Endringsprosesser i høyskolesektoren i Vest-Europa

NIFU arbeidsnotat 2006:07. Foreliggende rapport gir en oversikt over og en analyse av sentrale utviklingstrekk i høyskolesektoren i de vesteuropeiske land. De fleste land har som i Norge slått sammen små profesjonsskoler på regionalt nivå til flerfaglige høyskoler som skal utgjøre et alternativ til universitetene. Dette har resultert i et binært system med mer eller mindre klare skiller mellom en universitetssektor og en høyskolesektor. Selv om det er til dels store forskjeller mellom de enkelte land i organiseringen av og innholdet i høyskoleutdanningene, har utviklingen vært preget av de samme spenningene og dilemmaene.

detaljer

Tittel Endringsprosesser i høyskolesektoren i Vest-Europa
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterSvein Kyvik
publikasjonsår2006
issn1504-0887