Statistikk & indikatorer

Forskningsområdet ivaretar det nasjonale ansvaret NIFU har for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU-systemet. Her inngår utarbeidelse av FoU-statistikk så vel som videreutvikling og drift av Forskepersonalregisteret samt tilrettelegging og analyse av data fra vitenskapelig publisering og patentering.

Forvaltning og drift av databaser og registre som underlag for statistikk og indikatorer for innsats og resultater av forskning og innovasjon, utgjør en stor og viktig arbeidsoppgave. Målet er å bidra aktivt til utviklingen av bedre og mer relevante indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge og på den internasjonale arena.
Deltakelse i det europeiske (Eurostat), internasjonale (OECD) og nordiske statistikksamarbeidet innenfor forskning og innovasjon er en høyt prioritert oppgave.

Området deltar også aktivt i utviklingen av nye indikatorer for ERA (European Research Area) og forskning og innovasjon gjennom internasjonale prosjekter, herunder tilgjengeliggjøring av data og utvikling av indikatorer som belyser kjønnsdimensjonen i forskning.