20 okt 2015

En tredjedel av postdoktorene i fast vitenskapelig stilling etter åtte år

Etter 8 år har 32 prosent av postdoktorene fast vitenskapelig/faglig stilling, og 14 prosent er professorer, mens andelen i midlertidig forskerstilling er 10 prosent. Om lag 40 prosent har forlatt utdannings- og forskningsinstitusjonene.

NIFU har i et arbeidsnotat sett nærmere på postdoktorene i 2001, 2005 og 2009 og deres videre karriere ved utdannings- og forskningsinstitusjonene.

Flere postdoktorer med doktorgrad fra utlandet

Antall postdoktorer generelt har vokst kraftig i perioden, fra om lag 500 i 2001 til over 1 400 i 2009. Det er flest postdoktorer innenfor matematikk og naturvitenskap og medisin og helsefag, og det er omtrent like mange kvinner og menn i den totale populasjonen av postdoktorer. Andelen postdoktorer med doktorgrad fra utlandet er økende. I 2001 hadde 25 prosent utenlandsk doktorgrad, mens dette gjaldt 40 prosent i 2009.

Fagområde er nøkkelvariabel

Arbeidsstedets fagområde har avgjørende betydning for postdoktorenes karriereutvikling. Innenfor humaniora og samfunnsvitenskap hadde 48 prosent fast vitenskapelig/faglig stilling etter 5-6 år, tilsvarende gjaldt 20 prosent innenfor medisin og helsefag, 16 prosent innenfor matematikk og naturvitenskap og 13 prosent innenfor teknologi.

Land for avlagt doktorgrad også viktig

Hvorvidt en postdoktor har norsk eller utenlandsk doktorgrad har betydning for om vedkommende blir værende i utdannings- og forskningsinstitusjonene. Postdoktorer med utenlandsk doktorgrad forlater i større grad norske utdannings- og forskningsinstitusjoner til fordel for en karriere i et annet land, eller utenfor universitets- og høgskolesektoren eller instituttsektoren.

Kjønn har mindre betydning for karriereutvikling enn antatt. Det er kun mindre forskjeller mellom mannlige og kvinnelige postdoktorers karriereutvikling, og like mange kvinner som menn har fast vitenskapelig/ faglig stilling etter 5-6 år.

Multivariat analyse

NIFU har i tillegg gjennomført en multivariat analyse av sannsynligheten for fast vitenskapelig/faglig stilling i universitets- og høgskolesektoren etter henholdsvis 5-6 år og 8 år. Hovedfunnene i denne analysen er at postdoktorer innen humaniora og samfunnsvitenskap har en høyere sannsynlighet for å ha fast vitenskapelig/faglig stilling etter 5-6 år og 8 år sammenlignet med postdoktorer innen matematikk og naturvitenskap.

Analysen viser også at postdoktorer finansiert over basisbevilgningen har en høyere sannsynlighet for å ha fast vitenskapelig/faglig stilling etter 5-6 år og 8 år sammenlignet med postdoktorer som er finansiert av Forskningsrådet eller andre kilder. Postdoktorer med utenlandsk doktorgrad har en lavere sannsynlighet for å ha fast vitenskapelig/faglig stilling etter 5-6 år og 8 år sammenlignet med postdoktorer som har norsk doktorgrad.

Arbeidsnotat 2015:15

For mer informasjon, kontakt
Hebe Gunnes, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
hebe.gunnes@nifu.no
22 59 51 16