FoU-statistikk

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser. Disse sidene presenterer statistikken og metodiske forhold.

Kommende publiseringer

  • Endelig FoU-statistikk for 2017 vil bli publisert i februar 2019.

Om forskning- og utviklingsarbeid i Norge

Forskning- og utviklingsarbeid i Norge, alle sektorer – foreløpige tall for 2017 publisert 26.10.2018
Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017. Det viser de foreløpige tallene fra FoU-statistikken. I løpende priser økte FoU-innsatsen betydelig, med over 6 milliarder kroner eller 10 prosent fra 2016.

FoU i universitets- og høgskolesektoren
FoU-utgiftene ved norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus utgjorde 18,7 milliarder kroner i 2015. Det gir en økning på 2,7 milliarder kroner fra 2013. Korrigert for lønns- og prisstigning innebærer det en realvekst på 11 prosent i toårsperioden 2013 til 2015 og nær 9 prosent vekst fra 2014 til 2015.

FoU i instituttsektoren
Det ble i 2016 utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) i instituttsektoren for 13,2 milliarder kroner, en nedgang på 0,5 milliarder kroner fra 2015. I faste priser var FoU-utgiftene om lag 6 prosent lavere i 2016 enn året før. Nedgangen henger sammen med lavere kapitalutgifter, samt at flere store institutter hadde betydelige ekstraordinære kostnader knyttet til pensjon i 2015. Sett bort fra disse forholdene, var FoU-innsatsen i 2016 om lag på samme nivå som året før.

FoU i næringslivet
Mer om FoU i næringslivet finner du på Statistisk sentralbyrås hjemmesider.

FoU i helseforetakene
NIFU utarbeider egen FoU-statistikk for helseforetakene. Mer om FoU i helseforetakene for 2016 finner du her.

Doktorgrader: Liten økning i antall disputaser i første halvdel av 2018
Første halvår 2018 ble det avlagt 836 doktorgrader ved norske læresteder . I samme periode i fjor ble det holdt 819 disputaser.

FoU i statsbudsjettet
Budsjettproposisjonen for 2019 anslår at bevilgningene til forskning og utviklingsarbeid (FoU) utgjør 37,1 mrd. kr i 2019. Sammenlignet med vedtatt budsjett 2018 innebærer det en nominell vekst på 4 prosent, noe som kan gi en realvekst på 1,2 prosent. FoU-bevilgningenes andel av BNP øker marginalt fra 1,01 til 1,02 prosent, men er en god del lavere enn i 2016 og 2017. Andelen FoU-bevilgningene utgjør av samlet statsbudsjett går litt ned fra 2018.

Nordisk FoU-statistikk
I 2016 brukte de nordiske landene til sammen om lag 375 milliarder NOK til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Dette viser foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene. 

Kjønnsbalanse i forskning
38 prosent av personene som deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 var kvinner. Kvinneandelen var lavest i næringslivet med 22 prosent, mot 43 prosent i instituttsektoren. Foreløpige tall for 2017 viser at kvinneandelen var 49 prosent ved universitetene og høgskolene (UoH).

Se også:

Tverrfaglige tema- og teknologiområder
Lommefolder “FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge”

Indikatorrapporten
FoU-statistikkbanken

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken
Doktorgrader: Bo Sarpebakken