1 feb 2018

Seminar 28. februar 2018: Har vi et godt akademisk karrieresystem i Norge?

Får universiteter og høgskoler den kompetansen de trenger med dagens karrieresystem og stillingsstruktur? Hvordan bør de framtidige karriereveiene se ut?

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid:
28. februar 2018, kl. 14:00-15:30

De faglige ansatte er den viktigste ressursen ved universiteter og høyskoler. Et velfungerende karrieresystem er avgjørende for kvalitet i forskning og utdanning, for lærestedenes bidrag til innovasjon og samfunnsutvikling, og for å sikre at en vitenskapelig karriere er attraktivt.

Underdal-utvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet høsten 2017 for å utrede karrieresystemet ved universiteter og høyskoler i Norge. Blant spørsmålene de vurderer er om det bør innføres praksisprofessorater i Norge, og om man bør opprettholde dagens dosentløp. NIFU har gjennomført en studie som sammenlikner det norske karrieresystemet med karrieresystemene i seks andre europeiske land.

Bør Norge innføre praksisprofessorater? Bør vi opprettholde dosentløpet? Bør vi innføre tenure track-stillinger? Bidrar dagens karrieresystem til at universiteter og høyskoler får kompetanse som skaper kvalitet både i forskning og utdanning og et godt samspill med samfunn og arbeidsliv?

I diskusjonen deltar blant andre stipendiat og medlem av Akademiet for yngre forskere, Sofie A.E. Høgestøl, leder av Underdal-utvalget, Arild Underdal,  forskningsleder ved NIFU, Nicoline Frølich, leder av Forskerforbundet, Petter Aaslestad og rektor ved Høgskolen på Vestlandet, Berit Rokne. Seminaret ledes av NIFUs direktør Sveinung Skule.

Påmelding er stengt.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86