Kompetanse og praksis blant norske lærere: Resultater fra TALIS-undersøkelsen i 2013

NIFU-rapport 2014:41. Ett resultat i TALIS 2013 gir grunn til bekymring. Norge er ett av de landene der lærerne i svakest grad gir uttrykk for å mestre viktige sider ved undervisningen. I forhold til de andre landene gir for eksempel de norske lærerne i liten grad uttrykk for at de klarer å motivere elver med svak interesse for skolearbeidet. Resultatet er ikke enkelt å fortolke. Det kan handle om at norske lærere står overfor mer utfordrende oppgaver i klasserommet enn lærere i andre land, det kan være et uttrykk for en høy grad av selvrefleksjon og bevissthet om hvor mye arbeid som ligger i det å engasjere de med svakest motivasjon for læring, eller at de har svake forutsetninger for å mestre selve oppgaven

detaljer

Tittel Kompetanse og praksis blant norske lærere: Resultater fra TALIS-undersøkelsen i 2013
KategoriRAPPORT
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterNils Vibe
ForfatterTone Cecilie Carlsten
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0047-9
issn1892-2597