14 nov 2016

Tidlige erfaringer fra lærerspesialistordningen

Lærerspesialister skal styrke undervisningen i realfag og norsk gjennom veiledning og skoleutvikling. Samtidig skal ordningen gi dyktige lærere en alternativ karrierevei for å beholde dem i skolen.

Om lag 200 lærere ble høsten 2015 ansatt i et toårig engasjement som lærerspesialister. Til sammen 169 barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet får på denne måten delta i en utprøving av lærerspesialistordningen. NIFU og NTNU Samfunnsforskning evaluerer utprøvingen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Delrapporten fra evalueringen, som forteller om erfaringer fra de første månedene av lærerspesialistenes arbeid i skolen, er nå tilgjengelig og kan lastes ned fra våre nettsider.

Motivert av faglig utvikling

Utprøving av lærerspesialistordningen i skolene følges av et statlig tilskudd. Kommuner og fylkeskommuner kan som skoleeiere velge å gi hele tilskuddet som en lønnsøkning til lærerspesialisten. Skoleeier kan også dele tilskuddet mellom lønnsøkning og frikjøp av undervisningstid. De fleste lærerspesialistene er ansatt med en kombinasjon av økt lønn og frikjøpt undervisningstid. Det er også denne ordningen som flest lærerspesialister foretrekker. Flertallet av dem mener samtidig at mer tid til å gjøre oppgavene er viktigere enn høyere lønn.

Hovedbegrunnelsen lærerspesialistene oppgir for hvorfor de ønsket seg stillingen, er likevel verken lønnstilskudd eller redusert undervisningstid. De aller fleste av dem gjorde dette fordi de så det som en mulighet til faglig utvikling. For å bli ansatt som lærerspesialist, måtte søkerne oppfylle bestemte faglige kvalifikasjonskrav. Rektorene har i tillegg vektlagt faglig og personlig egnethet når de anbefalte enkeltlærere å søke stillingen.

Flest lærerspesialister i grunnskolen

De fleste lærerspesialistene arbeider i grunnskolen, og flertallet av dem er ansatt for å styrke arbeidet med elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving i norskfaget – særlig på barnetrinnet. Disse lærerspesialistene har ofte blitt ansatt for å videreføre prosjekter som allerede har vært i gang før ordningen startet. Andelen realfagsspesialister er høyere i ungdomsskolen og i videregående skole sammenlignet med barnetrinnet. De fleste realfagsspesialistene skal starte nye prosjekter og lokale satsinger, og skiller seg på den måten fra norskspesialistene. Noen kommuner har dessuten benyttet piloteringen til å utvikle ressurslærerstillinger som er kjent fra andre statlige satsinger i grunnopplæringen, for eksempel «Ungdomstrinn i utvikling».

Pilotering av lærerspesialistordningen i perioden 2015-2016 er ledd i regjeringens strategi «Lærerløftet».

Evalueringen av piloteringen er todelt. Sluttrapporten fra evalueringen foreligger høsten 2017, etter at piloteringen i skolene er avsluttet.

NIFU-rapport 2016:19

For nærmere informasjon, kontakt:
Idunn Seland, forsker II, Grunnopplæring
idunn.seland@nifu.no
(+47) 975 45 652