FoU-statistikk

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser. Disse sidene presenterer statistikken og metodiske forhold.

Kommende publiseringer

  • Endelige tall 2016 (FoU-statistikk – totaltall alle sektorer): medio februar 2018

Om forsknings- og utviklingsarbeid i Norge

Forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, alle sektorer – foreløpige tall for 2016 publisert 17.10.2017
Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63,5 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på om lag 3,3 milliarder fra 2015, tilsvarende 5,5 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP øker fra 1,93 til 2,04 prosent. Det ble utført nær 44 100 FoU-årsverk i 2016, som var nesten 1 700 flere enn i 2015.

FoU i universitets- og høgskolesektoren
FoU-utgiftene ved norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus utgjorde 18,7 milliarder kroner i 2015. Det gir en økning på 2,7 milliarder kroner fra 2013. Korrigert for lønns- og prisstigning innebærer det en realvekst på 11 prosent i toårsperioden 2013 til 2015 og nær 9 prosent vekst fra 2014 til 2015.

FoU i instituttsektoren
Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) i instituttsektoren for 13,7 milliarder kroner i 2015, en økning på 1,4 milliarder kroner fra 2014. Store investeringer og ekstraordinære kostnader knyttet til pensjon i 2015 bidrar til den sterke økningen. Ser en bort fra disse forhold var driftsutgiftene til FoU om lag 700 millioner kroner høyere i 2015 enn i 2014. Det innebærer en nominell vekst på litt under 6 prosent, som gir en realvekst på vel 3 prosent.

FoU i næringslivet
Mer om FoU i næringslivet finner du på Statistisk sentralbyrås hjemmesider.

FoU i helseforetakene
NIFU utarbeider egen FoU-statistikk for helseforetakene. Mer om FoU i helseforetakene for 2016 finner du her.

Doktorgrader: Ny vekst i avlagte doktorgrader i første halvår 2017
Etter flere år med nedgang, øker antallet avlagte doktorgrader igjen. Foreløpige tall for vårsemesteret 2017 viser at det ble avlagt 817 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler.

FoU i statsbudsjettet
I budsjettproposisjonen for 2018 blir bevilgningene til forskning og utviklingsarbeid (FoU) anslått til 35,4 mrd. kr. Sammenlignet med vedtatt budsjett 2017 gir det en nominell vekst på 0,8 prosent og en realnedgang på 1,7 prosent. FoU-bevilgningenes andel av BNP går ned fra 1,06 til 1,04 prosent, mens andelen de utgjør av samlet statsbudsjettet er omtrent den samme som i 2017, som var den høyeste noen gang.

Nordisk FoU-statistikk
I 2015 brukte de nordiske landene til sammen om lag 335 milliarder NOK til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Dette viser foreløpige tall fra Eurostat, supplert med nasjonale kilder. 

Se også:

Kvinner i forskning
Lommefolder “FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge”
Indikatorrapporten
FoU-statistikkbanken
Tverrfaglige tema- og teknologiområder

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken
Doktorgrader: Bo Sarpebakken