Frascati-manualen

FoU-statistikken er basert på Frascati-manualen, oppkalt etter stedet i Italia der det første møtet om retningslinjene for innsamling og bearbeiding av data om landenes ressurser til FoU-virksomhet ble avhold i 1963. Manualen er skrevet av og for de nasjonale ekspertene på FoU-statistikk i OECD-landene, og har blitt revidert flere ganger siden. En ny, revidert utgave ble vedtatt av de nasjonale FoU-ekspertene (NESTI-gruppen) ble lanseres i oktober 2015. Dette er den sjette revisjonen av manualen og den sjuende utgaven.
Det er ikke gjort vesentlige endringer i de sentrale FoU-definisjonene. Det er imidlertid blitt foretatt forbedringer i klargjøring av retningslinjer og anbefalinger for utarbeidelse av FoU-statistikken slik at den blir mest mulig i tråd med samfunnsutviklingen og sammenlignbar mellom land. Felles retningslinjer, definisjoner og anbefalinger om «best practice» er en forutsetning for sammenlignbar statistikk.

Frascati-manualen gir kontekst og begreper for å forstå den rolle ny kunnskap, vitenskap og teknologi spiller i økonomisk utvikling. Definisjonene er internasjonalt akseptert og fungerer som et felles språk for diskusjon av forsknings- og innovasjonspolitikken. Opprinnelig var dette en OECD-standard, men den fungerer i dag som standard i FoU-studier over hele verden. Den har bidratt til relativt lange, konsistente og internasjonalt sammenlignbare tidsserier med FoU-data.

Frascati-manualen utgis av OECD, og en omfattende revisjon er gjennomført 2013-2015. Norge ved NIFU og SSB har deltatt aktivt i dette arbeidet. Ny revidert utgave kom i oktober 2015. Eventuelle endringer i FoU-undersøkelsene vil bli implementert i FoU-undersøkelsen for 2016.

Forrige utgave, den 6. Frascati-manualen kom i 2002, og deler av denne foreligger i norsk oversettelse. Den kan fås ved henvendelse til instituttet og er også nedlastbar i pdf-format. Arbeidet med å oversette deler av den nye manualen er i gang.