Tett oppfølging: Hvilken effekt har NAV-veiledere i videregående skole på fullføring og elevenes overgang til arbeidsmarkedet?

Rådgivningstjenester i videregående skole anses som et viktig redskap til å forbedre fullføringsraten i videregående. De siste årene har det blitt prøvd ut nye rådgivningstjenester i videregående skole for å bidra til å redusere andelen elever som faller utenfor, men foreløpig vet man lite om dette virker til sin hensikt.

Hovedformålet med prosjektet er å finne ut hvilken effekt tett oppfølging, i regi av NAV-veileder i skolen, har på elever i risikosonen for å falle utenfor både utdanning og arbeidsliv.

Vi vil også se på forløperen til NAV-veileder i videregående, som ble etablert i Østfold tidlig på 2000-tallet, da under navnet sosialfaglig rådgiver.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820708-1
prosjektlederKari Vea Salvanes
medarbeidereRune Borgan Reiling
prosjektperiode01.06.2016  -  30.09.2019
finansieringArbeids- og velferdsdirektoratet

andre filer