5 jan 2015

Nyttig og relevant rektorutdanning

Den nasjonale rektorutdanningen oppleves som nyttig og relevant. Mange av målsettingene til rektorutdanningen er innfridd, men fremdeles er det mulig å forbedre tilbudet.

Det viser sluttrapporten fra NIFU og NTNU Samfunnsforskning sin evaluering av en nasjonal rektorutdanning for skoleledere i grunn- og videregående skole igangsatt av Utdanningsdirektoratet i 2009. Sluttrapporten er den siste av fire rapporteringer fra følgeevalueringen.

Sentrale funn i de foregående rapportene var at deltakernes opplevelse av studieprogrammene var svært positiv uansett hvilket utdanningstilbud de hadde vært tilknyttet, samt at de opplevde at utdanningens pedagogiske kvalitet og praksisrelevans var høy.

I denne rapporten er enda et kull deltakere blitt inkludert, og de endringer i deltakernes kapasitet til læring og utvikling (målt gjennom mestringsforventninger) som ble funnet i tidligere analyser, understøttes av de nye analysene som er foretatt. Deltakernes opplevelse av læringskulturen på egen skole målt gjennom sju dimensjoner for organisasjonslæring, fra oppstart til i etterkant av deltakelse i rektorutdanningen, viser også en endring i positiv retning.

Studien viser videre at den nasjonale rektorutdanningen uten tvil har styrket skolelederutdanningen i Norge på ulike måter, både når det gjelder lærestedenes utvikling av de ulike programtilbudene, Utdanningsdirektoratets etablering av nye arenaer for utveksling av erfaringer med skolelederutdanning mellom tilbyderne, og det å styrke koplingen mellom teori og praksis i skolelederutdanning. Her har lærestedenes samarbeid med uavhengige konsulent-/kompetansemiljøer vært viktig.

Rapport: Ledet til endring

For mer informasjon, kontakt
Bjørn Stensaker, professor, høyere utdanning
bjorn.stensaker@nifu.no
997 07 913