3 jan 2019

Store institutter er ikke bedre enn små

Det er store forskjeller mellom institutter innen høyere utdanning i produktivitet av vitenskapelige publikasjoner. Men instituttstørrelse synes ikke å ha noen betydning.

Sammenslåing av institusjoner og institutter innen høyere utdanning – og nå også i instituttsektoren – har stått høyt på den forskningspolitiske agendaen de siste årene.  NIFU har gjennomført en studie av 210 enheter i universitets- og høgskolesektoren for å analysere om store institutter presterer bedre enn små når det gjelder publisering og sitering.

Resultatene viser at det er betydelig forskjeller mellom instituttene i produktivitet målt som gjennomsnittlig antall publikasjoner per FoU-årsverk og i siteringshyppighet. Instituttstørrelse synes imidlertid ikke å ha noen betydning i denne sammenheng.

Blant enhetene som utmerker seg med høy publiseringsrate eller høyt siteringsnivå finner vi både små, mellomstore og store institutter og vice versa. Studien finner heller ikke empirisk belegg for at det eksisterer en form for kritisk masse når det gjelder instituttstørrelse, med andre ord at et institutts produktivitet eller vitenskapelige impact i form av siteringshyppighet vil akselerere dersom størrelsen kommer over et visst minimumsnivå.

NIFU Arbeidsnotat 2018:14

For mer informasjon, kontakt
Dag W. Aksnes, forsker 1, Statistikk og indikatorer
dag.w.aksnes@nifu.no
(+47) 99 47 43 38