Høyere utdanning

Forskningsområdet ledes av Nicoline Frølich og omfatter en rekke tema innenfor høyere utdanning i Norge og internasjonalt. 

Sentrale forskningstema er universiteter og høyskoler og deres virksomhet, organisering og styring, samt studentene og akademisk personale i høyere utdanning.

Universiteter og høyskoler er sentrale kunnskapsorganisasjoner i moderne kunnskapssamfunn. Det forventes at sektoren kan bidra med både relevante kandidater til arbeidslivet, være en sentral kulturell institusjon, samt utvikle ny kunnskap som kan bidra til nyskaping og økonomisk vekst. Disse utviklingstrekk skjer i kontekst av økt internasjonalisering og globalisering. NIFU studerer derfor høyere utdanning innenfor en bred utdannings- og forskningspolitisk ramme. Vi har som mål å levere kunnskapsgrunnlag for et høyere utdanningssektor som har fokus på kvalitet og relevans.

Prosjektene omfatter sentrale temaer som politikkutforming og reformer på nasjonalt og internasjonalt nivå, i tillegg til temaer som studierekruttering, frafall og studiegjennomføring, og studenters vurdering av utdanningstilbud og overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet samt forskerrekruttering og det akademiske personalets arbeidsbetingelser og virksomhet. Områdets forskere er aktive deltakere i nasjonale og internasjonale nettverk og er med i den internasjonale kunnskapsfronten på feltet.

 

  • publikasjoner
  • prosjekter
31 jan 2018

Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen : Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017

Rapport

NIFU-rapport 2018:2. Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant personer som fullførte en mastergrad eller tilsvarende i 2014. De var utdannet i humanistiske og estetiske fag, samfunnsfag og juss, økonomisk-administrative og naturvitenskapelige og tekniske fag. ...

Les mer
23 jan 2018

Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses

Rapport

NIFU Report 2018:3. This report is produced in the framework of the project “Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances”, funded through the program Research and Innovation in the Educational Sector (FINNUT), Research Council Norway (RCN). The focus of the study is on exploring ...

Les mer
15 nov 2017

Mindre interesse for forskning blant mastergradskandidater?

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:13.  Dette notatet er skrevet på oppdrag av Forskerforbundet. Det belyser interessen for en forskerkarriere blant nyutdannede mastergradskandidater på to ulike tidspunkter, senhøsten 2013 og 2015. Analysene er basert på NIFUs kandidatundersøkelser (undersøkelser et halvt ...

Les mer
19 okt 2017

Variasjoner i sykepleierutdanningene

Rapport

NIFU-rapport 2017:22. Formålet med denne rapporten er å belyse variasjoner i norske sykepleierutdanninger. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund ...

Les mer
22 sep 2017

Research collaboration in groups and networks: differences across academic fields

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Scientometrics, publisert online 4. september 2017. Abstract: The purpose of this paper is to give a macro-picture of collaboration in research groups and networks across all academic fields in Norwegian research universities, and to examine the relative importance ...

Les mer
21 sep 2017

Evaluering av videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC 2016-2017 : Et storskala videreutdanningstilbud for matematikklærere i barneskolen

Rapport

NIFU-rapport 2017:20. Matematikk 1-MOOC er et videreutdanningstilbud for matematikklærere som underviser på 1.–7. trinn. Tilbudet inngår i satsingen Kompetanse for kvalitet og gir 30 studiepoeng over ett studieår. Lærere kan søke vikar- og stipendmidler for å delta. Matematikk 1-MOOC ble ...

Les mer
1 sep 2017

Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016-2017 : Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1T

Rapport

NIFU-rapport 2017:15.  Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er et nettbasert tilbud for elever på ungdomsskoletrinnet. Målet er å prøve ut nye former for IKT-basert opplæring for å skape mestringsfølelse og motivasjon gjennom nivåtilpasset opplæring i matematikk. Målgruppen er både elever ...

Les mer
29 aug 2017

Professional higher education institutions as organizational actors

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Tertiary Education and Management, publisert online 7. september 2017. Abstract: Organizational actorhood is a term that has gained prominence in literature about higher education as a way to describe some of the key global change processes with emphasis on ...

Les mer
30 jan 2018

Evaluering av satsingen på nasjonale forskerskoler

Prosjekt

NIFU har fått i oppdrag om å evaluere ordningen med nasjonale forskerskoler i Norge. Ordningen ned nasjonale forskerskoler har vært et viktig tiltak for å sikre høyere kvalitet, bedre gjennomføring og mer internasjonalisering i utdanningen av norske forskere. Evalueringen vil gi svar på om dagens ...

Les mer
5 apr 2017

Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

Prosjekt

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs ...

Les mer
13 jan 2017

Evaluering av Råd for samarbeid med arbeidslivet

Prosjekt

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar ...

Les mer
15 sep 2016

Evaluering av eCampus-programmet

Prosjekt

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler ...

Les mer
28 jun 2016

Krigsskolen – Temanotat om yrkesrelevans (TYR)

Prosjekt

Krigsskolen har engasjert NIFU i et samarbeid med skoleledelsen om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet. Gjennom en dokumentanalyse skal NIFU bistå Krigsskolen i utredning av ulike måter å vurdere relevans av skolens militære profesjonsutdanning. Krigsskolen er den eldste institusjon for ...

Les mer
17 aug 2017

Kandidatundersøkelsene perioden høst 2015 – vinter 2017

Prosjekt

Undersøkelse av nyudannede mastere et halvt år etter eksamen. Vårkullet 2015. Arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen. Forberedelse og planlegging av spesialkandidatundersøkelse tre år etter eksamen (utføres vinteren ...

Les mer
21 jun 2016

Fusjonsutredning for HiB, HSH og HiSF

Prosjekt

De tre høgskolene Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane ønsker en større utredning i forbindelse med en mulig fusjon mellom disse tre institusjonene i løpet av første halvdel av 2016. NIFU skal bistå i dette utredningsarbeidet. Oppdraget er todelt. Del A er en ...

Les mer
1 jan 2015

Evaluering av MatematikkMOOC

Prosjekt

MatematikkMOOC er et nytt bidrag til utviklingen av MOOC-inspirerte EVU–tilbud særlig tiltenkt lærere. Tilbudet er utviklet av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med HiST, UiT Norges Arktiske Universitet og Utdanningsdirektoratet, og er et pilotprosjekt bestilt av Kunnskapsdepartmentet. MatematikkMOOC ...

Les mer