FoU-statistikk i Norge – alle sektorer

Forskning- og utviklingsarbeid 2016: Fortsatt vekst i Norges FoU-innsats

Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63,5 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på om lag 3,3 milliarder fra 2015, tilsvarende 5,5 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP øker fra 1,93 til 2,04 prosent. Det ble utført nær 44 100 FoU-årsverk i 2016, som var nesten 1 700 flere enn i 2015.

Målt i løpende priser var veksten i FoU-utgifter fra 2015 til 2016 størst i universitets- og høgskolesektoren (10,7 prosent). Næringslivet hadde en økning på 6,2 prosent, mens det var en nedgang i instituttsektorens FoU-utgifter på 3 prosent. Helseforetakene hadde en nominell økning i FoU-utgiftene fra 2015 til 2016 på 8,5 prosent.

I næringslivet var veksten i tjenesteytende næringer på hele 9,6 prosent, mens industrinæringene hadde en marginal økning på i underkant av en prosent. Næringslivets FoU er nærmere beskrevet på SSBs web-sider, se http://www.ssb.no/. Nedgangen i instituttsektoren skyldes i første rekke to forhold. Flere institutter innførte nye pensjonsordninger i 2015. Avvikling av gamle ordninger medførte store regnskapsmessige konsekvenser for dette året. Dette var engangseffekter som bidro til å løfte FoU-utgiftene i sektoren i 2015. I tillegg var investeringene vesentlig høyere i 2015 enn i 2016. I universitets- og høgskolesektoren bidrar vekst i personalet til økte ressurser til FoU. Noe av denne veksten skyldes utvidelse av statistikkgrunnlaget. Sektoren hadde også betydelig vekst i FoU-utgifter knyttet til vitenskapelig utstyr. For helseforetakene, som i FoU-statistisk sammenheng inngår i henholdsvis universitets- og høgskolesektoren (universitetssykehus) og instituttsektoren (øvrige helseforetak og private ideelle sykehus), henger den samlede veksten i FoU-utgifter blant annet sammen med økte investeringer i vitenskapelig utstyr.

De foreløpige tallene indikerer at det ligger an til en relativt høy realvekst i Norges samlede FoU-utgifter også fra 2015 til 2016. Endelige tall for FoU-utgifter og FoU-årsverk vil bli publisert medio februar 2018.

FoU-utgifter i 2014, 2015 og 2016* etter sektor for utførelse. Mill. kr og prosent. Løpende priser.

Sektor 2014 2015 2016 Endring 2015-2016
% i LØPENDE priser
Næringslivet 24 802 27 783 29 520 6,2
Universitets- og høgskolesektoren 16 720 18 709 20 710 10,7
Instituttsektoren 12 345 13 718 13 300 -3,0
Totalt 53 867 60 210 63 530 5,5
Herav helseforetak 3 436 3 990 4 330 8,5
Andel av BNP i % 1,72 1,93 2,04
Kilde: NIFU og SSB

Økning i FoU-utgiftenes andel av BNP
FoU-utgiftene i 2016 er beregnet å utgjøre 2,04 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Dette er en økning i forhold til 2015, da andelen var 1,93 prosent. I tillegg til vekst i totale FoU-utgifter bidrar nullvekst i anslaget for BNP i 2016 til en høyere FoU-andel av BNP. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at både totale FoU-utgifter og anslaget for BNP 2016 er foreløpige størrelser.

Tallgrunnlag

1 700 flere FoU-årsverk

Foreløpige tall for 2016 viser at det ble utført nær 44 100 FoU-årsverk i Norge, 1 700 flere enn i 2015. Dette gir en økning på om lag 4 prosent. Næringslivet stod for 45 prosent av FoU-årsverkene, mens henholdsvis 34 og 21 prosent av FoU-årsverkene ble utført i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Blant de tre FoU-utførende sektorene hadde universitets- og høgskolesektoren  størst vekst i FoU-årsverkene fra 2015 til 2016. Instituttsektorens FoU-årsverk var så godt som uendret.

Helseforetakene stod for 7 prosent av de totale FoU-årsverkene i 2016, en liten nedgang i andelen sammenlignet med 2015. Veksten i FoU-årsverk var dermed lavere fra 2015 til 2016 enn fra 2014 til 2015.

FoU-årsverk i 2014, 2015 og 2016* etter sektor for utførelse. Antall og prosent.

Sektor 2014 2015 2016 Andel per sektor (%)
Næringslivet 17 932 19 087 19 764 45
Universitets- og høgskolesektoren 13 010 13 952 14 937 34
Instituttsektoren 9 355 9 370 9 380 21
Totalt 40 297 42 409 44 081 100
Herav helseforetak 3 019 3 218 3 286 7

Kilde: NIFU og SSB

Endelig og mer detaljert FoU-statistikk for Norge vil bli publisert medio februar 2018.

Nyhetsbrev i PDF-versjon: 201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Hvert år utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. I universitets- og høgskolesektoren er det hovedundersøkelse annethvert år (oddetallsår). NIFU har statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU sammenstiller dataene til den totale FoU-statistikken for Norge. Statistikken utarbeides på bakgrunn av OECDs retningslinjer i den såkalte Frascati-manualen og inngår i OECDs og Eurostats databaser for Science & Technology.

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken