Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen: Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

NIFU-rapport 2013:21. Rapport 2 fra prosjektet Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen har opplæringen i skole som sitt hovedtema. Dette er utgangspunktet for både kapittel 1 og 2. Kapittel 3 tar også for seg det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og lokalt kvalitetsarbeid, mens kapittel 4 ser på nyutdannede fagarbeideres plass i arbeidsmarkedet. Under følger en oppsummering av hovedpunktene i de fire ulike kapitlene

publication details

Tittel Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen: Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
Kategori RAPPORT
Håkon Høst
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-920-3
issn1892-2597