Forskning & innovasjon

Forskningsområdet omfatter studier av forsknings- og innovasjonspolitikk, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i hele forsknings- og innovasjonssystemet. Internasjonale sammenligninger står sentralt i alle deler av virksomheten. Området ledes av Espen Solberg og teller 15 faste forskere i tillegg til 7 forskere i bistilling fra Norge, Sverige og Danmark.

Forskning og innovasjon har stor betydning for samfunnsutviklingen, og er sentrale satsingsområder både i Norge og internasjonalt. Derfor er det viktig med kontinuerlig forskning på feltet. Områdets forskning skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for politikk og beslutningstagere og samtidig gi et kritisk og uavhengig blikk på prioriteringer, organisering og ressursbruk. Våre studier omhandler alle aktører som driver med forskning og innovasjon, det være seg universiteter og høgskoler, bedrifter, institutter, helseforetak og andre offentlige virksomheter. Området har også en bred portefølje av internasjonale prosjekter og rådgivning og deltar i en rekke internasjonale nettverk.

Området har for tiden to store tematiske satsingsområder:

  • Studier av kvalitet i forskningen, organisert i forskningssenteret R-Quest. Senteret ledes av NIFU-forsker Liv Langfeldt og omfatter samarbeid med fem ledende institusjoner på feltet i Norge, Sverige Danmark, Nederland og Storbritannia.
  • Studier av FoU og innovasjon relatert til energi og miljø. Området har opparbeidet en bred portefølje på feltet. En pågående storsatsing er prosjektet SusValueWaste, som ser på innovasjon for bedre utnyttelse av organisk avfall og restprodukter. Prosjektet omfatter partnere fra Norge, Sverige og Danmark og ledes av NIFU-forsker Antje Klitkou.

På metodesiden har vi særlig kompetanse innenfor bibliometri, hvor instituttet er nasjonalt ledende og sentral på den internasjonale arenaen. Videre har området betydelig kompetanse innenfor policyanalyser, evalueringer, intervjuundersøkelser og bruk av FoU- og innovasjonsstatistikk. Området samarbeider her nært med området for Statistikk og indikatorer. Formidling og dialog med brukerne er sentralt i alle deler av virksomheten. Området arrangerer jevnlig seminarer og workshops og utgir det kvartalsvise fagbladet Forskningspolitikk.

  • publikasjoner
  • prosjekter
4 aug 2017

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:8.  IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet øker; i dag er for eksempel ...

Les mer
27 jun 2017

Constraints and possibilities : A comparative study of public support to industry-oriented research and development

Rapport

NIFU report 2017:11. The Research Council of Norway has several funding schemes for public funding of industry-oriented research and development (R&D). The aim of this study is to investigate funding schemes in five other European countries, both in term of funding mix and patterns, what are the most important ...

Les mer
21 jun 2017

Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway

Rapport

NIFU report 2017:13. This report presents the findings of a project commissioned by the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the project has been to capture and analyze the results and impacts of development research in Norway. Special attention has been devoted to RCN’s targeted ...

Les mer
1 Mai 2017

Towards regional innovation systems in Norway? An explorative empirical analysis

Rapport

NIFU-rapport 2017:8. This report presents the findings of an analysis of Regional innovation systems (RIS) in Norway. The analysis was undertaken as part of the research project ‘Exploring the role of the VRI program in regional innovation system formation and new path development’, funded by the ...

Les mer
7 apr 2017

Science deserves to be judged by its contents, not by its wrapping: Revisiting Seglen’s work on journal impact and research evaluation

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet PloS ONE, vol. 12(3), 2017. Abstract: The scientific foundation for the criticism on the use of the Journal Impact Factor (JIF) in evaluations of individual researchers and their publications was laid between 1989 and 1997 in a series of articles by Per O. Seglen. ...

Les mer
24 Mar 2017

Technological innovation systems for biorefineries: a review of the literature

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Artikkel i tidsskriftet Biofuels, Bioproducts and Biorefining, publisert online 15. mars 2017. Abstract: The concept of a bioeconomy can be understood as an economy where the basic building blocks for materials, chemicals, and energy are derived from renewable biological resources. ...

Les mer
22 Mar 2017

Do general innovation policy tools fit all? Analysis of the regional impact of the Norwegian Skattefunn scheme

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 6(6) 2017. Abstract: Background: The paper examines the regional effects of a general innovation policy, i.e. a policy tool that does not target specific industries or subnational regions. General policy tools are ...

Les mer
21 Mar 2017

Erih Plus – Making the Ssh Visible, Searchable and Available

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Procedia Computer Science, vol. 106, 2017. Abstract: The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) may provide national and institutional CRIS systems with a well-defined, standardized and dynamic register of scholarly ...

Les mer
23 jun 2016

Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjekt

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the ...

Les mer
21 jun 2016

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Prosjekt

Fremtidens fabrikker vil ikke være frie for arbeidskraft, men vil kreve ansatte med betydelige ferdigheter, noe de ikke har i dag. Den forventede mangelen er en utfordring. Høyere nivåer av automatisering og ny teknologi, i tillegg til høyere innovasjonsnivå, krever kompetente og ...

Les mer
1 Mar 2015

Lange spor i helseforskningen

Prosjekt

Prosjektet går inn i en større og diskusjon om målingen av effekter av forskning og forskningspolitikk. I dette tilfellet skal analysen rettes mot resultater og «lange spor» etter forskningsaktiviteter innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2001-2011. Vårt ...

Les mer
1 feb 2015

Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Prosjekt

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Evalueringen ...

Les mer
28 jun 2016

Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Prosjekt

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Evalueringen ...

Les mer
1 jan 2015

Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products (SusValueWaste)

Prosjekt

The SusValueWaste-project addresses these issues by analysing value chains inside and across different sectors of the bioeconomy. We analyse a number of industrial cases from different parts of the bioeconomy and collaborate with highly relevant industry actors. The aim of the project is to help policymakers better ...

Les mer
1 jan 2015

Secretary to the panel evaluating the technical-industrial research institutes

Prosjekt

The technical-industrial research institutes constitute a core element of the Norwegian R&D and innovation system. The planned evaluation of the technical-industrial research institutes in 2015 will encompass 18 units/institutes, and give a wide perspective of the institutes’ activities and framework conditions. ...

Les mer