Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

NIFU-rapport 2014:12. De høye sysselsettingstallene kan tolkes som et uttrykk for at faglærte generelt har en kompetanse som er etterspurt i det norske arbeidsmarkedet. Som vi påpekte i den forrige rapporten fra prosjektet, må vi likevel være forsiktige med å trekke bastante konklusjoner på bakgrunn av dette materialet. Selv om det har vært konjunktursvingninger i løpet av den tidsperioden vi har analysert, må likevel den generelle konjunktursituasjonen i det norske arbeidsmarkedet i den aktuelle tidsperioden kunne karakteriseres som svært god. Dette kommer også til uttrykk ved en lav ungdomsarbeidsledighet i hele tiårsperioden, sammenlignet med mange andre land

publication details

Tittel Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
Kategori RAPPORT
Håkon Høst
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0000-4
issn1892-2597