5 Mai 2017

2,4 milliarder kroner til landbruks- og matrelatert forskning

Totalt ble det brukt 2,4 milliarder kroner på landbruks- og matrelatert forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette utgjorde 4 prosent av Norges totale FoU-innsats.

Med et FoU-omfang på i overkant av 1 milliard kroner hver, var instituttsektoren og næringslivet jevnstore. Universitets- og høgskolesektoren var noe mindre og stod for en samlet FoU-innsats på 330 millioner kroner.

Det viser en ny rapport fra NIFU. Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en kartlegging av ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU for 2015. Det er tredje gang dette tematiske området blir kartlagt. De foregående kartleggingene gjelder årene 2007 og 2009.

Rapporten viser også at

  • FoU-utgiftene til landbruks- og matrelatert FoU hadde en gjennomsnittlig årlig realvekst fra 2007 til 2015 på 2,4 prosent. Dette var på omtrent samme nivå som veksten for Norges totale FoU-utgifter i perioden.
  • Ser vi sektorene hver for seg, var det næringslivet, med en årlig realvekst på 8,3 prosent, som bidro til den totale veksten for landbruks- og matrelatert FoU. Instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren hadde realnedgang.
  • Primærproduksjon var det klart største forskningsområdet innenfor landbruks- og matrelatert FoU, med nær 600 millioner kroner i 2015.
  • Landbruks- og matrelatert FoU foregår over hele landet, men med en sterk konsentrasjon i Akershus og i Oslo, som til sammen stod for nærmere to tredjedeler av innsatsen.
  • En analyse av vitenskapelig publisering innenfor landbruks- og matrelatert forskning viser at norske miljøer publiserte til sammen 3 410 vitenskapelige artikler i tiårsperioden 2006-2015. Det årlige publiseringsomfanget hadde en beskjeden vekst på bare 45 prosent mot det dobbelte for det totale norske publiseringsomfanget. I 2015 utgjorde dermed landbruk- og mat-artiklene 2,9 prosent av det totale publiseringsomfanget.
  • Om lag 60 prosent av artiklene hadde medforfattere fra utlandet i 2015. Norsk landbruksforskning fremstår som svært internasjonal, og norske forskere samarbeidet med institusjoner fra til sammen 109 land, fordelt over hele verden.
  • Med en samlet siteringsindeks på 115, ble de norske artiklene innenfor landbruk og mat moderat sitert sammenlignet med den øvrige norske publiseringen i 2014-2015 som hadde en siteringsindeks på 138.

NIFU-rapport 2017:2

For mer informasjon, kontakt
Kristoffer Rørstad, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
kristoffer.rorstad@nifu.no
(+47) 92 81 97 22