Grunnopplæring

Forskningsområdet ledes av Roger André Federici og omfatter studier innenfor hele grunnopplæringen, både grunnskolen, studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring. Området omfatter også barnehagefeltet.

At grunnopplæringen når sine mål har stor betydning både for individet og for samfunnet. Å lykkes i skolen er viktig for den enkeltes muligheter i livet gjennom utvikling av ferdigheter, kompetanse og kunnskap. En kompetent befolkning bidrar til opprettholdelse av velferdssamfunnet og demokratiet. NIFU studerer derfor grunnopplæringen innenfor en bred utdanningspolitisk ramme. Vi har som mål gjennom våre studier å levere viktig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av den 13-årige grunnopplæringen, samt barnehagefeltet.

Prosjektene omfatter sentrale temaer som gjennomføring og kompetanseoppnåelse, frafall/omvalg, fag- og yrkesopplæring, samspill mellom utdanning og arbeidsliv, ressursbruk og læringsutbytte i skolen, rådgivning og karriereveiledning, lærerkompetanse, spesialundervisning, minoritetsspråklige elevers integrering og prestasjonsutvikling, undervisningsmetoder, vurderingsformer, reformer, forsøk og spesielle satsninger. Områdets forskere deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk og har gjennomført sammenliknende studier innenfor ulike deler av grunnopplæringen.

  • publikasjoner
  • prosjekter
29 jan 2017

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere

Rapport

NIFU-rapport 2016:46. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en fireårig rammeavtale for 2013–2016 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som ...

Les mer
16 jan 2017

Erfaringer fra satsingen Kompetanse for mangfold. Underveisrapport 2: Sentrale utdanningsmyndigheter, UH-sektor, fylkesmenn, ledere, ansatte og eiere om kompetanseutviklingen

Rapport

NIFU-rapport 2016:33.  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU satsingen Kompetanse for mangfold som implementeres i perioden 2013–2017. Den første delrapporten fra evalueringen forelå tidlig i 2015 og omhandlet surveyundersøkelser til ledere og eiere av barnehager, grunnskoler, ...

Les mer
20 des 2016

Education pays off! On transition to work for 25 year olds in Norway with upper secondary education or lower as their highest educational level

Vitenskapelig artikkel

Abstract: In this article we examine the relationship between educational level and position in the labour market at age 25 for those who have completed upper secondary education or lower as their highest educational level. Whilst completion of upper secondary education is widely regarded as being ...

Les mer
20 des 2016

Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner

Rapport

NIFU-rapport 2016:15. NIFU har gjennomført en kartlegging av ansatte i undervisningsstillinger uten formell lærerkvalifisering. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og etter Kunnskapsdepartementets initiativ til undersøkelsen høsten ...

Les mer
19 des 2016

Får elevene den opplæringen de har krav på? Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring

Rapport

NIFU-rapport 2016:26. NIFU har gjennomført en kartlegging av undervisningstimetall med kvalifiserte lærere i videregående opplæring på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Oppdraget er gjennomført etter Kunnskapsdepartementets initiativ til undersøkelsen høsten ...

Les mer
16 des 2016

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 2

Rapport

NIFU Arbeidsnotat 2016:18. Fafo og NIFU samarbeider om å evaluere de pågående forsøkene med vekslingsmodeller i fagopplæringen. Evalueringen er finansiert av Utdanningsdirektoratet og varer fra 2014 til 2018. Denne delrapporten er den andre i en serie på fire rapporter. Rapporten handler om ...

Les mer
14 des 2016

Lærerspesialister i Oslo: Spørreskjema til lærerspesialister, deres kolleger og ledere november 2015. En figurrapport

Rapport

NIFU-rapport 2016:20. Denne rapporten er utarbeidet av NIFU på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo. Data som er analysert og som presenteres i form av enkle figurer, er i utgangspunktet samlet inn for et annet oppdrag: NIFU og NTNU samfunnsforsknings evaluering av piloteringen av ordningen med ...

Les mer
7 des 2016

Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole

Vitenskapelig artikkel

Det er kjent at ungdoms forhold til voksne, inkludert lærere, i større grad enn i tidligere generasjoner er preget av forhandlinger og fravær av opposi- sjon. Denne artikkelen undersøker hvordan elever og lærere omtaler muligheter og grenser i forhandlingsrommet som åpner seg når standpunkt- karakterer skal ...

Les mer
12 jan 2017

Følgeforskning på digital læring i grunnskolen

Prosjekt

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og ...

Les mer
20 sep 2016

Gjennomføring i videregående opplæring i Østfold

Prosjekt

Prosjektet skal følge alle elever som begynner i videregående opplæring i Østfold i august 2016 gjennom fem skoleår. Målsettingen med prosjektet er a) å få økt kunnskap om hva som forklarer gjennomføring og kompetanseoppnåelse ved å etablere en dypere forståelse av hva som kjennetegner de som fullfører ...

Les mer
23 jun 2016

1+1 prosjektet

Prosjekt

Hensikten med «1+1 prosjektet» er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper. Prosjektet vil foregå i 160 skoler fra 10 kommuner i Norge, geografisk spredt over store deler av landet: Asker, Bærum, Bodø, ...

Les mer
21 jun 2016

Evaluering av det nasjonale fagskolerådet

Prosjekt

Med utgangspunkt i NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, har Kunnskapsdepartementet besluttet å iverksette en evaluering av Nasjonalt fagskoleråd.  Man ønsker en vurdering av om rådet oppfyller sitt mandat, om sammensetningen er formålstjenlig, og hvorvidt rådet har legitimitet og ...

Les mer
1 nov 2015

Utvikling av kunnskapsgrunnlag om ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning i grunnopplæringen

Prosjekt

Det finnes i dag ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent pedagogisk utdanning i henhold til §10-1 i Opplæringsloven. Formålet med dette prosjektet er å utvikle et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes i utformingen av fremtidige ordninger og kvalifiseringstiltak for denne gruppen ansatte, slik at ...

Les mer
1 nov 2015

Hva teller når barn skriver?

Prosjekt

Mens elever i Finland og USA lader nettbrettene, spisses blyantene i franske skoler, der løkkeskrift har fått en renessanse i den første skriveopplæringen. I Norge står utdanningsmyndighetene og iakttar lokale dueller mellom tilhengere av pennal og nettbrett. «Vi vet for lite» sier ...

Les mer
6 jul 2016

OECD TALIS Starting Strong Survey

Prosjekt

OECD har tatt initiativ til en ny undersøkelse rettet mot ledelse og personale i barnehager som jobber direkte med barna. Hovedmålgruppen for studien er ISCED 0.2 (3 til 5 år). Det vurderes også en tilleggsopsjon for personalet på ISCED 0.1 (0 til 2 år). NIFU har ansvar for gjennomføring av 3S-undersøkelsen ...

Les mer
28 jun 2016

Evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister

Prosjekt

Fra høsten 2015 piloterer Utdanningsdirektoratet en ordning med lærerspesialister. Formålet med lærerspesialistordningen er å gi dyktige lærere en faglig karrierevei, samtidig som disse lærerne har undervisning som sin hovedoppgave. Lærerspesialisten skal bidra til å utvikle skolen som en kollektivt lærende ...

Les mer