1 feb 2017

Omstendelig prosess for å utpeke sveitsiske forskningssentre

Utvelgelsen av National Centres of Competence in Research er godt organisert, men kompleks og tidkrevende.

I en ny rapport fra NIFU evalueres seleksjonsprosessen for de sveitsiske National Centres of Competence in Research (NCCR). NCCRene er store og langsiktige sentre som skal bidra til banebrytende forskning, og de forventes å ha betydelige strukturelle effekter på forskningen ved vertsinstitusjonene og på det sveitsiske forskningslandskapet.

Sentrene utpekes basert på åpne utlysninger og en omfattende vurderingsprosess. Siden starten i 1999 har det vært fire utlysninger, og formålet med den foreliggende evalueringen er å gi grunnlag for videre utvikling av seleksjonsprosessen i forkant av neste utlysning. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Swiss National Science Foundation (SNSF) som administrerer ordningen.

Hovedkonklusjonen er at seleksjonsprosessen er godt organisert, fungerer etter intensjonene, og partene er generelt fornøyd. Likevel er prosessen ikke helt i tråd med internasjonale standarder og praksis. Det anbefales forbedringer når det gjelder omfanget av fagfellekompetanse som benyttes, åpenhet og klarhet i grunnlaget for vurderingene og mer generelt utvelgelsesprosessens kompleksitet og lengde. Utvelgelsen av NCCRene er omstendelig, kompleks og tar langt mer tid enn utvelgelsen av for eksempel de norske SFFene. Det tar to og et halvt år fra utlysing til beslutning om tildelinger, og prosessen er lite transparent og omfatter mange aktører og noe dobbeltarbeid knyttet til vurderinger av de strukturelle aspektene ved de foreslåtte NCCRene.

Evalueringsrapporten er basert på analyse av søknadsdata og dokumentasjon fra vurderings­prosessene i de to siste NCCR-utlysningene, en survey til søkerne i disse to utlysningene, intervjuer med medlemmer av vurderingskomiteene, vertsinstitusjoner og andre aktører i den siste utlysningen samt komparative data om Centre-of-Excellence-ordningene i Danmark og Norge. Evalueringen har fire hovedtema: om NCCR-ordningen er attraktiv og når målgruppen, om seleksjonsprosessen er hensiktsmessig organisert og benytter adekvat ekspertise, hvordan habilitet, åpenhet og tillit er ivaretatt, samt en vurdering av ressurser og kostnadseffektivitet i prosessen.

NIFU-rapport 2016:42

For mer informasjon, kontakt
Liv Langfeldt, forsker I, forskning og innovasjon
liv.langfeldt@nifu.no