17 Mar 2017

Laveste antall avlagte doktorgrader på fem år

I 2016 ble det holdt 1410 disputaser i Norge. Det var 26 færre enn året før, og drøyt 100 grader under antallet i det foreløpige toppåret 2013.

Vel 1400 doktorgrader ble avlagt i 2016. Etter at kvinner var i flertall blant doktorandene de to foregående årene, var det i 2016 igjen flest menn. Menn sto for 737 av doktorgradene i 2016, mens kvinner avla 673 grader. Det faller naturlig at kjønnsfordelingen kan svinge noe fra år til år. De tre siste årene sett under ett har kjønnsbalansen blant doktorandene vært helt jevn.

Kvinner er i flertall blant doktorander innenfor medisin og helsefag, samfunnsvitenskap og humaniora. I 2016 var det imidlertid færre kvinner som tok doktorgrad innenfor både medisin og helsefag og samfunnsvitenskap, samtidig som flere menn avla grader i de samme fagområdene. Antall mannlige doktorander i samfunnsvitenskap var det høyeste noensinne.

Fra 2017 forventes det ny vekst i antall avlagte doktorgrader.

Les siste Doktorgrader i tall her.

For mer informasjon, kontakt
Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
Tlf. (+47) 960 94 042