26 apr 2017

Åtte prosent av FoU-ressursene går til marin FoU

Marin forskning er et satsingsfelt for havnasjonen Norge. I 2015 utgjorde driftsutgifter til marin forskning og utviklingsarbeid (FoU) 4,7 milliarder kroner, eller vel 8 prosent av landets samlede ressurser anvendt til FoU.

Etter avtale med Norges forskningsråd, har NIFU kartlagt ressurser anvendt innenfor marin FoU og havbruksforskning. Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse til aktuelle forskningsmiljøer i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og næringslivet.

Betydelig vekst i marin FoU
Fra 2013 til 2015 var årlig realvekst i driftsutgifter til marin FoU over 10 prosent, eller om lag dobbelt så stor som veksten i Norges totale FoU-ressurser. Økningen var særlig stor i næringslivet med 30 prosent per år. Næringslivets andel av samlet FoU-aktivitet steg dermed til 36 prosent, som er noe mindre enn instituttsektorens, som med 43 prosent er den største sektoren for marin FoU.

Mer enn halvparten av den marine forskningen utføres på Vestlandet. Både instituttsektoren og næringslivet har stor aktivitet i denne landsdelen. I UoH-sektoren hadde Universitetet i Bergen størst aktivitet, fulgt av Universitetet i Tromsø og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Havbruk, inkludert kombinasjon av fangst og havbruk, var det største marine forskningsområdet, fulgt av Oseanografi, klimaforskning, økologi, miljøtoksikologi, miljøgifter og eutrofiering og Grunnleggende marin biologi. I UoH-sektoren var de to sistnevnte områder størst, mens havbruk var det største området både i instituttsektoren og næringslivet.

Stor vekst i næringslivets FoU innenfor havbruk
Driftsutgifter til FoU med relevans for havbruk ble målt til 2,3 milliarder kroner i 2015, som innebærer en økning på 700 millioner kroner fra 2013. Ressursene økte mest i næringslivet, med en gjennomsnittlig årlig vekst i havbruksutgiftene på nesten 30 prosent. Også institutt- og UoH-sektoren hadde realvekst fra 2013 til 2015.

Næringslivet finansierte i 2015 i overkant av 1,2 milliarder kroner, eller mer enn halvparten av all FoU med relevans for havbruk. Norges forskningsråd sto for 400 millioner kroner, som utgjorde 18 prosent, mens direkte bevilgninger fra departementer og underliggende etater beløp seg til rundt 17 prosent.

Mer enn 75 prosent av driftsutgiftene til FoU innenfor havbruk, var primært rettet mot laksefisk. Det nest største området var andre marine arter med 11 prosent, fulgt av rensefisk og andre arter, begge med 6 prosent. Tang og tare utgjorde 2 prosent.

Forskningsområdene Helse og sykdom og Fôr, fôrressurser og ernæring skiller seg ut når det gjelder størrelsen på FoU-innsatsen, og sto til sammen for nærmere én milliard kroner.

Rapporten måler, som i tidligere kartlegginger, ressursinnsatsen til FoU på marin- og havbruksområdet. For marin FoU er tilsvarende kartlegginger gjennomført hvert annet år siden 1999, mens havbruk var med for første gang i 2001.

NIFU-rapport 2017:3

For mer informasjon, kontakt
Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
(+47) 960 94 042

Sverre Søyland Ubisch, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
sverre.soyland.ubisch@nifu.no
(+47) 467 92 791