3 jul 2015

Indikatorrapporten – foreløpig utgave!

Det foreligger nå en foreløpig utgave av Indikatorrapporten, hvor hoveddelen av nasjonale tall for FoU-innsats, FoU-finansiering og menneskelige ressurser i det norske FoU- og innovasjonssystemet inngår.

Dette er tall og analyser som vil utgjøre kapittel 2 i den endelige rapporten.

Det forventes ingen store avvik mellom den endelige versjonen av kapittel 2 og denne foreløpige versjonen, men tas forbehold om enkelte justeringer i form av redigering, utdypinger og tillegg samt eventuelle tekniske korrigeringer. Blant annet vil indekser for beregning av faste priser bli justert i henhold til nye indekser fra Nasjonalregnskapet.

Foreløpig versjon kan leses her. Komplett versjon av Indikatorrapporten 2015 blir presentert på et lanseringsseminar 24. september i Forskningsrådets lokaler.