2 des 2016

Arbeidsgivere fornøyde med nyutdannede med høyere utdanning og fagskoleutdanning

Mange virksomheter mener at de har behov for å rekruttere flere med høyere utdanning de neste fem årene. De er også generelt fornøyde med kvalifikasjonene til nyutdannede med høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Det viser den første delrapporten fra et treårig prosjekt som NIFU utfører på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Prosjektet omhandler arbeidsgiveres vurdering av nyansatte som nokså nylig er ferdige med masterutdanninger, bachelorutdanninger, fireårig lærerutdanning og fagskoleutdanninger. Den første delrapporten er basert på et begrenset materiale og resultatene er derfor foreløpige.

Noen av hovedresultatene:

  • Arbeidsgiverne som har deltatt i undersøkelsen, vurderer generelt at utdanningen har gitt de nyutdannede både relevante og gode kunnskaper.
  • Av ferdigheter som er viktige for virksomhetene, og som de også stort sett er fornøyd med, peker nyansattes «evne til å tilegne seg ny kunnskap som er relevant for virksomheten», seg ut.
  • Både generiske ferdigheter og yrkesrelevante ferdigheter framstår som veldig viktige når virksomhetene skal rekruttere.
  • Spesifikke ferdigheter som det å behandle tall og statistikk og ferdigheter i fremmedspråk, framstår som mindre viktige enn andre ferdigheter.
  • Rekrutteringsbehovet de neste fem årene framstår som stort blant virksomhetene som har deltatt. Det gjelder spesielt innen helse- og sosialfag, tekniske fag/ingeniørfag og pedagogiske fag, men også økonomisk-administrative fag peker seg ut.

Prosjektet startet opp i desember 2015. Det har ulike typer datainnsamlinger og -kilder og ulike faser. Forut for hovedundersøkelsen som vil foregå i 2017, har NIFU utført en testsurvey blant et mindre utvalg arbeidsgivere, utført kvalitative intervjuer og samlet inn registerdata over arbeidsgivere som har nyutdannede med de aktuelle utdanningene. Både den kvalitative studien og testundersøkelsen har pekt ut viktige temaer som må følges opp i hovedundersøkelsen i 2017.

NIFU Arbeidsnotat 2016:16

For mer informasjon, kontakt
Liv Anne Støren, forsker I, Studier av høyere utdanning
liv.a.storen@nifu.no
917 81 002