Kartlegginger av forskning og utviklingsarbeid (FoU) innen tverrfaglige tema

NIFU har gjennom flere år uført tverrfaglige og tverrsektorielle kartlegginger av FoU med utgangspunkt i den ordinære FoU-statistikkinnsamlingen, gjerne kalt tilleggsundersøkelser. Kategoriene er overlappende, og sammenfaller til dels med de nasjonale prioriteringene i forskningsmeldingene

Tematiske prioriteringer og teknologiområder som ledd i fremtidige, nasjonale prioriteringer i forskningspolitikken ble lansert i St.meld. nr. 20 (2004-2005) “Vilje til forskning”, og dekkes i de FoU-statistiske undersøkelsene fra og med 2005-årgangen.
Noen mindre endringer i klassifiseringene av tema- og teknologiområder ble gjort i 2007 og 2009. I den siste forskningsmeldingen (Meld. St. 18 (2012-2013): Lange linjer – kunnskap gir muligheter) holder man i stor grad fast på målene fra tidligere forskningsmeldinger. Mer om klassifiseringen av temaområder finnes her. Mer om klassifiseringen av teknologiområder finnes her.

Nedenfor finnes en oversikt over rapportene fra slike undersøkelser, inkludert undersøkelsene NIFU gjennomførte før 2005.

 

[table “49” not found /]