6 Mai 2019

Ny rapport: NIFU har deltatt i utvalg for å fremme kvalitet i dansk forskning

NIFU-forsker Gunnar Sivertsen har deltatt i et nordisk ekspertutvalg som har sett på hvordan en ny modell for tildeling av grunnbevilgninger til forskning ved universitetene kan utformes.

De fire sentrale utfordringene dansk forskning står overfor, og som komiteen mener må adresseres, er:

  1. Universitetene må bli bedre til å tiltrekke seg, ansette og utvikle de beste forskningstalentene
  2. Det er for mye oppmerksomhet rettet mot på antall publikasjoner og for lite mot effekter av forskning
  3. Ekstern finansiering av forskning binder grunnbevilgningene til bestemte fagområder og kan begrense mulighetene for å utvikle yngre forskere
  4. Endrede krav til god forskningsledelse som følge av økt konkurranse i forskningssystemet

Rapporten er skrevet på oppdrag fra og i samarbeid med det danske Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Gunnar Sivertsen er ansatt ved området for forskning og innovasjon på NIFU. Han har særlig kompetanse innen bibliometri og studier av vitenskapelig publisering, og systemer for resultatbasert finansiering av forskning.

Utvalget for øvrig har bestått av

  • Åse Gornitzka (leder), viserektor for forskning og internasjonalisering ved Universitetet i Oslo
  • Hanne Foss Hansen, professor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  • Jan S. Hesthaven, professor og direktør ved Computational Mathematics and Simulation Science ved École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
  • Jesper Wiborg Schneider, professor ved Center for forskningsanalyse ved Aarhus Universitet

Tre av utvalgets medlemmer – Sivertsen, Gornitzka og Schneider – deltar også i det internasjonale forskningssenteret Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-QUEST) ved NIFU.

Rapporten «Fremtidssikring af forskningskvalitet» kan leses her.

For mer informasjon, kontakt:
Gunnar Sivertsen, forsker I, Forskning & innovasjon
gunnar.sivertsen@nifu.no
(+47) 960 94 039