Forskning & innovasjon

Forskningsområdet omfatter studier av forsknings- og innovasjonspolitikk, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i hele forsknings- og innovasjonssystemet. Internasjonale sammenligninger står sentralt i alle deler av virksomheten. Området ledes av Espen Solberg og teller 15 faste forskere i tillegg til 7 forskere i bistilling fra Norge, Sverige og Danmark.

Forskning og innovasjon har stor betydning for samfunnsutviklingen, og er sentrale satsingsområder både i Norge og internasjonalt. Derfor er det viktig med kontinuerlig forskning på feltet. Områdets forskning skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for politikk og beslutningstagere og samtidig gi et kritisk og uavhengig blikk på prioriteringer, organisering og ressursbruk. Våre studier omhandler alle aktører som driver med forskning og innovasjon, det være seg universiteter og høgskoler, bedrifter, institutter, helseforetak og andre offentlige virksomheter. Området har også en bred portefølje av internasjonale prosjekter og rådgivning og deltar i en rekke internasjonale nettverk.

Området har for tiden to store tematiske satsingsområder:

  • Studier av kvalitet i forskningen, organisert i forskningssenteret R-Quest. Senteret ledes av NIFU-forsker Liv Langfeldt og omfatter samarbeid med fem ledende institusjoner på feltet i Norge, Sverige Danmark, Nederland og Storbritannia.
  • Studier av FoU og innovasjon relatert til energi og miljø. Området har opparbeidet en bred portefølje på feltet. En pågående storsatsing er prosjektet SusValueWaste, som ser på innovasjon for bedre utnyttelse av organisk avfall og restprodukter. Prosjektet omfatter partnere fra Norge, Sverige og Danmark og ledes av NIFU-forsker Antje Klitkou.

På metodesiden har vi særlig kompetanse innenfor bibliometri, hvor instituttet er nasjonalt ledende og sentral på den internasjonale arenaen. Videre har området betydelig kompetanse innenfor policyanalyser, evalueringer, intervjuundersøkelser og bruk av FoU- og innovasjonsstatistikk. Området samarbeider her nært med området for Statistikk og indikatorer. Formidling og dialog med brukerne er sentralt i alle deler av virksomheten. Området arrangerer jevnlig seminarer og workshops og utgir det kvartalsvise fagbladet Forskningspolitikk.

  • publikasjoner
  • prosjekter
8 jan 2018

Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering

Rapport

NIFU-rapport 2017:16. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Norges forskningsråd og drøfter arenaorganiseringen og basisfinansieringssystemet for primærnæringsinstituttene og alternativer for den fremtidige organiseringen av dette. Rapporten vil være et innspill til den pågående evalueringen av ...

Les mer
29 des 2017

Empirical Research Avenues for Regional Policy Elaboration

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat / Working Paper 2017:15. This Working Paper presents the findings from an exploratory analysis financed by the FORINNPOL-programme (project no. 271925/O50) and the BIONÆR-programme (project no. 244249) under the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the ...

Les mer
6 nov 2017

Statsbudsjettet 2018 : Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2018

Rapport

NIFU-rapport 2017:29. NIFU utarbeider årlig en oversikt over konsekvensene av Regjeringens forslag til statsbudsjett i Prop. 1 S for universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning. Denne rapporten utgjør den første delen av dette arbeidet. Den er en hurtigutredning som har ...

Les mer
12 okt 2017

Evaluering av Geminisenter-ordningen: en viktig ordning med uutnyttet potensial

Rapport

NIFU-rapport 2017:14. Geminisenter-ordningen ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003 for å styrke samarbeidet mellom institusjonene på faggruppenivå. Siden har Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital kommet med i ordningen, som har som formål «å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet ...

Les mer
27 aug 2017

NHOs Kompetansebarometer 2017 : Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:7. Dette arbeidsnotatet presenterer noen hovedresultater fra NHOs kompetansebarometer for 2017. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse om kompetansebehov til alle NHOs bedrifter. Kartleggingen har vært gjennomført årlig de siste fire år, og det er dermed mulig å ...

Les mer
16 aug 2017

Unique, but still best practice? The Research Excellence Framework (REF) from an international perspective

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Palgrave Communications, publisert online 15. august 2017. Abstract: Inspired by The Metric Tide report (2015) on the role of metrics in research assessment and management, and Lord Nicholas Stern’s report Building on Success and Learning from Experience (2016), ...

Les mer
4 aug 2017

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:8.  IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet øker; i dag er for eksempel ...

Les mer
27 jun 2017

Constraints and possibilities : A comparative study of public support to industry-oriented research and development

Rapport

NIFU report 2017:11. The Research Council of Norway has several funding schemes for public funding of industry-oriented research and development (R&D). The aim of this study is to investigate funding schemes in five other European countries, both in term of funding mix and patterns, what are the most important ...

Les mer
30 jan 2018

Evaluering av satsingen på nasjonale forskerskoler

Prosjekt

NIFU har fått i oppdrag om å evaluere ordningen med nasjonale forskerskoler i Norge. Ordningen ned nasjonale forskerskoler har vært et viktig tiltak for å sikre høyere kvalitet, bedre gjennomføring og mer internasjonalisering i utdanningen av norske forskere. Evalueringen vil gi svar på om dagens ...

Les mer
23 jun 2016

Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjekt

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the ...

Les mer
21 jun 2016

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Prosjekt

Fremtidens fabrikker vil ikke være frie for arbeidskraft, men vil kreve ansatte med betydelige ferdigheter, noe de ikke har i dag. Den forventede mangelen er en utfordring. Høyere nivåer av automatisering og ny teknologi, i tillegg til høyere innovasjonsnivå, krever kompetente og ...

Les mer
1 Mar 2015

Lange spor i helseforskningen

Prosjekt

Prosjektet går inn i en større og diskusjon om målingen av effekter av forskning og forskningspolitikk. I dette tilfellet skal analysen rettes mot resultater og «lange spor» etter forskningsaktiviteter innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2001-2011. Vårt ...

Les mer
1 feb 2015

Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Prosjekt

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Evalueringen ...

Les mer
28 jun 2016

Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Prosjekt

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Evalueringen ...

Les mer
1 jan 2015

Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products (SusValueWaste)

Prosjekt

The SusValueWaste-project addresses these issues by analysing value chains inside and across different sectors of the bioeconomy. We analyse a number of industrial cases from different parts of the bioeconomy and collaborate with highly relevant industry actors. The aim of the project is to help policymakers better ...

Les mer