Høyere utdanning

Forskningsområdet ledes av Nicoline Frølich og omfatter en rekke tema innenfor høyere utdanning i Norge og internasjonalt. 

Sentrale forskningstema er universiteter og høyskoler og deres virksomhet, organisering og styring, samt studentene og akademisk personale i høyere utdanning.

Universiteter og høyskoler er sentrale kunnskapsorganisasjoner i moderne kunnskapssamfunn. Det forventes at sektoren kan bidra med både relevante kandidater til arbeidslivet, være en sentral kulturell institusjon, samt utvikle ny kunnskap som kan bidra til nyskaping og økonomisk vekst. Disse utviklingstrekk skjer i kontekst av økt internasjonalisering og globalisering. NIFU studerer derfor høyere utdanning innenfor en bred utdannings- og forskningspolitisk ramme. Vi har som mål å levere kunnskapsgrunnlag for et høyere utdanningssektor som har fokus på kvalitet og relevans.

Prosjektene omfatter sentrale temaer som politikkutforming og reformer på nasjonalt og internasjonalt nivå, i tillegg til temaer som studierekruttering, frafall og studiegjennomføring, og studenters vurdering av utdanningstilbud og overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet samt forskerrekruttering og det akademiske personalets arbeidsbetingelser og virksomhet. Områdets forskere er aktive deltakere i nasjonale og internasjonale nettverk og er med i den internasjonale kunnskapsfronten på feltet.

 

  • publikasjoner
  • prosjekter
13 Mar 2017

Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market

Kompendium

NIFU Working Paper 2016:20.   The working paper is based on data gathered in the frame of the three-year Polish-Norwegian research project "Gender Equality at the University" (2013-2016). The project was funded by the Polish-Norwegian Research Programme and the National Centre for Research and ...

Les mer
26 feb 2017

Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon?

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:1.  På oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har NIFU gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske studenter i utlandet høsten 2016. Hovedformålet med for undersøkelsen var å skaffe til veie oppdatert kunnskap om hvorfor norske ...

Les mer
23 feb 2017

Steering approaches in higher education: Comparing Norway, Sweden, Finland, the Netherlands and UK (England

Rapport

NIFU Report 2016:35.  This report was commissioned by the Danish Ministry of Higher Education and Science and examines steering approaches in five European countries in light of recent trends in higher education governance and ...

Les mer
3 feb 2017

Standardization of (higher) education in Europe – policy coordination 2.0?

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Policy and Society, publisert online 3. februar 2017. Abstract The European educational landscape is changing. Education remains formally under the sphere of the nation states and has traditionally been resistant towards EU involvement. Several recent initiatives ...

Les mer
5 jan 2017

Vekst og kvalitet i mastergradsutdanning

Rapport

NIFU-rapport 2016:40.  Etter Kvalitetsreformen i høyere utdanning har det vært en stor økning i antall studieprogram og studenter på mastergradsnivå. Et tilbakevendende spørsmål i den utdanningspolitiske debatten er hvorvidt denne veksten skjer på bekostning av kvaliteten i ...

Les mer
3 jan 2017

Evaluering av eCampus-programmet

Rapport

NIFU-rapport 2016:44. Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av eCampus-programmet. eCampus er et program for utvikling av IKT-infrastruktur for offentlige universiteter og høgskoler (UH), som startet opp i 2012 og avsluttes i siste halvdel av 2016. Programmet har vært koordinert av ...

Les mer
20 des 2016

The establishment of formal research groups in higher education institutions

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, nr. 2, 2016. Abstract. This article explores the significance for academic staff members of research groups established and formalised as part of research strategies at university faculties. It also explores the levels of ...

Les mer
20 des 2016

Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner

Rapport

NIFU-rapport 2016:15. NIFU har gjennomført en kartlegging av ansatte i undervisningsstillinger uten formell lærerkvalifisering. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og etter Kunnskapsdepartementets initiativ til undersøkelsen høsten ...

Les mer
5 apr 2017

Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

Prosjekt

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs ...

Les mer
13 jan 2017

Evaluering av Råd for samarbeid med arbeidslivet

Prosjekt

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar ...

Les mer
15 sep 2016

Evaluering av eCampus-programmet

Prosjekt

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler ...

Les mer
28 jun 2016

Krigsskolen – Temanotat om yrkesrelevans (TYR)

Prosjekt

Krigsskolen har engasjert NIFU i et samarbeid med skoleledelsen om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet. Gjennom en dokumentanalyse skal NIFU bistå Krigsskolen i utredning av ulike måter å vurdere relevans av skolens militære profesjonsutdanning. Krigsskolen er den eldste institusjon for ...

Les mer
21 jun 2016

Fusjonsutredning for HiB, HSH og HiSF

Prosjekt

De tre høgskolene Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane ønsker en større utredning i forbindelse med en mulig fusjon mellom disse tre institusjonene i løpet av første halvdel av 2016. NIFU skal bistå i dette utredningsarbeidet. Oppdraget er todelt. Del A er en ...

Les mer
1 jan 2015

Evaluering av MatematikkMOOC

Prosjekt

MatematikkMOOC er et nytt bidrag til utviklingen av MOOC-inspirerte EVU–tilbud særlig tiltenkt lærere. Tilbudet er utviklet av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med HiST, UiT Norges Arktiske Universitet og Utdanningsdirektoratet, og er et pilotprosjekt bestilt av Kunnskapsdepartmentet. MatematikkMOOC ...

Les mer
1 apr 2015

Ordinær utdanning som som arbeidsmarkedstiltak for unge med nedsatt arbeidsevne – en effektstudie

Prosjekt

Vi ønsker å se hvilken effekt ordinær utdanning som arbeidsmarkedstiltak har på yrkesdeltakelsen til ungdom i alderen 22-25 med redusert arbeidsevne. Det vil bli sett på yrkestilknytningen for denne gruppen både på kort og lang sikt (inntil 10 år etter at det ble innvilget støtte). Til tross for at dette er ...

Les mer
1 apr 2015

Utredning for UNIK

Prosjekt

Universitetssenteret på Kjeller – UNIK har engasjert NIFU til å bistå en intern arbeidsgruppe med utredning av alternative framtidige organisasjonsmodeller for ...

Les mer