14 nov 2012

Høy sysselsetting blant personer med doktorgrad

Tre av fire sysselsatte doktorer i 2009 var knyttet til FoU-utførende institusjoner og foretak. Innslaget av utlendinger forventes å øke. I rapporten "Med doktorgrad i arbeidslivet" kartlegges yrkeskarrieren til personer som har avlagt doktorgraden ved norske universiteter og høgskoler. Kartleggingen bygger på registerdata.

Personer med norsk doktorgrad utgjorde 0,5 prosent av alle sysselsatte i 2009. Tar vi i betraktning tilgangen på nye doktorander i de siste årene samt personer med utenlandsk doktorgrad, ligger doktorgradsandelen blant de sysselsatte nå på om lag 0,8 prosent. Forskerutdannet personale utgjør således en liten, men økende del av den totale arbeidsstokken.

Personer som har avlagt en doktorgrad, har i all hovedsak ikke hatt problemer med å skaffe seg arbeid. Av alle som tok graden i tidsrommet 1970-2008 og som var i arbeidsfør alder (under 70 år) i 2009, var 86,5 prosent registrert som sysselsatte, mens 2,7 prosent var inaktive. Bare 0,8 prosent var registrert som arbeidsledige. Opplysning mangler om de resterende 9,9 prosent – vel 1500 doktorer i presumptivt arbeidsfør alder. De fleste av disse har trolig reist ut av landet. En stor andel av denne gruppen hadde på disputastidspunktet statsborgerskap i et annet land enn Norge.

Størsteparten av det doktorgradsutdannede personalet som var sysselsatt i Norge i 2009, var knyttet til universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner inkludert helseforetakene. Inkluderer vi næringslivet, var i alt tre av fire sysselsatte doktorer knyttet til institusjoner og foretak med FoU-virksomhet.

Fordelingen av doktorer på offentlig og privat sektor har ligget forholdvis konstant i mange år, med en andel for offentlig sektor på vel 60 prosent. De kvinnelige doktorene går til offentlig sektor i noe høyere grad enn de mannlige.

Blant de yrkesaktive doktorene i 2009 hadde 40 prosent arbeid ved undervisningsinstitusjoner (i all hovedsak universiteter og høgskoler), 18 prosent i forskningsinstitutter eller FoU-bedrifter, 16 prosent i helse- og sosialtjenester, 8 prosent i industri eller olje- og gassvirksomhet, 11 prosent i privat tjenesteyting og 7 prosent i offentlig administrasjon m.m.

Doktorer i humaniora, samfunnsvitenskap og medisin rekrutteres i hovedsak til offentlig sektor og doktorer i teknologi i hovedsak til privat sektor.

Doktorgradsandelen er høy blant det faglige personalet ved universitetene, lavere ved de statlige høgskolene. De fleste personene med doktorgrad har arbeidsplass i eller omkring de større byene – hvor bl.a. universitetene er lokalisert. Dominerende er Oslo og Akershus hvor 45 prosent av doktorene arbeidet i 2009.

Ti prosent av de yrkesaktive doktorene i 2009 hadde innvandringsbakgrunn i den forstand at de var førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn eller var født i Norge med to utenlandsfødte foreldre. Innvandrerandelen har økt over tid.
I 2009 var sju prosent av doktorene i arbeidslivet registrert med ikke-norsk statsborgerskap. Dette er en betydelig lavere andel enn andelen utlendinger i doktorgradskullene i de senere år. Den sterke økningen i doktorgradskullene i de senere år må forventes å gi seg utslag også blant de yrkesaktive doktorene i de kommende årene.

NIFU-rapport 41/2012

For mer informasjon, kontakt
Terje Bruen Olsen, forsker 2, Statistikk og indikatorer
terjebo@nifu.no
Tlf. 22 59 51 64