Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

11 jul 2013

Etter en periode med synkende søkertall i andre halvdel av 1990-tallet, har det etter år 2000 igjen vært stor vekst i søkningen til høyere utdanning. I 2013 har tallet på søkere nådd et nytt rekordnivå på nærmere 120 000, en økning på rundt 50 prosent fra 2000. Søkerveksten har vært særlig sterk innenfor realfaglige og teknologiske utdanninger og økonomiske og administrative fag.

Les mer
4 jul 2013

Engelskspråklige programmer og gratis utdanning gjør Norge til et attraktivt studieland. Tallet på utenlandske studenter i Norge er om lag tredoblet siden årtusenskiftet, og utgjør nå mer enn 19 000 personer. Den største gruppen kommer fra Sverige.

Les mer
2 jul 2013

Sykepleiernes profesjonskamp innebærer en avgrensing nedover og en krevende balansegang mellom teoretisk og akademisk utvikling og relevans for praktisk sykepleie. Avgrensingen kommer i dag til uttrykk i diskusjonen om helgevakter i helsesektoren.

Les mer
28 jun 2013

A new study on schemes for Centres of Excellence (CoE) finds a broad set of impacts on the awarded research groups, as well as local impacts on their host institutions. They study includes 12 CoEs in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Les mer
20 jun 2013

Kunnskapsdepartementet finansierer et strategisk forskningsprosjekt om kvalitet i høyere utdanning og samspill mellom UH-sektoren og samfunnet. En viktig del av datagrunnlaget er en spørreundersøkelse. Siste oppfordring til å delta sendes ut per post i disse dager. Hvis du har fått invitasjon i posten til å delta i undersøkelsen, kan du klikke her for å svare.

Les mer
20 jun 2013

Helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte om samlede driftskostnader til forskning på vel 2,8 milliarder kroner i 2012. Beløpet omfatter all ressursbruk som er bokført i helseforetak og private, ideelle sykehus, og kostnader finansiert av midler fra eksterne finansieringskilder, i tillegg til basisbevilgninger og øremerkede forskningsbevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer
19 jun 2013

Forskningspolitikk 2/2013 foreligger nå. - Det er på høy tid at arbeidet med utdanning og utdanningskvalitet løftes ut av forskningens skygge, påpeker NOKUTs direktør Terje Mørland i nummerets kronikk. Forskningspolitikk har intervjuet professor Reijo Miettinen som var en av innlederne på NIFUs årskonferanse, og som nylig utga bok bl.a. om finsk innovasjons- og skolepolitikk. I forkant av høstens stortingsvalg er de politiske partienes hovedforslag om forskning kartlagt, og tre-prosentmålet og politikken for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyere utdanning er tema for kritiske kommentarer.

Les mer
12 jun 2013

Den mangeårige satsningen på bioteknologi i Norge begynner å gi seg utslag i fagmiljøene. Bioteknologisk FoU har fra 2009 til 2011 opplevd sterk vekst både sett ut fra totale FoU-utgifter i Norge og sett ut fra veksten innenfor andre teknologiområder.

Les mer