3 jun 2014

De fleste er i jobb et halvt år etter fullført utdanning

Kandidatundersøkelsen 2013: Et halvt år etter avsluttende eksamen er nær ni av ti mastere sysselsatt. Men ikke alle har en jobb som oppfattes som relevant for utdanningen. Det er relativt små forskjeller mellom fagfeltene i andelen som er arbeidsledig, men andre former for mistilpasning i arbeidsmarkedet, som irrelevant arbeid og undersysselsetting, varierer mer med type utdanning.

Kandidatundersøkelsen 2013 er gjennomført blant mastergradsutdannede et halvt år etter fullført utdanning. Hovedtemaet i rapporten er ulike sider ved overgangen fra utdanning til arbeid, med vekt på i hvilken grad de nyutdannede finner (relevant) arbeid. Forskerne ser også på kandidatenes lønnsforhold, hvor de jobber og deres vurderinger av utdanningen de har tatt. Denne gang er dessuten kandidatenes interesse for å arbeide med forskning viet særskilt oppmerksomhet.

Hovedfunnene er:

  • Arbeidsledigheten blant de nyutdannede er i gjennomsnitt på sju prosent. Det er små endringer i arbeidsmarkedstilpasningen for nyutdannede mastergradskandidater de siste årene, men det var i 2013 en økning i arbeidsledigheten for mastergradskandidater med økonomisk-administrativ utdanning.
  • Kandidater med humanistisk og estetisk utdanning er mer utsatt for mistilpasning i form av undersysselsetting eller overutdanning enn andre kandidater, men arbeidsledigheten er på samme nivå som for andre kandidatgrupper.
  • Kandidater med innvandringsbakgrunn har også i denne undersøkelsen større risiko for å være arbeidsledige enn andre kandidater. Det gjelder spesielt innenfor naturvitenskapelige og tekniske fag.
  • Til tross for en sterk vekst i antall mastergradskandidater det siste tiåret er ikke omfanget av mistilpasning i arbeidsmarkedet større i 2013 enn for ti år siden. Dette gjelder alle fagfelt. Dette viser at arbeidsmarkedet har klart å absorbere store kandidatkull.
  • Kandidatene gir jevnt over en positiv helhetsvurdering av utdanningen, men er noe mindre fornøyde med tilbakemelding og veiledning. Det siste gjelder særlig jurister. Vurderingen av utdanningens arbeidslivsrelevans varierer mye mellom fagfeltene. Juristene er mest fornøyde med relevansen for arbeidslivet, mens humanistene er minst fornøyde.

NIFU-rapport 17/2014

For mer informasjon, kontakt
Jannecke Wiers-Jenssen
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 22 59 51 83 /  (+47) 984 58 683

Liv Anne Støren
liv.storen@nifu.no
(+47) 22 59 51 28 /  (+47) 917 81 002