Forskning & innovasjon

Forskningsområdet omfatter studier av forsknings- og innovasjonspolitikk, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i hele forsknings- og innovasjonssystemet. Internasjonale sammenligninger står sentralt i alle deler av virksomheten. Området ledes av Espen Solberg og teller 15 faste forskere i tillegg til 7 forskere i bistilling fra Norge, Sverige og Danmark.

Forskning og innovasjon har stor betydning for samfunnsutviklingen, og er sentrale satsingsområder både i Norge og internasjonalt. Derfor er det viktig med kontinuerlig forskning på feltet. Områdets forskning skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for politikk og beslutningstagere og samtidig gi et kritisk og uavhengig blikk på prioriteringer, organisering og ressursbruk. Våre studier omhandler alle aktører som driver med forskning og innovasjon, det være seg universiteter og høgskoler, bedrifter, institutter, helseforetak og andre offentlige virksomheter. Området har også en bred portefølje av internasjonale prosjekter og rådgivning og deltar i en rekke internasjonale nettverk.

Området har for tiden to store tematiske satsingsområder:

  • Studier av kvalitet i forskningen, organisert i forskningssenteret R-Quest. Senteret ledes av NIFU-forsker Liv Langfeldt og omfatter samarbeid med fem ledende institusjoner på feltet i Norge, Sverige Danmark, Nederland og Storbritannia.
  • Studier av FoU og innovasjon relatert til energi og miljø. Området har opparbeidet en bred portefølje på feltet. En pågående storsatsing er prosjektet SusValueWaste, som ser på innovasjon for bedre utnyttelse av organisk avfall og restprodukter. Prosjektet omfatter partnere fra Norge, Sverige og Danmark og ledes av NIFU-forsker Antje Klitkou.

På metodesiden har vi særlig kompetanse innenfor bibliometri, hvor instituttet er nasjonalt ledende og sentral på den internasjonale arenaen. Videre har området betydelig kompetanse innenfor policyanalyser, evalueringer, intervjuundersøkelser og bruk av FoU- og innovasjonsstatistikk. Området samarbeider her nært med området for Statistikk og indikatorer. Formidling og dialog med brukerne er sentralt i alle deler av virksomheten. Området arrangerer jevnlig seminarer og workshops og utgir det kvartalsvise fagbladet Forskningspolitikk.

  • publikasjoner
  • prosjekter
6 feb 2017

Directionality across diversity: governing contending policy rationales in the transition towards the bioeconomy

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, pulisert online 3. februar 2017. Abstract Although the bioeconomy has been embraced by many governments around the world as a way of responding to the grand challenge of climate change, it remains unclear what the bioeconomy is and how it can ...

Les mer
31 jan 2017

Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR): Evaluation of the selection process

Rapport

NIFU Report 2016:42.  Starting up in 2001, the Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR) support long-term research networks in areas of importance for Swiss science, economy and society. Four calls for proposals have been issued and in total 36 NCCRs ...

Les mer
31 jan 2017

Tids- og ressursbruk for søkning til Norges forskningsråd i 2016

Rapport

NIFU-rapport 2016:43.  NIFU har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet gjennomført en elektronisk spørreskjemaundersøkelse om ressursbruk for søknader om forskningsmidler fra Norges forskningsråd. Undersøkelsen gir en sjelden mulighet til å belyse en tematikk som mange innenfor det norske ...

Les mer
16 jan 2017

Value chain structures that define European cellulosic ethanol production

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, vol. 9(1):118, 2017. Abstract Production of cellulosic ethanol (CE) has not yet reached the scale envisaged by the literature and industry. This study explores CE production in Europe to improve understanding of the motivations and barriers ...

Les mer
10 jan 2017

The knowledge triangle in policy and institutional practices – the case of Norway

Rapport

NIFU-rapport 2016:45.   This report presents the findings from a study of the knowledge triangle in Norway carried out by the Nordic Institute for Studies of Innovation, Research and Education (NIFU) in the period September 2015 to January 2016. The study was commissioned by the Norwegian Ministry ...

Les mer
2 jan 2017

Choosing the right partners: Norwegian participation in European Framework Programmes

Rapport

NIFU-rapport 2016:41. The EU Framework Programmes (FPs) constitute large arenas for R&D funding and cooperation with research groups in Europe and beyond. For Norway, participation in the EU Framework Programmes (FP) has become an increasingly important dimension of national R&D and innovation ...

Les mer
28 des 2016

Measuring the productivity of national R&D systems: Challenges in cross-national comparisons of R&D input and publication output indicators

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Science and Public Policy, 2016. Abstract.  We investigate methodological problems in measuring research productivity at the national level by comparing official R&D statistics from the OECD with publication data from the Web of Science. Data from 18 countries are ...

Les mer
20 des 2016

Om Holbergs komedier

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Onsdag den 23. september 1722 åpnet et nytt teater i Lille Grønnegade i København med en forestilling med Molières Gnieren på plakaten. Datoen er et institusjonshistorisk tidsskille. Tidligere hadde man hatt fransk teater ved hoffet, omreisende tyske komedianter på markedsplassen ...

Les mer
23 jun 2016

Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjekt

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the ...

Les mer
21 jun 2016

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Prosjekt

Fremtidens fabrikker vil ikke være frie for arbeidskraft, men vil kreve ansatte med betydelige ferdigheter, noe de ikke har i dag. Den forventede mangelen er en utfordring. Høyere nivåer av automatisering og ny teknologi, i tillegg til høyere innovasjonsnivå, krever kompetente og ...

Les mer
1 Mar 2015

Lange spor i helseforskningen

Prosjekt

Prosjektet går inn i en større og diskusjon om målingen av effekter av forskning og forskningspolitikk. I dette tilfellet skal analysen rettes mot resultater og «lange spor» etter forskningsaktiviteter innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2001-2011. Vårt ...

Les mer
1 feb 2015

Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Prosjekt

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Evalueringen ...

Les mer
28 jun 2016

Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Prosjekt

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Evalueringen ...

Les mer
1 jan 2015

Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products (SusValueWaste)

Prosjekt

The SusValueWaste-project addresses these issues by analysing value chains inside and across different sectors of the bioeconomy. We analyse a number of industrial cases from different parts of the bioeconomy and collaborate with highly relevant industry actors. The aim of the project is to help policymakers better ...

Les mer
1 jan 2015

Secretary to the panel evaluating the technical-industrial research institutes

Prosjekt

The technical-industrial research institutes constitute a core element of the Norwegian R&D and innovation system. The planned evaluation of the technical-industrial research institutes in 2015 will encompass 18 units/institutes, and give a wide perspective of the institutes’ activities and framework conditions. ...

Les mer