Styret som ressurs og ressursene i styret

I denne artikkelen setter vi søkelyset på et tema som er lite belyst i litteraturen, nemlig styret i kunnskapsintensive vekstbedrifter, og undersøker i hvilken grad lederteamets effektivitet påvirkes av styrets ressurser. Vi har valgt å tilnærme oss dette temaet ved å ta utgangspunkt i den internasjonale litteraturen om styrekapital, humankapital og sosialkapital. Våre funn, blant 107 norske vekstbedrifter i deres tidlig fase utvikling, viser at styrets human- og sosialkapital – definert som styrets ressursbredde og ressursdybde – bidrar signifikant med hensyn til lederteamets effektivitet. Våre funn indikerer videre at styrets ressursdybde er viktigst i de aller første årene i virksomhetens leveår.

detaljer

Tittel Styret som ressurs og ressursene i styret
KategoriARTIKKEL
Truls Erikson
ForfatterEkaterina Bjørnåli
publikasjonsår2011
issn1500-0788