Kandidatundersøkelsen

NIFU har siden 1972 utført undersøkelser blant kandidater fra universiteter og høgskoler om deres tilpasning på arbeidsmarkedet (Kandidatundersøkelsen). Det innebærer bl.a. omfang av sysselsetting, arbeidsledighet, hvor kandidatene arbeider og hva slags yrke de har, hva de tjener. De senere år har Kandidatundersøkelsen også inneholdt spørsmål om vurdering av utdanningens kvalitet og relevans. Disse omtales som halvtårsundersøkelser og spesialundersøkelser.

Halvtårsundersøkelsene gjennomføres hvert annet år (oddetallsår). Undersøkelsene foretas i november og spørreskjemaet sendes til kandidater som ble uteksaminert i vårsemesteret samme år. Disse undersøkelsene fungerer som en «temperaturmåler» på arbeidsmarkedet. De gir god informasjon om hvor lett eller vanskelig det er for nyutdannede å få innpass i arbeidslivet. Mange sentrale spørsmål har vært uendret over tid slik at halvtårsundersøkelsene danner utgangspunkt for gode tidsseriedata. Undersøkelsen inneholder også mange spørsmål om vurdering av utdanningen.

Spesialundersøkelsene gjennomføres om lag hvert annet år. Disse foretas vanligvis lengre tid etter eksamen, ofte tre år etter fullført utdanning. Spesialundersøkelsene tar gjerne opp flere temaer enn halvtårsundersøkelsene og fokuserer ofte på bestemte grupper. Enkelte ganger har spesialundersøkelsene inngått i større internasjonale undersøkelser.

Behandling av personopplysninger.

Resultater fra undersøkelsene presenteres i artikler, bøker og i NIFU-publikasjoner. Nedenfor gis oversikt over publikasjoner i NIFUs serier som er utgitt etter 2000.

Siste rapporter:

  • Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater med høyere utdanning (NIFU-rapport 2020:15)
  • Tilfredshet med utdanningen og situasjonen på arbeidsmarkedet blant nyutdannede mastere : Resultater fra Kandidatundersøkelsen 2019 (NIFU-rapport 2020:24)

Tidligere NIFU-publikasjoner:

Betydningen av utdanning fra utlandet for tidlig karriere (NIFU-rapport 2019:32)

Spesialkandidatundersøkelsen 2019 : Arbeidsmarkedssituasjonen to–tre år etter eksamen (NIFU Arbeidsnotat 2019:18)

Kandidatundersøkelsen 2017: Relevansen av masterutdanningen (NIFU-rapport 2018:22)

Hva slags jobber har mastere to–tre år etter eksamen? Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017 (NIFU Arbeidsnotat 2018:8)

Kandidatundersøkelsen 2017: Forbedret arbeidsmarkedssituasjon for nyutdannede? (NIFU Arbeidsnotat 2018:5)

Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen: Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017 (NIFU-rapport 2018:2)

Mindre interesse for forskning blant mastergradskandidater? (NIFU Arbeidsnotat 2017:13)

Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen? (NIFU-rapport 2016:17)

Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet: Kandidatundersøkelse tre år etter fullført utdanning blant teknologer, realister og økonomer (NIFU-rapport 2015:30)

Får nyutdannede med høyere grad arbeid i samsvar med sitt utdanningsnivå? Utviklingstrekk 1995–2013 (NIFU-rapport 2014:53)

Kandidatundersøkelsen 2013: Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning (NIFU-rapport 2014:17)

Tre år etter mastergraden – arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med jobb og utdanning: Kandidatundersøkelse av mastergradskandidater og psykologer fra universitetene (NIFU-rapport 2013:41)

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeid (NIFU-rapport 2012:48)

Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede (NIFU-rapport 2012:39) (Kandidatundersøkelsen 2011)

Kandidatundersøkelsen – design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver (NIFU Arbeidsnotat 2012:7).

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor: Analyser av Kandidatundersøkelsen (NIFU Arbeidsnotat 2012:6)

Kandidatundersøkelsen 2011. Første resultater (NIFU Arbeidsnotat 2012:5)

Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid: Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning (NIFU-rapport 2012:13)

Undersysselsetting blant profesjonsutdannede: Situasjonen tre år etter fullført utdanning (NIFU-rapport 2012:44)

Fra lærerutdanning til skole: en undersøkelse blant nyutdannede allmennlærere i 2009 (NIFU-rapport 2010:32)

Kandidatundersøkelsen 2009. Hovedresultater. (NIFU-rapport 2010:18)

Kandidatundersøkelsen 2008. En panelundersøkelse av vårkullet 2000 (NIFU-rapport 2009:29)

Bachelorgraden fra universitetet – en selvstendig grad, eller delmål i et lengre utdanningsløp? (NIFU-rapport 2009:7) (Kandidatundersøkelsen 2007)

Nyutdannede ingeniører: tall fra Kandidatundersøkelsen 2007 (NIFU-rapport 2008:23)

Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning: Nordisk Kandidatundersøkelse 2007 – landrapport fra Norge (NIFU-rapport 2008:22)

Høyere utdanning og arbeidsmarked – i Norge og Europa: Norsk rapportering fra EU-prosjektet «REFLEX» (NIFU-rapport 2008:6)

Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen for universitets- og høgskolekandidater utdannet våren 2007 (Notat) (Kandidatundersøkelsen 2007)

Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000. En sammenligning av resultater fra spørreskjemaundersøkelser og registerkoplinger (NIFU-rapport 2007:16)

Nyutdannede kandidaters situasjon på arbeidsmarkedet – betydningen av karakterer i lys av skiftende konjunkturer (NIFU STEP Arbeidsnotat 2006:2)

Kandidatundersøkelsen 2005 (Notat)

Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000–2004 for kandidater uteksaminert våren 2000 (NIFU STEP Arbeidsnotat 2005:40)

Utviklingen på arbeidsmarkedet for nyutdannede akademikere (NIFU-rapport 2005:12)

Har arbeidserfaring betydning for studentenes jobbmuligheter etter avsluttet utdanning? (NIFU-STEP Skriftserie 2005:1)

Utbytte av utdanning fra utlandet. Overgang fra utdanning til arbeid blant nordmenn med høyere utdanning fra utlandet (NIFU-rapport 2005:3)

Arbeidsledighet og overkvalifisering blant ikke-vestlige innvandrere med høy utdanning: Analyser av Kandidatundersøkelsen 2002 (NIFU skriftserie 2004:7)

Kandidatundersøkelsen 2003 (NIFU Arbeidsnotat 2004:3)

Nyutdannedes regionale tilpasning: En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater (NIFU-rapport 2003:7)

De første årene av karrieren: Forskjeller og likheter mellom minoritet og majoritet med høyere utdanning (NIFU-rapport 2002:7)

Kandidatundersøkelsen 2001 (NIFU Skriftserie 2002:25)

Karakterers betydning for overgangen fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet (NIFU-rapport 2001:6)

Spørsmål om Kandidatundersøkelsen kan rettes til:
Kjersti Nesje, forsker 2, Studier av høyere utdanning
kjersti.nesje@nifu.no
(+47) 476 42 570