Kompetansebarometer for NHO-bedriftene: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014

NIFU Arbeidsnotat 2014:7. Dette arbeidsnotatet oppsummerer de første resultatene fra en spørreundersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. Undersøkelsen bygger på svar fra om lag 5 300 bedrifter av ulik størrelse og fra ulike næringer og bransjer. Det gir et godt grunnlag for å kartlegge kompetansebehov slik bedriftene selv oppfatter dem. Samtidig er det viktig å være klar over at resultatene er representative for NHO-bedriftene, men ikke for hele norsk næringsliv. Målt i antall årsverk representerer NHOs medlemsbedrifter ca. en femdel av det totale antallet årsverk i Norge.

detaljer

Tittel Kompetansebarometer for NHO-bedriftene: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEspen Solberg
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterPål Børing
ForfatterTone Cecilie Carlsten
publikasjonsår2014
issn1894-8200