Høyere utdanning

Forskningsområdet ledes av Nicoline Frølich og omfatter en rekke tema innenfor høyere utdanning i Norge og internasjonalt. 

Sentrale forskningstema er universiteter og høyskoler og deres virksomhet, organisering og styring, samt studentene og akademisk personale i høyere utdanning.

Universiteter og høyskoler er sentrale kunnskapsorganisasjoner i moderne kunnskapssamfunn. Det forventes at sektoren kan bidra med både relevante kandidater til arbeidslivet, være en sentral kulturell institusjon, samt utvikle ny kunnskap som kan bidra til nyskaping og økonomisk vekst. Disse utviklingstrekk skjer i kontekst av økt internasjonalisering og globalisering. NIFU studerer derfor høyere utdanning innenfor en bred utdannings- og forskningspolitisk ramme. Vi har som mål å levere kunnskapsgrunnlag for et høyere utdanningssektor som har fokus på kvalitet og relevans.

Prosjektene omfatter sentrale temaer som politikkutforming og reformer på nasjonalt og internasjonalt nivå, i tillegg til temaer som studierekruttering, frafall og studiegjennomføring, og studenters vurdering av utdanningstilbud og overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet samt forskerrekruttering og det akademiske personalets arbeidsbetingelser og virksomhet. Områdets forskere er aktive deltakere i nasjonale og internasjonale nettverk og er med i den internasjonale kunnskapsfronten på feltet.

 

  • publikasjoner
  • prosjekter
16 aug 2017

Massive, open, online, and national? A study of how national governments and institutions shape the development of MOOCs

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet The International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL), vol. 18(5), 2017. Abstract: We explore interpretations of MOOCs around the globe and, in particular, interpretations of MOOCs in Norway. Based on a review of previous studies relevant ...

Les mer
4 aug 2017

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:8.  IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet øker; i dag er for eksempel ...

Les mer
17 jul 2017

Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1

Rapport

I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte målene (programkvalitet), på hvilken måte deltakelse i rektorutdanningen bidrar til ...

Les mer
13 jun 2017

Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger

Rapport

NIFU-rapport 2017:10.  Hensikten med rapporten er å gi et oppdatert bilde av hvordan det er å være doktorgradskandidat i Norge våren 2017, og sammenlikne utviklingen over tid. Målet er å gi alle dem som jobber for å planlegge, gjennomføre eller følge opp norsk forskeropplæring, et oppdatert ...

Les mer
29 Mai 2017

Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering

Rapport

NIFU-rapport 2017:9. Norske universiteter og høgskoler ble fra 2011 pålagt å etablere Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Formålet med denne underveisevalueringen er å undersøke om ordningen bidrar til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, om ...

Les mer
11 Mai 2017

National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, publisert online 24. april 2017. Abstract: This paper addresses the publication of results from national tests in primary and lower secondary schools by Norwegian national authorities. Test results must be made ...

Les mer
13 Mar 2017

Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market

Kompendium

NIFU Working Paper 2016:20.   The working paper is based on data gathered in the frame of the three-year Polish-Norwegian research project "Gender Equality at the University" (2013-2016). The project was funded by the Polish-Norwegian Research Programme and the National Centre for Research and ...

Les mer
26 feb 2017

Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon?

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:1.  På oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har NIFU gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske studenter i utlandet høsten 2016. Hovedformålet med for undersøkelsen var å skaffe til veie oppdatert kunnskap om hvorfor norske ...

Les mer
5 apr 2017

Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

Prosjekt

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs ...

Les mer
13 jan 2017

Evaluering av Råd for samarbeid med arbeidslivet

Prosjekt

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar ...

Les mer
15 sep 2016

Evaluering av eCampus-programmet

Prosjekt

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler ...

Les mer
28 jun 2016

Krigsskolen – Temanotat om yrkesrelevans (TYR)

Prosjekt

Krigsskolen har engasjert NIFU i et samarbeid med skoleledelsen om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet. Gjennom en dokumentanalyse skal NIFU bistå Krigsskolen i utredning av ulike måter å vurdere relevans av skolens militære profesjonsutdanning. Krigsskolen er den eldste institusjon for ...

Les mer
17 aug 2017

Kandidatundersøkelsene perioden høst 2015 – vinter 2017

Prosjekt

Undersøkelse av nyudannede mastere et halvt år etter eksamen. Vårkullet 2015. Arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen. Forberedelse og planlegging av spesialkandidatundersøkelse tre år etter eksamen (utføres vinteren ...

Les mer
21 jun 2016

Fusjonsutredning for HiB, HSH og HiSF

Prosjekt

De tre høgskolene Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane ønsker en større utredning i forbindelse med en mulig fusjon mellom disse tre institusjonene i løpet av første halvdel av 2016. NIFU skal bistå i dette utredningsarbeidet. Oppdraget er todelt. Del A er en ...

Les mer
1 jan 2015

Evaluering av MatematikkMOOC

Prosjekt

MatematikkMOOC er et nytt bidrag til utviklingen av MOOC-inspirerte EVU–tilbud særlig tiltenkt lærere. Tilbudet er utviklet av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med HiST, UiT Norges Arktiske Universitet og Utdanningsdirektoratet, og er et pilotprosjekt bestilt av Kunnskapsdepartmentet. MatematikkMOOC ...

Les mer
1 apr 2015

Ordinær utdanning som som arbeidsmarkedstiltak for unge med nedsatt arbeidsevne – en effektstudie

Prosjekt

Vi ønsker å se hvilken effekt ordinær utdanning som arbeidsmarkedstiltak har på yrkesdeltakelsen til ungdom i alderen 22-25 med redusert arbeidsevne. Det vil bli sett på yrkestilknytningen for denne gruppen både på kort og lang sikt (inntil 10 år etter at det ble innvilget støtte). Til tross for at dette er ...

Les mer