13 nov 2014

Statsbudsjettanalysen: God vekst i bevilgninger til forskning

Aldri tidligere har offentlige bevilgninger til forskning utgjort en høyere andel av BNP. NIFUs analyse av hva budsjettforslaget for 2015 vil bety for forskning og høyere utdanning foreligger nå.

Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 vil bety følgende for forskning og høyere utdanning:

  • De samlede foreslåtte bevilgningene til forskning og utvikling er 30 mrd. kr. Det er vel 2,1 mrd. kr mer enn i 2014, som tilsvarer en nominell vekst på 7,6 prosent og en realvekst på 4,2 prosent.
  • FoU-bevilgningenes andel av samlet statsbudsjett er på sitt nest høyeste siden 2000. Andelen av brutto nasjonalprodukt (BNP) er anslått til 0,93 prosent, høyere enn noe tidligere år på 2000-tallet. Om også anslått provenytap knyttet til Skattefunn-ordningen regnes med, øker BNP-andelen av statsbudsjettets utgifter til FoU i 2015 til én prosent av BNP, også det betydelig høyere enn tidligere år.
  • Nærmere halvparten av økningen i forhold til 2014 skyldes vekst i bevilgninger til kontingenter til internasjonalt forskningssamarbeid, særlig EU-programmer, til forskningsfartøy og til universitetsbygg. I tillegg utgjør FoU-andelen av økning i rammebevilgningene over Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) budsjett til regionale helseforetak om lag 200 mill. kr.
  • Veksten for øvrig er knyttet til bevilgninger over budsjettene til Kunnskapsdepartementet (KD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD):

Økte bevilgninger til vitenskapelig utstyr, 100 mill. kr;
Tiltak for å utvikle verdensledende miljøer, 100 mill. kr;
47 nye rekrutteringsstillinger, med en kostnad i 2015 på 53 mill. kr;
Økt bevilgning til tiltak for å stimulere til økt deltakelse i EU-forskning, 115 mill. kr;
Økte bevilgninger til muliggjørende teknologier (bioteknologi, nanoteknologi, IKT), 30 mill. kr
Økte bevilgninger til fri prosjektstøtte (FRIPRO/Forskningsrådet), 60 mill. kr
Økte bevilgninger til brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIA/Forskningsrådet), 70 mill. kr
Økte bevilgninger til kommersialisering (FORNY/Forskningsrådet), 20 mill. kr
Økte bevilgninger til marin forskning, 40 mill. kr

  • Olje- og energidepartementets FoU-bevilgninger er på samme nivå som i 2014 når det er korrigert for pris- og lønnsvekst. Øvrige departementer får tilnærmet nominell nullvekst eller nedgang i sine FoU-bevilgninger.
  • Basisbevilgningene til universiteter og høgskoler er i 2015 på ca 31 mrd. kr, som utgjør en realvekst i forhold til 2014 på om lag 2 prosent. Poster som bidrar til den samlede veksten er bl.a.:

53,4 mill. kr til 47 nye rekrutteringsstillinger;
80 mill. kr til tiltak for å utvikle verdensledende fagmiljøer, særlig rekruttering av internasjonale toppforskere;
166 mill. kr som følge av økning i avlagte studiepoeng;
25 mill. kr mer enn i 2014 til ordningen for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling konsentrasjon og sammenslåing (SAKS);
190 mill. kr til videreføring av økt opptakskapasitet i 2011, 2012 og 2014;
om lag 100 mill. kr til videreføring av 160 nye stipendiatstillinger vedtatt i 2014

  • Også i 2015 blir rammene for maksimal støtte pr foretak under Skattefunn-ordningen utvidet, etter betydelige utvidelser også i 2014. Det anslåtte provenytapet (bortfall av skatteinntekt) som følge av endringen i 2015 er 120 mill. kr, mens det samlede provenytapet i 2015 er anslått å bli 2,35 mrd. kr.
  • Regjeringen foreslår at universiteter og høgskoler skal kunne kreve studieavgift fra studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits, og kutter som en følge av det 80 mill. kr i institusjonenes basisbevilgning.
  • Et kutt på 0,5 prosent som ledd i regjeringens generelle effektiviserings- og avbyråkratiserings­politikk får en effekt for høyere utdanningsinstitusjoner på 150 mill. kr.

Rapporten blir kun publisert i elektronisk format (Adobe Acrobat-fil) og kan leses/lastes ned her.

For mer informasjon, kontakt:
Egil Kallerud, spesialrådgiver
egil.kallerud@nifu.no
(+47) 22 59 51 52 /  (+47) 97 56 66 56