Norges FoU-innsats øker, men mindre enn før

Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 73 milliarder kroner i 2018. I løpende priser gir dette en økning på 4 milliarder fra 2017, tilsvarende 5,8 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP ligger på 2,07 prosent.

 

Målt i løpende priser var veksten i FoU-utgifter fra 2017 til 2018 størst i universitets- og høgskolesektoren (8,1 prosent). Næringslivet hadde en økning på 3,8 prosent, mens FoU-utgiftene i instituttsektoren økte med 6,5 prosent. I helseforetakene viser tallene en nominell økning i FoU-utgiftene fra 2017 til 2018 på 5,2 prosent.

FoU-innsatsen i industrien og tjenestenæringene har samlet sett endret seg lite fra 2017 til 2018. Målt i løpende priser har kostnadene til egenutført FoU økt med 4 prosent i industrien og 2 prosent i tjenestenæringene. Justert for lønns- og prisvekst er nivået tilnærmet uendret, med den foreløpige prisindeksen. Næringslivets FoU er nærmere beskrevet på SSBs web-sider, se http://www.ssb.no/. En del av veksten i instituttsektoren i 2018 gjelder kapitalutgifter knyttet til bygging av nytt forskningsfartøy. Økningen i instituttsektorens driftsutgifter var på litt under 4 prosent. I universitets- og høgskolesektoren bidrar vekst i antall stipendiater, postdoktorer og forskere til at ressursene til FoU øker. Sektoren hadde også vekst i FoU-utgifter knyttet til vitenskapelig utstyr i 2018. Helseforetakene inngår i FoU-statistisk sammenheng i henholdsvis universitets- og høgskolesektoren (universitetssykehus) og instituttsektoren (øvrige helseforetak og private ideelle sykehus).

De foreløpige tallene indikerer en realvekst på om lag 2,3 prosent i Norges samlede FoU-utgifter fra 2017 til 2018.

FoU-utgifter i 2016, 2017 og 2018* etter sektor for utførelse. Mill. kr og prosent. Løpende priser.

Sektor 2016 2017 2018

Endring 17-18

% løpende priser

Næringslivet 29 489 31 990 33 216 3,8
Universitets- og høgskolesektoren 20 636 23 322 25 201 8,1
Instituttsektoren 13 220 13 864 14 765 6,5
Totalt 63 345 69 176 73 182 5,8
                 herav helseforetak 4 187 4 377 4 603 5,2
Andel av BNP i % 2,04 2,10 2,07

*Foreløpige tall for 2018.
Kilde: NIFU og SSB, FoU-statistikk

FoU-utgifter etter sektor for utførelse 1997–2018*. Mill. kr. Løpende priser.

*Foreløpige tall for 2018.
Kilde: NIFU og SSB, FoU-statistikk

Liten endring i FoU-utgiftenes andel av BNP
FoU-utgiftene i 2018 er beregnet å utgjøre 2,07 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Dette innebærer en svak nedgang fra 2017, da andelen var 2,10 prosent. Det har vært høy vekst i BNP både i 2017 og 2018 (6-7 prosent i løpende priser), mens det var nullvekst i 2014 og 2015. Både FoU-utgiftene og anslaget for BNP 2018 er foreløpige størrelser.

Totale FoU-utgifter som andel av BNP etter sektor 1997–2018*. Prosent.

*Foreløpige tall for FoU og BNP 2018.
Kilde: NIFU og SSB, FoU-statistikk

630 flere FoU-årsverk
De foreløpige tallene for 2018 viser at det ble utført nær 47 000 FoU-årsverk i Norge, 630 flere enn i 2017. Det tilsvarer en økning på 1,4 prosent. Nesten hele veksten i FoU-årsverkene fra 2017 til 2018 fant sted i universitets- og høgskolesektoren. For de andre sektorene er veksten marginal. For næringslivet økte antall FoU-årsverk mye i 2017, mens antall FoU-årsverk altså var uendret fra 2017 til 2018. Næringslivet stod for 45 prosent av FoU-årsverkene, mens henholdsvis 35 og 20 prosent av FoU-årsverkene ble utført i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Helseforetakene sto for 7,6 prosent av de totale FoU-årsverkene i 2018. Veksten i FoU-årsverk var på nærmere 500 fra 2016 til 2017, mens det fra 2017 til 2018 var lav vekst.

FoU-årsverk i 2016, 2017 og 2018* etter sektor for utførelse. Antall og prosent.

Sektor 2016 2017 2018 Andel per sektor (%)
Næringslivet 19 616 21 205 21 209 45,3
Universitets- og høgskolesektoren 14 937 15 675 16 237 34,7
Instituttsektoren 9 365 9 335 9 400 20,1
Totalt 43 918 46 215 46 846 100

                 herav helseforetak

3 019

3 510 3 551

7,6

*Foreløpige tall for 2018.
Kilde: NIFU og SSB, FoU-statistikk

Endelig og mer detaljert FoU-statistikk for Norge publiseres februar 2020.