Instituttsektoren

Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 14,8 milliarder kroner i instituttsektoren i 2018. Ressursinnsatsen var nesten 1 milliard kroner høyere enn i 2017. I faste priser økte FoU-ressursene med vel 3 prosent. En betydelig del av økningen gjelder høyere kapitalutgifter.

FoU-ressurser til lønn og annen drift utgjorde 13,7 milliarder kroner i 2018, noe som var nesten 600 millioner kroner mer enn året før. Det innebærer en nominell vekst på vel 4 prosent, eller i underkant av 1 prosent realvekst i driftsrelaterte utgifter. Investeringer beløp seg til vel 1,1 milliard kroner, eller en økning på 400 millioner kroner fra 2017. Veksten, som utgjør nesten 50 prosent i faste priser, er knyttet til bygging av nytt forskningsfartøy.

Siden 2007 har FoU-utgiftene i instituttsektoren målt i faste priser økt 25 prosent. Mye av veksten inntraff i første halvdel av perioden. Fra 2012 har FoU-utgiftene hatt en mer moderat utvikling, med noen årlige svingninger som følge av variasjoner i kapitalutgiftene.

Hvordan ble FoU-aktiviteten finansiert?

Offentlige kilder finansierte 72 prosent av FoU-aktiviteten i instituttsektoren i 2018. Mer enn en tredjedel av den offentlige finansieringen, tilsvarende 3,7 milliarder kroner, ble kanalisert gjennom Norges forskningsråd. Næringslivet finansierte 16 prosent av FoU-ressursene, utenlandske kilder stod for 9 prosent, mens øvrige nasjonale kilder utgjorde 3 prosent. Av samlet finansiering fra utlandet på vel 1,3 milliarder kroner, kom 430 millioner kroner fra deltakelse i EUs rammeprogrammer, mens vel 440 millioner kroner gjaldt FoU utført for utenlandsk næringsliv.

Det var en betydelig realvekst i finansieringen fra offentlige kilder på nærmere 8 prosent fra 2017 til 2018. For øvrige finansieringskategorier var det realnedgang. FoU-midler fra næringsliv og utenlandske kilder gikk ned med henholdsvis 4 og 3 prosent.

Offentlige finansieringskilder står for en stadig økende andel av instituttsektorens FoU. Det offentliges andel har økt med nærmere 10 prosentpoeng de siste ti årene, mens andelen finansiering fra næringslivet har gått ned fra 22 til 16 prosent i samme periode.

Hvor fant FoU-aktiviteten sted?

57 prosent av FoU-ressursene i instituttsektoren i 2018 ble anvendt ved institutter underlagt retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter. Dette er forskningsinstitutter som mottar grunnfinansiering fra Norges forskningsråd. I bevilgningssystemet er disse instituttene inndelt i fire fordelingsarenaer. Teknisk-industrielle institutter var den største instituttgruppen med FoU-utgifter på 4,2 milliarder kroner, eller 28 prosent av sektorens samlede FoU. Den nest største instituttarenaen omfattet primærnæringsinstitutter, som stod for 11 prosent av ressursinnsatsen, mens miljøinstitutter og samfunnsvitenskapelige institutter hadde henholdsvis 9 og 8 prosent av FoU-utgiftene.

43 prosent av FoU-aktiviteten i instituttsektoren ble utført ved institusjoner som ikke er underlagt retningslinjene for statlig grunnfinansiering. Her inngår forskningsinstitutter som mottar grunnfinansiering direkte fra departement, og andre FoU-utførende institusjoner, der FoU som regel ikke er kjerneaktiviteten. Sistnevnte omfatter blant annet statlige etater, helseforetak uten universitetssykehusfunksjon og private, ideelle sykehus, samt muséer.

Nærmere 12 900 personer deltok i FoU-virksomheten i instituttsektoren i 2018. Det ble til sammen utført nesten 9 400 FoU-årsverk. 71 prosent av FoU-årsverkene ble utført av forskere og faglig personale, mens teknisk- og administrativt personale stod for de øvrige årsverkene. Antall FoU-årsverk i instituttsektoren økte betydelig fram til 2013, men har endret seg lite de senere årene.

Årganger av nyhetsbrev for instituttsektoren

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005

I FoU-statistikkbanken kan du ta ut egne tabeller. Se også Nøkkeltall for forskningsinstitutter for mer statistikk om instituttsektoren.

Kontaktperson: Bo Sarpebakken

Om statistikken
Hvert år utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. I universitets- og høgskolesektoren er det hovedundersøkelse annethvert år (oddetallsår). NIFU har statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU sammenstiller dataene til den totale FoU-statistikken for Norge. Statistikken utarbeides på bakgrunn av OECDs retningslinjer i den såkalte Frascati-manualen og inngår i OECDs og ­Eurostats databaser for Science & Technology.
Den nasjonale FoU-statistikken for Norge publiseres av NIFU  http://www.nifu.no/ og Norges forskningsråd http://www.forskningsradet.no/. I FoU-statistikkbanken gis brukerne mulighet til selv å velge tabeller og data: http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/.  Detaljert statistikk for næringslivet publiseres av Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/.