Faglige forspill

Parallellsesjoner om sentrale dagsaktuelle temaer som kvalitet i høyere utdanning og forskning, omstilling og grønn innovasjon, tidlig innsats i opplæringa, fag- og yrkesopplæring, og indikatorutvikling for en bedre forsknings- og innovasjonspolitikk.

STED: DOGA (Hausmanns gate 16) og Vega Scene (Hausmanns gate 28)
TID: Fredag 14. juni kl. 11-13

NB! Har du meldt deg på faglig forspill kan du fritt velge hvilket forspill du vil delta på uten å registrere dette. Det er bare å møte opp. Sted og møterom vil bli publisert på denne siden før konferansen.

Faglig forspill 1: Hva slags forsknings- og innovasjonspolitikk skal til for å få til det grønne skiftet?

Bli med i en faglig diskusjon med blant andre professor ved Kungliga Tekniska högskolan og forsker ved NIFU Sverker Sörlin som vil se på miljøbegrepet og miljøpolitikk i et historisk perspektiv, og forsker ved NIFU Antje Klitkou som vil snakke om hvordan vi kan utløse potensialet i bioøkonomien.

Kommentarer og oppspill til debatt ved professor Taran Thune, TIK-senteret, UiO, Simon Bolwig, Professor ved DTU Danmarks Tekniske Universitet og postdoktor Håkon Endresen Normann, TIK-senteret, UiO.

 • Hvordan ser bærekraftig grønn vekst ut?
 • Hva er sammenhengen mellom teknologiutvikling, politikk og forbruk?
 • Hvordan kan vi incentivere bærekraftig adferd?

Førsteamanuensis ved TIK-senteret, UiO og seniorforsker ved NIFU Markus M. Bugge leder diskusjonen.
Lokale: DOGA, Hausmanns gate 16.

Faglig forspill 2: Åpen publisering på rett vei?

Vi er midt oppe i et stort skifte for vitenskapelig publisering. Myndighetene vil at all offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig. Nye tidsskrifter dukker opp, og nye avtaler inngås med betaling for publisering. Kravet om åpen publisering har også aktualisert spørsmålet om å justere den norske publiseringsindikatoren. Forslaget er nå ute på høring. Hvilke konsekvenser får overgangen til åpen publisering for kvalitet og ressursbruk i forskningen? Bør publiseringsindikatoren i norsk forskning justeres, og i så fall hvordan?

Du møter blant andre:

 • Nina Sandberg, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen (saksordfører for Plan S)
 • Katrine Weisteen Bjerde, direktør for forskningstjenester i UNIT
 • Gunnar Sivertsen, forsker ved NIFU

Forskningsleder ved NIFU Espen Solberg leder diskusjonen.
Lokale: DOGA, Hausmanns gate 16.

Faglig forspill 3: Skal vi leke eller lære i barnehagen?

Både i Norge og internasjonalt har debatten om lekbasert læring pågått lenge. Hvor går grensen mellom lek og læring – hva skal barnehagelærernes rolle være i fremtidens barnehage? NIFU-forskerne Jarmila Bubikova-Moan og Hanne Hjetland presenterer her en fersk sammenstilling av forskningen på dette feltet. Til å diskutere temaet kommer:

 • Mathilde Tybring-Gjedde (H), medlem av Stortingets Utdannings- og forskningskomité
 • Liv Guneriussen, leder utdanningspolitisk utvalg i Oslo SV
 • Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet
 • Halvor Kolsrud, barnehagelærer

NIFUs assisterende direktør Vibeke Opheim leder diskusjonen.
Lokale: DOGA, Hausmanns gate 16.

Faglig forspill 4: Bør det innføres en rett til læreplass?

Og, vil rett til læreplass bedre gjennomføringen i videregående opplæring? Håkon Høst og Asgeir Skålholt vil presentere NIFUs forskning på lærlingordningen, forskjellig praksis for lærlinginntak og overgang fra læretid til arbeid.

Camilla Stoltenberg presenterer Stoltenberg-utvalgets forslag om rett til praksis. Deretter følger en samtale mellom LO-sekretær og leder for Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) Trude Tinnlund, direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening Jørgen Leegaard og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen Jorodd Asphjell (Ap), samt Stoltenberg, Høst og Skålholt.

Forsker ved NIFU Kaja Reegård leder diskusjonen.
Lokale: Vega Scene, Hausmanns gate 28.

Faglig forspill 5: Hvem skal sørge for kvalitet i høyere utdanning?

Hvordan skal vi få til den rette balansen mellom NOKUTs reguleringer, utdanningsledelse og god utdanningspraksis? Du møter blant andre:

 • Terje Mørland, direktør ved NOKUT
 • Nina Waaler, prorektor for utdanning ved OsloMet
 • Monika Bærøe Nerland, professor ved Institutt for pedagogikk (UiO)
 • Bjørn Stensaker, NIFU-forsker og professor ved Institutt for pedagogikk (UiO)

Forsker ved NIFU Mari Elken leder diskusjonen.
Lokale: Vega Scene, Hausmanns gate 28.