Doktorgrader

NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall. Bladet presenterer fersk statistikk om avlagte doktorgrader ved norske læresteder. Datakilde er Doktorgradsregisteret ved NIFU. Doktorgradsregisteret ved NIFU dekker alle doktor- og lisensiatgrader som er utstedt ved alle norske læresteder gjennom alle tider og går tilbake til 1817. Registeret inneholder opplysninger om gradtittel, sted og år (disputastidspunkt) for doktorgrad, avhandlingens fagområde, utdanningsdata, og statsborgerskap på disputastidspunktet. Opplysningene benyttes til statistikk og analyseformål. Registeret ajourføres hvert halvår på grunnlag av opplysninger fra lærestedene.

Vel 1400 doktorgrader avlagt i 2016 – laveste antall på fem år

Færre kvinner

I 2016 ble det holdt 1410 disputaser i Norge. Det var 26 færre enn året før, og godt og vel 100 grader under antallet i det foreløpige toppåret 2013. Etter at kvinner var i flertall blant doktorandene de to foregående årene, var det i 2016 igjen flest menn. Menn sto for 737 av doktorgradene i 2016, mens kvinner avla 673 grader. Det innebærer at vel 80 færre kvinner disputerte i 2016 enn året før, mens antall mannlige doktorander økte med nærmere 60.
Det faller naturlig at kjønnsfordelingen kan svinge noe fra år til år. De tre siste årene sett under ett har kjønnsbalansen blant doktorandene vært helt jevn.

Figur 1 Doktorgrader 1980-2016 etter kjønn

Tallgrunnlag

Flere menn i kvinnedominerte fagområder

Doktorgradenes fordeling på fagområder holdt seg stabil i 2016. Medisin og helsefag var størst med 31 prosent av de avlagte gradene, fulgt av samfunnsvitenskap (23 prosent) og matematikk/ naturvitenskap (21 prosent).
Kvinner er i flertall blant doktorander innenfor medisin og helsefag, samfunnsvitenskap og humaniora. I 2016 var det imidlertid færre kvinner som tok doktorgrad innenfor både medisin og helsefag og samfunnsvitenskap, samtidig som flere menn avla grader i de samme fagområdene. Antall mannlige doktorander i samfunnsvitenskap var faktisk det høyeste noensinne. Samlet bidro dette til at kvinnedominansen falt en del i disse fagområdene, spesielt i samfunnsvitenskap der andelen kvinner gikk ned fra 62 prosent i 2015 til 52 prosent i 2016.
Matematikk/naturvitenskap og særlig teknologi domineres av menn. Her avla kvinner henholdsvis 37 og 20 prosent av gradene i 2016. Vi må helt tilbake til 2010 for å finne forrige år det var færre kvinner som avla doktorgrad innenfor teknologiske fag.

Figur 2 Doktorgrader 2014-2016 etter fagområde og kjønn


Kilde: Doktorgradsregisteret, NIFU – tallgrunnlag

Høyeste andel utenlandske statsborgere

532 personer med utenlandsk statsborgerskap tok doktorgraden i Norge i 2016. Det var 20 færre enn i toppåret 2013, men ettersom det totale antallet doktorgrader nå ligger lavere, blir andelen utlendinger rekordhøy med 38 prosent. I teknologi ble to av tre doktorgrader avlagt av utenlandske statsborgere.
Til sammen var nesten 90 nasjoner representert blant doktorandene i 2016. Nærmere halvparten av de utenlandske statsborgerne var fra europeiske land, 30 prosent kom fra Asia, 13 prosent fra Afrika, mens 9 prosent var fra det amerikanske kontinent.

Ny doktorgradsvekst fra 2017

Etter en periode med stagnasjon og utflating vil det de neste årene igjen kunne ventes betydelig vekst. De senere årenes opptrapping med nye rekrutteringsstillinger vil bidra til at en allerede fra 2017 vil se en økning i antall doktorgrader avlagt ved norske læresteder.

Utvalgte tabeller:

Doktorgrader 2007–2016 etter fagområde

Kilde: Doktorgradsregisteret, NIFU

Doktorgrader 2007–2016 etter tildelende institusjon*


*Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er en fusjon av UMB og NVH. Høgskolen i Sørøst-Norge en fusjon av Høgskolene i Telemark og Buskerud og Vestfold før 2016. Høgskolen i Gjøvik ble en del av NTNU fra 2016.
Kilde: Doktorgradsregisteret, NIFU

Doktorgrader 2007–2016 etter kjønn

Kilde: Doktorgradsregisteret, NIFU

Doktorgrader 2007–2016 etter statsborgerskap på disputastidspunktet


Kilde: Doktorgradsregisteret, NIFU

Nyhetsbladet Doktorgrader i tall kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt en eller to utgaver per år. Nyere utgaver er tilgjengelig i Bibsys Brage.

Forespørsler kan rettes til: Bo Sarpebakken, NIFU Tlf.: 960 94 042 E-post: doktorgrader@nifu.no Tlf. sentralbord: 22 59 51 00
Mer detaljert doktorgradsstatistikk er tilgjengelig i FoU-statistikkbanken, og i en tabell- og figursamling (se excel-fil) som oppdateres årlig.