FoU-statistikk

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser. Disse sidene presenterer statistikken og metodiske forhold.

Om forskning- og utviklingsarbeid i Norge

Tematiske FoU-områder 2017
Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2017 viser at helse og omsorg var det største tematiske området med en ressursinnsats til FoU på litt over 11 milliarder kroner, etterfulgt av energi med nærmere 10 milliarder kroner. Blant teknologiområdene dominerte FoU innenfor IKT med en ressursinnsats på 18 milliarder kroner i 2017.

Forskning- og utviklingsarbeid i Norge, alle sektorer – endelige tall for 2017 oppdatert 28.03.2019
Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016. FoU-utgiftenes andel av BNP økte fra 2,03 til 2,09 prosent. Det ble utført 46 200 FoU-årsverk i 2017 – om lag 2 300 flere enn i 2016

FoU i universitets- og høgskolesektoren 
Norske universiteter, høgskoler og universitets­sykehus brukte til sammen 23,3 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. Totaltallet er korrigert i forhold til det som ble publisert 9. januar (23,9). FoU-statistikkbank og Indikatorrapportens tabelldel vil oppdateres så snart som mulig.

FoU i instituttsektoren
Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 13,9 milliarder kroner i instituttsektoren i 2017. Ressursinnsatsen var 0,7 milliarder kroner høyere enn i 2016. I faste priser økte ressursene til FoU med litt under 3 prosent fra året før, men en betydelig del av økningen kan tilskrives høyere kapitalutgifter.

FoU i næringslivet
Mer om FoU i næringslivet finner du på Statistisk sentralbyrås hjemmesider.

FoU i helseforetakene
NIFU utarbeider egen FoU-statistikk for helseforetakene. Her finnes mer om FoU i helseforetakene for 2017 og andre år.

Doktorgrader: Ny årsrekord i 2018
I 2018 ble det avlagt 1 564 doktorgrader ved norske læresteder, noe som betyr en økning på 5 prosent sammenlignet med antallet uteksaminerte i 2017. Antall disputaser i 2018 ligger dermed godt over den tidligere toppnoteringen fra 2013, da det ble avlagt 1 524 doktorgrader.

FoU i statsbudsjettet
Budsjettproposisjonen for 2019 anslår at bevilgningene til forskning og utviklingsarbeid (FoU) utgjør 37,1 mrd. kr i 2019. Sammenlignet med vedtatt budsjett 2018 innebærer det en nominell vekst på 4 prosent, noe som kan gi en realvekst på 1,2 prosent. FoU-bevilgningenes andel av BNP øker marginalt fra 1,01 til 1,02 prosent, men er en god del lavere enn i 2016 og 2017. Andelen FoU-bevilgningene utgjør av samlet statsbudsjett går litt ned fra 2018.

Nordisk FoU-statistikk
I 2016 brukte de nordiske landene til sammen om lag 375 milliarder NOK til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Dette viser foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene. 

Kjønnsbalanse i forskning
38 prosent av personene som deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 var kvinner. Kvinneandelen var lavest i næringslivet med 22 prosent, mot 43 prosent i instituttsektoren. Foreløpige tall for 2017 viser at kvinneandelen var 49 prosent ved universitetene og høgskolene (UoH).

Se også:

Tverrfaglige tema- og teknologiområder
Lommefolder “FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge”

Indikatorrapporten
FoU-statistikkbanken

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken
Doktorgrader: Bo Sarpebakken