28 aug 2015

Lansering av Indikatorrapporten 2015: Tid for bærekraftig omstilling – har vi kunnskapen som trengs?

Torsdag 24. september kl. 12.00 til 15.00. Med fallende oljepriser har behovet for omstilling av norsk økonomi fått økt aktualitet. I tillegg kommer behovet for å løse store samfunnsutfordringer og fornye vår offentlige sektor. Forskning og innovasjon anses som helt sentralt for å møte alle disse utfordringene.

Er norsk forskning og innovasjonssystemet rustet for disse oppgavene? Hvor er Norges styrker og svakheter på kunnskapsfeltet? Har vi de riktige virkemidlene? Trengs det omstilling også innenfor forsknings- og innovasjonssystemet?

Indikatorrapporten 2015 gir oss oppdatert status for forskning og innovasjon i Norge. Rapporten gir også et internasjonalt overblikk og regionale sammenligninger. Med rapporten som bakgrunn inviterer vi til diskusjon om hvordan norsk forskning og innovasjon kan bidra til den omstillingen Norge står overfor.

Tid: Torsdag 24. september kl. 12.00 til 15.00

Sted: Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo

Påmelding innen 10. september til konferanseregistrering@forskningsradet.no

Program

12.00-12.05: Velkommen

Svein Olav Nås, Forskningsrådet, møteleder

12.05-12:15: Betydningen av forskning og innovasjon for omstilling

Innledning ved Arvid Hallén Adm. dir., Forskningsrådet

12.15-13:40: Hovedpunkter fra årets indikatorrapport

NIFU og SSB gir oppdatert oversikt over status og utviklingstrekk, herunder

  • Internasjonale trender
  • Norges posisjon: Spesialisering, styrker og svakheter
  • Status for forskning og innovasjon i norsk næringsliv
  • Et overblikk over de menneskelige ressursene

Diskusjon og spørsmål fra salen

13:40-14:00: Kort pause, forfriskninger

14.00-15.00: Paneldebatt
Anita Krohn Traaseth, Direktør, Innovasjon Norgen (tbc)
Arvid Hallén, Adm. dir., Forskningsrådet
Jørn Rattsø, Professor, NTNU

Her kan en foreløpig versjon av Indikatorrapporten 2015 leses.

Om Indikatorrapporten 2015: Dette er trettende utgave av en rapportserie utgitt av Norges forskningsråd siden 1997 (årlig fra 2009). Formålet med rapporten er å bidra til kunnskapsgrunnlaget ved å gi en samlet oversikt over status og utvikling i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. I rapporten inngår internasjonale sammenligninger (kap. 1), status og utvikling i det nasjonale forsknings- og innovasjonssystemet (kap. 2), kunnskapsdeling og samarbeid (kap. 3), resultater og effekter (kap. 4) og regionale sammenligninger av FoU og innovasjon (kap. 5). Indikatorrapporten på nett finner du her.