Evaluering av MatematikkMOOC

MatematikkMOOC er et nytt bidrag til utviklingen av MOOC-inspirerte EVU–tilbud særlig tiltenkt lærere. Tilbudet er utviklet av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med HiST, UiT Norges Arktiske Universitet og Utdanningsdirektoratet, og er et pilotprosjekt bestilt av Kunnskapsdepartmentet.

MatematikkMOOC starter opp høsten 2015, og tilbys både som etter- og videreutdanningstilbud for lærere i grunnskolen (1.-7.trinn med særlig vekt på mellomtrinnet) som ønsker å øke sin kompetanse i matematikkfaget.

På oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen bidrar

NIFU med en formativ evaluering av MatematikkMOOC gjennom det første driftsåret (2015/16), med særlig vekt på videreutdanning. Evalueringen skal se på ulike sider ved utviklingen av MatematikkMOOC, og på grunnlag av dette vurdere om MOOC-modellen er et egnet virkemiddel for videreutdanning av matematikklærere i stor skala.  Å utvikle en kostnadseffektiv modell for storskala etter- og videreutdanning av lærere i grunnopplæringen er definert som samfunnsmålet til pilotprosjektet. Evalueringen skal munne ut i et sett anbefalinger til oppdragsgiver.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820578
prosjektlederCathrine Edelhard Tømte
prosjektperiode01.06.2015  -  31.08.2016
finansieringSenter for IKT i utdanningen

andre filer