10 sep 2019

Rammeverk for å forstå forskningskvalitet

Hva er god forskning? En ny artikkel fra R-QUEST setter søkelyset på hvordan ulike oppfatninger av forskningskvalitet sameksisterer i forskningen og i forskningspolitikken.

Liv Langfeldt, Maria Nedeva, Sverker Sörlin og Duncan A. Thomas (R-QUEST/NIFU) har publisert en ny artikkel i tidsskriftet Minerva. Forfatterne argumenter for at forskningskvalitet er et kontekstuelt begrep: innhold og forståelse varierer mellom forskningsfelt, mellom ulike former for vurdering av forskning og mellom ulike politiske kontekster.

Artikkelen trekker opp tre hoveddimensjoner for å studere og forstå forskningskvalitet. For det første skilles det mellom kvalitetsbegreper som har sitt utspring innen forskningsfelt og de som kommer fra forskningspolitiske kontekster. For det andre identifiseres tre attributter som ofte anses som viktige for god forskning: forskningens originalitet/nyhetsverdi, dens plausibilitet/pålitelighet og dens vitenskapelige eller samfunnsmessige verdi. For det tredje identifiseres fem typer av arenaer der oppfatninger om forskningskvalitet kommer fram, forhandles og blir institusjonalisert: forskningsaktiviteten/forskerne, deres faglige organer (tidsskrifter, konferanser, foreninger m.m.), forskningsorganisasjonene, organisasjoner som finansierer forskning, samt det politisk nivå med utforming av (nasjonal og regional) forskningspolitikk.

Målet med rammeverket er å bedre forstå de prosesser og mekanismer som definerer «god forskning», og også spenningene som oppstår fra sameksistensen av ulike kvalitetsbegreper.

Artikkelen kan leses her: Co‑existing notions of research quality: A framework to study context‑specific understandings of good research.

For mer informasjon, kontakt:
Liv Langfeldt, forsker 1, Studier av forskning og innovasjon
liv.langfeldt@nifu.no
(+47) 960 94 021