-redusert Godt arbeidsmarked for nyutdannede musikk-kandidater

02/04/2014

Nesten ingen kandidater fra utøvende musikkutdanning har vært arbeidsledige det første året etter endt utdanning. Men rundt en tredel av kandidatene oppga at de hovedsakelig hadde frilansarbeid.

shutterstock_siteringsindeks Stabile forskjeller i forskningsprofil og siteringsindeks mellom nordiske universiteter og universitetssykehus

02/04/2014

Det er ingen vesentlige endringer i nordiske universiteters og universitetssykehus sine forskningsprofiler og siteringsindekser siden 2009.

shutterstock_produktivitet Frokostseminar: Akademikere – en forutsetning for produktivitet

01/04/2014

Onsdag 2. april avholder Akademikerne et frokostseminar i sine lokaler om utdanning og produktivitet. Fra NIFU kommer Espen Solberg og Kyrre Lekve for å snakke om høyere utdanning og læring i arbeidslivet.

shutterstock_nho Lansering av NHOs kompetansebarometer

28/03/2014

Hvilke fremtidige kompetansebehov har norske virksomheter? NIFU har på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon samlet inn informasjon fra 5500 bedrifter.

Forskningspolitikk-1-2014_200px Nytt nummer av Forskningspolitikk

25/03/2014

Forskningspolitikk 1/2014 foreligger nå. Vi har intervjuet Mats Benner som er en av forfatterne bak en nylig publisert rapport som konkluderer med at det er betydelig rom for å øke kvalitetsambisjonene i norsk forskning. Flere artikler omhandler Danmark som ofte fremheves som et land som har lykkes med å nå internasjonalt toppnivå i sin forskning. En annen artikkel gir førstehåndsinformasjon om en pågående evaluering av Kinas forsknings- og teknologipolitikk.

shutterstock_skolebibliotek-redusert Lokal suksess – nasjonal stillstand

17/03/2014

Hovedkonklusjonen fra evalueringen av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 er todelt: Prosjekt- og ressursskolene som har deltatt har hatt en positiv utvikling i tråd med målene for programmet. Samlet sett har imidlertid ikke skolebibliotekets posisjon i norsk skole blitt styrket slik myndighetene hadde som klar ambisjon for perioden.

shutterstock_elev bak bøker-redusert Reformgrep ga ikke ønsket effekt

17/03/2014

Evalueringen av Kunnskapsløftet viste at de brede utdanningsprogrammene på Vg2 ikke førte til at flere gjennomførte videregående opplæring. NIFU har i en ny rapport fulgt flere elevkull og bekrefter hovedkonklusjonene fra evalueringen av reformen.

shutterstock_adult teaching Skal forske på voksnes læring

05/03/2014

NIFU har fått midler fra Forskningsrådet til et treårig prosjekt om voksnes læring. Et mål er å framskaffe ny kunnskap om sammenhengen mellom voksnes læring og nasjonale systemer for utdanning og opplæring og forhold knyttet til arbeidsplassen.

shutterstock_kompetansebehov2 Kartlegger bedrifters kompetansebehov

05/03/2014

Både i Norge og internasjonalt gjøres det jevnlige forsøk på å framskrive eller forutsi hva slags kompetanse samfunnet trenger i framtiden. Som en oppfølging av årskonferansen «Læringslivet», har NHO bedt NIFU om å kartlegge norske bedrifters kompetansebehov.

shutterstock_jente-lærling-redusert Forskjeller i fylkenes formidling av lærlinger

04/03/2014

Selv om det er ulike måter å beregne resultatet på, er det ingen tvil om at en langt større andel av søkerne i Rogaland får læreplass enn hva som er tilfellet i Nord-Trøndelag og Østfold. Det viser NIFUs undersøkelse av formidlingen av lærlinger i tre ulike fylkeskommuner: Østfold, Rogaland og Nord-Trøndelag.