30 aug 2017

Nytt og nyttig verktøy for skolene

Skolebidragsindikatorer i videregående skole gir videregående skoler kvalitativt ny informasjon om deres eget bidrag til elevenes læring. (Oppslag i Dagsavisen gir inntrykk av at herværende NIFU-rapport om skolebidrag ikke er offentlig, men den ble publisert her på nettsiden i juni.)

Oppslag i Dagsavisen gir inntrykk av at herværende NIFU-rapport om skolebidrag ikke er offentlig, men den ble publisert her på nettsiden i juni. 

En ny NIFU-rapport, utarbeidet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, presenterer en rekke skolebidragsindikatorer for de videregående skolene i Norge. Indikatorene er beregnet på grunnlag av resultatene til elever som gikk i videregående skole i skoleårene 2012-13, 2013-14 og 2014-15 inklusive overgangene til påfølgende skoleår.

Skolebidragsindikatorer skiller seg fra den informasjonen skolene jevnlig får tilgang til. Det som er annerledes, sammenlignet med andre tall for f.eks. gjennomføring og karakterer, er at tallene som presenteres her, er mål på den enkelte skoles bidrag til elevenes resultater. Dette bidraget er, i så stor grad som mulig, rendyrket ved at det er tatt hensyn til grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i videregående skole.

Fem typer indikatorer er beregnet: skoleårsindikatorer, trinnvise skoleårsindikatorer, overgangsindikatorer, en spesialundervisningsindikator, samt kullindikatorer.

Indikatorene er beregnet for tre resultatmål: gjennomføring/forventet gjennomføring, fullføring/forventet fullføring og justerte gjennomsnittskarakterer.

Dette betyr at det er beregnet et betydelig antall indikatorer for den enkelte skole. For de største skolene med bredest tilbud kan man finne maksimalt 39 enkeltindikatorer. For mindre skoler med færre tilbud vil antallet indikatorer være mindre.

NIFU har vektlagt at indikatorene skal være aktuelle, relevante, anvendelige og detaljerte.

Aktuelle ved at vi har beregnet majoriteten av indikatorene på grunnlag av resultatene til elever som gikk i videregående skole i skoleåret 2014-2015. Dette var de nyeste årskullene det var mulig å få tall for fra SSB.

Relevante ved at vi har beregnet separate indikatorer for studieforberedende, yrkesfag og påbygg. Disse tre hovedløpene er tre ulike verdener. Derfor er det viktig å beregne separate indikatorer for disse tre hovedretningene.

Anvendelige ved at det ikke er noen rangering av skoler og fylker i vår rapport. Indikatorene presenteres fylkesvis, og skolen presenteres alfabetisk innenfor hvert fylke, slik at det er lett for skolene å finne seg selv for å studere, tolke og anvende indikatorene for egen skole.

Detaljerte ved at indikatorene skal gi detaljert informasjon om skolenes bidrag til elevenes resultater. Dette gir skolene god informasjon om eget bidrag til elevenes resultater, både for hele løpet, men også for deler av løpet. En slik detaljert informasjon gir skolene god mulighet for å dykke ned i indikatorene for å identifisere sterke og svake punkter ved egen skole.

NIFU-rapport 2017:7

For mer informasjon, kontakt:
Eifred Markussen, forsker 1, Grunnopplæring
eifred.markussen@nifu.no
(+47) 95 07 06 09