Rapporter

Siste rapporter:

  • Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronapandemien (NIFU Innsikt 2021:6)
  • Nyutdannet under en pandemi: Resultater fra Kandidatundersøkelsen 2020 (NIFU-rapport 2021:10)
  • Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater med høyere utdanning (NIFU-rapport 2020:15)
  • Tilfredshet med utdanningen og situasjonen på arbeidsmarkedet blant nyutdannede mastere : Resultater fra Kandidatundersøkelsen 2019 (NIFU-rapport 2020:24)

Tidligere NIFU-publikasjoner:

Betydningen av utdanning fra utlandet for tidlig karriere (NIFU-rapport 2019:32)

Spesialkandidatundersøkelsen 2019 : Arbeidsmarkedssituasjonen to–tre år etter eksamen (NIFU Arbeidsnotat 2019:18)

Kandidatundersøkelsen 2017: Relevansen av masterutdanningen (NIFU-rapport 2018:22)

Hva slags jobber har mastere to–tre år etter eksamen? Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017 (NIFU Arbeidsnotat 2018:8)

Kandidatundersøkelsen 2017: Forbedret arbeidsmarkedssituasjon for nyutdannede? (NIFU Arbeidsnotat 2018:5)

Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen: Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017 (NIFU-rapport 2018:2)

Mindre interesse for forskning blant mastergradskandidater? (NIFU Arbeidsnotat 2017:13)

Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen? (NIFU-rapport 2016:17)

Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet: Kandidatundersøkelse tre år etter fullført utdanning blant teknologer, realister og økonomer (NIFU-rapport 2015:30)

Får nyutdannede med høyere grad arbeid i samsvar med sitt utdanningsnivå? Utviklingstrekk 1995–2013 (NIFU-rapport 2014:53)

Kandidatundersøkelsen 2013: Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning (NIFU-rapport 2014:17)

Tre år etter mastergraden – arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med jobb og utdanning: Kandidatundersøkelse av mastergradskandidater og psykologer fra universitetene (NIFU-rapport 2013:41)

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeid (NIFU-rapport 2012:48)

Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede (NIFU-rapport 2012:39) (Kandidatundersøkelsen 2011)

Kandidatundersøkelsen – design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver (NIFU Arbeidsnotat 2012:7).

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor: Analyser av Kandidatundersøkelsen (NIFU Arbeidsnotat 2012:6)

Kandidatundersøkelsen 2011. Første resultater (NIFU Arbeidsnotat 2012:5)

Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid: Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning (NIFU-rapport 2012:13)

Undersysselsetting blant profesjonsutdannede: Situasjonen tre år etter fullført utdanning (NIFU-rapport 2012:44)

Fra lærerutdanning til skole: en undersøkelse blant nyutdannede allmennlærere i 2009 (NIFU-rapport 2010:32)

Kandidatundersøkelsen 2009. Hovedresultater. (NIFU-rapport 2010:18)

Kandidatundersøkelsen 2008. En panelundersøkelse av vårkullet 2000 (NIFU-rapport 2009:29)

Bachelorgraden fra universitetet – en selvstendig grad, eller delmål i et lengre utdanningsløp? (NIFU-rapport 2009:7) (Kandidatundersøkelsen 2007)

Nyutdannede ingeniører: tall fra Kandidatundersøkelsen 2007 (NIFU-rapport 2008:23)

Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning: Nordisk Kandidatundersøkelse 2007 – landrapport fra Norge (NIFU-rapport 2008:22)

Høyere utdanning og arbeidsmarked – i Norge og Europa: Norsk rapportering fra EU-prosjektet «REFLEX» (NIFU-rapport 2008:6)

Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen for universitets- og høgskolekandidater utdannet våren 2007 (Notat) (Kandidatundersøkelsen 2007)

Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000. En sammenligning av resultater fra spørreskjemaundersøkelser og registerkoplinger (NIFU-rapport 2007:16)

Nyutdannede kandidaters situasjon på arbeidsmarkedet – betydningen av karakterer i lys av skiftende konjunkturer (NIFU STEP Arbeidsnotat 2006:2)

Kandidatundersøkelsen 2005 (Notat)

Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000–2004 for kandidater uteksaminert våren 2000 (NIFU STEP Arbeidsnotat 2005:40)

Utviklingen på arbeidsmarkedet for nyutdannede akademikere (NIFU-rapport 2005:12)

Har arbeidserfaring betydning for studentenes jobbmuligheter etter avsluttet utdanning? (NIFU-STEP Skriftserie 2005:1)

Utbytte av utdanning fra utlandet. Overgang fra utdanning til arbeid blant nordmenn med høyere utdanning fra utlandet (NIFU-rapport 2005:3)

Arbeidsledighet og overkvalifisering blant ikke-vestlige innvandrere med høy utdanning: Analyser av Kandidatundersøkelsen 2002 (NIFU skriftserie 2004:7)

Kandidatundersøkelsen 2003 (NIFU Arbeidsnotat 2004:3)

Nyutdannedes regionale tilpasning: En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater (NIFU-rapport 2003:7)

De første årene av karrieren: Forskjeller og likheter mellom minoritet og majoritet med høyere utdanning (NIFU-rapport 2002:7)

Kandidatundersøkelsen 2001 (NIFU Skriftserie 2002:25)

Karakterers betydning for overgangen fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet (NIFU-rapport 2001:6)