Instituttsektoren

Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 13,9 milliarder kroner i instituttsektoren i 2017. Ressursinnsatsen var 0,7 milliarder kroner høyere enn i 2016. I faste priser økte ressursene til FoU med litt under 3 prosent fra året før, men en betydelig del av økningen kan tilskrives høyere kapitalutgifter.

FoU-utgifter til lønn og annen drift utgjorde 13,1 milliarder kroner i 2017, noe som var nesten 400 millioner kroner mer enn i 2016. Det innebærer en nominell vekst på 3 prosent, eller nær 1 prosent realvekst i de driftsrelaterte utgiftene når det korrigeres for lønns- og prisvekst1. Investeringer beløp seg til 740 millioner kroner i 2017, en økning på om lag 250 millioner kroner fra året før.

Siden 2007 har FoU-utgiftene i instituttsektoren økt 20 prosent målt i faste priser. Det meste av veksten inntraff i første halvdel av perioden. Fra 2012 har FoU-utgiftene hatt en ganske flat utvikling, med enkelte svingninger særlig som følge av variasjoner i kapitalutgiftene.

Nærmere 12 600 personer deltok i FoU-virksom­heten i instituttsektoren i 2017. Det ble til sammen utført 9 350 FoU-årsverk. 71 prosent av FoU-årsverkene ble utført av forskere og faglig personale , mens teknisk- og administrativt personale stod for de øvrige årsverk-ene. I et lengre tidsperspektiv økte utførte FoU-årsverk betydelig fram til 2013, men antallet har endret seg lite de senere årene.

Hvor fant FoU-aktiviteten sted?

Tre femtedeler av FoU-innsatsen i instituttsektoren i 2017 fant sted ved institutter underlagt retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter. Dette er forskningsinstitutter som mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd. I basisbevilgnings­systemet er instituttene inndelt i fire fordelingsarenaer. Teknisk-industrielle institutter var den største instituttgruppen med FoU-utgifter på 4,2 milliarder kroner, eller 30 prosent av sektorens samlede FoU. Den nest største instituttarenaen omfattet primærnæringsinstitutter, som stod for 11 prosent av ressursinnsats-en, mens miljøinstitutter og samfunnsvitenskapelige institutter var forholdsvis jevnstore med 9 prosent av FoU-utgiftene.

40 prosent av FoU-aktiviteten i instituttsektoren ble utført ved institusjoner som ikke er underlagt retningslinjene for statlig basisfinansiering. Her inngår forskningsinstitutter som mottar grunnfinansiering direkte fra departement, og andre FoU-utførende institusjoner, der FoU som regel ikke er kjerneaktiviteten. Sistnevnte kategori omfatter blant annet statlige etater, helseforetak uten universitetssykehusfunksjon og private, ideelle sykehus, samt muséer.

Hvordan ble FoU-aktiviteten finansiert?

Offentlige kilder finansierte 70 prosent av FoU-innsatsen i instituttsektoren i 2017. Mer enn en tredjedel av den offentlige finansieringen, eller 3,4 milliarder kroner, ble kanalisert gjennom Norges forskningsråd. ­Næringslivet finansierte 17 prosent av FoU-ressursene, utenlandske kilder stod for 9 prosent, mens andre kilder utgjorde 4 prosent. Av samlet finansiering fra utlandet på mer enn 1,3 milliarder kroner, kom 420 millioner kroner fra deltakelse i EUs rammeprogrammer, mens i underkant av en halv milliard kroner gjaldt oppdrag for utenlandsk næringsliv.


Fra 2016 til 2017 var det realvekst i finansieringen fra offentlige kilder på om lag 5 prosent, mens det var realnedgang på rundt 5 prosent i midler fra næringsliv og utlandet.
Offentlige kilder står også for en økende andel av sektorens FoU når et lengre tidsperspektiv legges til grunn. I 2007 kom 65 prosent av finansieringen fra offentlige kilder, noe som innebærer at det offentliges andel har økt med nærmere 5 prosentpoeng de siste ti årene. Andelen finansiering som kommer fra privat sektor, har vist en tilnærmet tilsvarende nedgang.

1 For 2017 er en foreløpig indeks på 2,1 prosent lagt til grunn

Årganger av nyhetsbrev for instituttsektoren

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005

I FoU-statistikkbanken kan du ta ut egne tabeller. Se også Nøkkeltall for forskningsinstitutter for mer statistikk om instituttsektoren.

Kontaktperson: Bo Sarpebakken

Om statistikken
Hvert år utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. I universitets- og høgskolesektoren er det hovedundersøkelse annethvert år (oddetallsår). NIFU har statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU sammenstiller dataene til den totale FoU-statistikken for Norge. Statistikken utarbeides på bakgrunn av OECDs retningslinjer i den såkalte Frascati-manualen og inngår i OECDs og ­Eurostats databaser for Science & Technology.
Den nasjonale FoU-statistikken for Norge publiseres av NIFU  http://www.nifu.no/ og Norges forskningsråd http://www.forskningsradet.no/. I FoU-statistikkbanken gis brukerne mulighet til selv å velge tabeller og data: http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/.  Detaljert statistikk for næringslivet publiseres av Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/.