Spørringene til Skole-Norge

shutterstock_247159153_tavle skole matte (klippet)

NIFU har gjennomført halvårlige spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet siden 2009. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer.

Utdanningsdirektoratet har siden 2009 hatt et system for koordinering av spørreundersøkelser om ulike forhold i utdanningssektoren. Et tilsvarende system ble innført for barnehagesektoren i 2014. Formålet med disse koordinerte spørringene er å begrense egne undersøkelser utad og dermed redusere belastningen på skole og barnehage. Undersøkelsene blir gjennomført to ganger i året for utdanningssektoren og en gang i året for barnehagesektoren.

Spørreundersøkelsene til utdanningssektoren skal primært dekke to formål. Det første formålet er å gjøre en samordning av små og ad-hoc pregede undersøkelser. Videre skal spørringene være en systematisering av undersøkelser knyttet til direktoratets behov for oppfølging av viktige satsingsområder. For utdanningssektoren er målgruppene for undersøkelsene i hovedsak begrenset til skoleeiere (kommune/fylkeskommune) og skoleledere (grunnskole/videregående), men i enkelte tilfeller gjennomføres også undersøkelser blant lærere og opplæringskontor.

NIFU samarbeider med Trøndelag forskning og Utvikling som gjennomfører spørringene til barnehagesektoren. For barnehagesektoren er målgruppene for undersøkelsen barnehagestyrere, kommunale og private barnehageeiere og lokal barnehagemyndighet.

Resultatene fra undersøkelsene i utdanningssektoren offentliggjøres i NIFUs ordinære rapportserie og foreligger nedlastbare i PDF-format på både Utdanningsdirektoratets (lenke til www.udir.no) og NIFUs hjemmesider (se under).

Prosjektleder for spørringene til utdanningssektoren i perioden 2016 til 2019 er Roger André Federici. Prosjektmedarbeidere er Cay Gjerustad og Erica Waagene.

Spørreskjema for 2018

Følgende temaer er med i vårens spørringer (hvem de går til i parentes):

  • Læreplass-situasjonen (Fylkeskommuner)
  • Videreutvikling av læreplanene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring (Alle)
  • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (Grunnskoler og kommuner)
  • Ungdomstrinn i utvikling (Grunnskoler og kommuner)
  • Videreutdanning for lærere – Kompetanse for kvalitet (Alle)
  • Skolebibliotek (Alle)
  • Svømmeopplæringen (Grunnskoler)
  • Den kulturelle skolesekken (Grunnskoler og videregående skoler)
  • Organisering av opplæringen – ulike tilbud om videregående opplæring (Fylkeskommuner)

Tidligere rapporter