5 Mar 2014

Skal forske på voksnes læring

NIFU har fått midler fra Forskningsrådet til et treårig prosjekt om voksnes læring. Et mål er å framskaffe ny kunnskap om sammenhengen mellom voksnes læring og nasjonale systemer for utdanning og opplæring og forhold knyttet til arbeidsplassen.

Prosjektets navn er BRAIN (Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity). Det starter opp våren 2014, og varer til våren 2017.

Det er et internasjonalt sammenliknende prosjekt som skal kaste lys over betydningen av voksnes læring på tvers av sektorer, næringer og land. Sentralt i prosjektet er studiet av ulike former for læring: formell, ikke-formell og uformell.

Et viktig spørsmål er hvordan faktorer som motiverer for læring og faktorer som er knyttet til nasjonale rammeverk virker sammen og påvirker forskjeller i deltakelsesrater i opplæring og forskjeller i ferdighetsnivåer mellom fire nordeuropeiske velferdsstater.

Studien skal bidra til å forklare tilsynelatende paradoksale funn på det nasjonale nivået angående voksnes læring, deltaking i opplæring blant voksne og innovasjonsaktivitet i bedrifter/organisasjoner.

PIAAC-data, spesielt fra Norge, Danmark, Finland og Nederland, vil utgjøre hovedkilden for data som vil bli brukt. I tillegg vil det bli benyttet kvalitative data, samt andre komparative data som Community Innovation Surveys (CIS).

I prosjektet deltar partnere fra ulike institusjoner og land. Prosjektet omfatter fire delprosjekter: 1) ferdighetsnivå og tilegnelse av ferdigheter, 2) deltakelse i voksnes læring, 3) opplæring, ferdigheter og innovasjon, og 4) læreprosesser i bedrifter.

Forsker I Liv Anne Støren ved NIFU er prosjektleder for BRAIN. Delprosjektene ledes av førsteamanuensis Egil Gabrielsen ved Universitetet i Stavanger (delprosjekt 1), forskningsleder Vibeke Opheim ved NIFU (delprosjekt 2), Støren (delprosjekt 3) og forsker Taran Thune ved NIFU og TIK-senteret, Universitetet i Oslo (delprosjekt 4). I tillegg til Universitetet i Stavanger, deltar partnere i ved forskningsinstitusjoner i Finland, Nederland og USA, samt rådgivere tilknyttet institusjoner i Nice og Oslo.

For mer informasjon, kontakt
Liv Anne Støren, forsker I, Studier av høyere utdanning
liv.a.storen@nifu.no
22 59 51 28