3 jul 2017

– Kvalifiserte søkere vil få læreplass

De fleste fylkeskommunene mener at kvalifiserte søkere vil få læreplass - og at antallet lærebedrifter som ser det som aktuelt å si opp, eller ta inn færre lærlinger, er klart lavere enn i fjor.

NIFU har en treårig rammeavtale for 2017 – 2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer.

Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra gang til gang og skal dekke Utdanningsdirektoratets kunnskapsbehov til enhver tid.

På spørsmål om hva fylkeskommunene gjør for å sikre tilgangen til læreplasser, svarer de fleste at dette er noe de jobber med hele tiden og at de har konkrete planer for rekruttering av lærebedrifter.

Undersøkelsen viser videre at

  • Det er en enhetlig oppfatning rundt spørsmål om standpunktvurdering. Det er bred enighet blant skoleledere om at alle, eller de fleste lærerne ser kompetansemålene i sammenheng når de vurderer elevene til standpunkt.
  • Samme tendens finner man på spørsmål om samarbeid mellom lærere om kompetanseforståelsen i faget og om hva som skal vektlegges i standpunktvurderingen.
  • Litt over halvparten av barneskolene og 1-10 skolene tilbyr skolemelk.
  • Skolefrukt finnes på halvparten av barneskolene, mens både automater og serveringstilbud er mest utbredt på ungdomskolene og i de videregående skolene. Skolefrukt (gratis) tilbys i større grad på de mindre grunnskolene, mens det er flere av de større som har serveringstilbud.

NIFU-rapport 2017:12

For mer informasjon, kontakt:
Roger André Federici, forskningsleder, grunnopplæring
roger.andre.federici@nifu.no
(+47) 959 36 231