Statistikk & indikatorer

Forskningsområdet ledes av Susanne L. Sundnes og ivaretar det nasjonale ansvaret NIFU har for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU-systemet. Her inngår utarbeidelse av FoU-statistikk så vel som videreutvikling og drift av Forskepersonalregisteret samt tilrettelegging og analyse av data fra vitenskapelig publisering og patentering.

Forvaltning og drift av databaser og registre som underlag for statistikk og indikatorer for innsats og resultater av forskning og innovasjon, utgjør en stor og viktig arbeidsoppgave. Målet er å bidra aktivt til utviklingen av bedre og mer relevante indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge og på den internasjonale arena.

Deltakelse i det europeiske (Eurostat), internasjonale (OECD) og nordiske statistikksamarbeidet innenfor forskning og innovasjon er en høyt prioritert oppgave. Området deltar også aktivt i utviklingen av nye indikatorer for ERA (European Research Area) og forskning og innovasjon gjennom internasjonale prosjekter, herunder tilgjengeliggjøring av data og utvikling av indikatorer som belyser kjønnsdimensjonen i forskning.

  • publikasjoner
  • prosjekter
6 apr 2017

Mer mangfoldstatistikk. Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning. Revidert utgave.

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:4. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette ...

Les mer
16 jan 2017

Kvinner i kunstfagene: Statistikk om kjønnsbalansen i kunstfaglig utdanning

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2016:19.  Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kvinner i kunstutdanningene, og er en del av prosjektet «Kjønn og Skjønn i Kunstfagene» i regi av Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet inngår i Forskningsrådets BALANSE-prosjekt. ...

Les mer
10 jan 2017

The relationship between training and innovation activities in enterprises

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet International Journal of Training and Development, online 5. januar 2017. Abstract We examine the relationship between enterprises’ use of employee training (or education) as a method to stimulate new ideas or creativity among their staff and enterprises’ ...

Les mer
28 des 2016

Measuring the productivity of national R&D systems: Challenges in cross-national comparisons of R&D input and publication output indicators

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Science and Public Policy, 2016. Abstract.  We investigate methodological problems in measuring research productivity at the national level by comparing official R&D statistics from the OECD with publication data from the Web of Science. Data from 18 countries are ...

Les mer
8 des 2016

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016

Rapport

«Indikatorrapporten» presenterer en oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Det er et oppslagsverk med faktagrunnlag i form av både figurer, tabeller og ...

Les mer
7 des 2016

Mangfoldstatistikk: Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2016:17. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra ...

Les mer
1 nov 2016

Vitenskapelig publisering ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES): En analyse av instituttets publisering i perioden 1991–2015

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2016:14. På oppdrag fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har NIFU gjennomført en analyse av den vitenskapelige publiseringen ved instituttet. Analysen omfatter perioden ...

Les mer
23 jun 2016

Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjekt

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the ...

Les mer
1 Mar 2015

Lange spor i helseforskningen

Prosjekt

Prosjektet går inn i en større og diskusjon om målingen av effekter av forskning og forskningspolitikk. I dette tilfellet skal analysen rettes mot resultater og «lange spor» etter forskningsaktiviteter innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2001-2011. Vårt ...

Les mer
10 des 2014

Forskningsoppdrag om etter- og videreutdanning i Norge

Prosjekt

Forskningsoppdrag om etter- og videreutdanning i Norge | NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og ...

Les mer
28 jun 2016

Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge

Prosjekt

NIFU skal i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet kartlegge tannhelse- og odontologisk forskning i Norge. Dette vil vi gjøre ved blant annet å se på omfanget av forskningen målt i FoU-beløp og tilgangen av forskere samt personalsammensetningen ved de FoU-utførende enhetene. Vi vil også gjennomføre en ...

Les mer
1 des 2016

Resultater av satsing på utdanningsforskning

Prosjekt

Prosjektet skal gi et oppdatert bilde av antall doktorgrader som ble avlagt i perioden 2011 - 2012 av utdanningsforskere. Avhandlingene grupperes etter forskningsområde, forskningstema, arbeidssted og sted for avlagt doktorgrad. Gjennomgangen skal også gi informasjon om doktorandenes stilling, utdanningsbakgrunn, ...

Les mer
1 des 2016

Etter- og videreutdanning i næringslivet – faktorer som påvirker SMB i regionene

Prosjekt

Prosjektets problemstilling og hovedformål Prosjektet skal belyse kompetanseutviklingen i små og mellomstore bedrifter og særlig analysere regionale forskjeller i kompetansebehov og kompetanseinvesteringer. Oppdraget griper inn i et felt som har fått betydelig økt oppmerksomhet de siste 10-15 ...

Les mer