27 Mai 2015

Yrkesfagprogrammer med svak forankring i arbeidslivet

NIFU har i samarbeid med Fafo laget en kunnskapsoppsummering om fire yrkesfagprogrammers koplinger mot arbeidslivet 20 år etter Reform 94.

Reform 94 innebar som hovedmodell at alle yrkesfagutdanninger skulle etablere lærlingordninger. Før reformen var fagopplæring avgrenset til å omfatte bare håndverk og deler av industrien.

NIFU har i samarbeid med Fafo laget en kunnskapsoppsummering om fire yrkesfagprogrammers koplinger mot arbeidslivet 20 år etter reformen. I to av programmene, Helse og oppvekst og Service og samferdsel, hadde man ingen tradisjon for fagopplæring. I ett program, Restaurant og matfag, var lærlingordning nytt for størstedelen av næringsmiddelindustrien. Bare i Design og håndverk var lærlingordningen etablert før Reform 94 for de fag som da ble omfattet.

Oppsummeringen viser at det er regelen heller enn unntaket at etablering av lærlingordning i nye områder har lykkes. Årsakssammenhengene er komplekse og varierer mellom fag og mellom programmer. Hovedmønsteret er imidlertid at de ulike yrkesutdanningene er preget av de tradisjonene man hadde på området før Reform 94. Der man hadde bedriftsintern opplæring av ufaglærte, som i varehandelen og næringsmiddelindustrien, er dette fortsatt hovedmønsteret for rekruttering. Der man hadde offentlige skolebaserte utdanninger, som i helse og oppvekst, har man i dag ordninger som har sterkt preg av fortsatt å være offentlig styrte og finansierte.

Virksomhetsnivået spiller en passiv rolle i lærlingordningen og rekrutterer som hovedregel ikke gjennom den. I design og håndverk er utfordringen at de små håndverksfagene blir usynlige, mens frisørfaget rekrutterer stort. Her er utfordringen at den offentlige utdanningen av ungdom i stadig større grad blir utkonkurrert, mens frisørsalongene rekruttere stadig flere voksne lærlinger fra private voksenopplæringer.

Rapporten ble presentert for kunnskapsministeren og de faglige rådene på et møte 26. mai, og markerer et startskudd for gjennomgang av strukturen i yrkesfagprogrammene.

NIFU-rapport 16/2015

For mer informasjon, kontakt
Håkon Høst, prosjektleder
haakon.host@nifu.no
22 59 51 40