Kartlegging av forskning og forskningsbasert innovasjon om og for kommunale helse- og omsorgstjenester

NIFU gjennomfører for tiden en undersøkelse av forskning og utviklingsarbeid (FoU) og forskningsbasert innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag av Norges forskningsråd. Se følgebrev fra Forskningsrådet til mottakerne av spørreskjemaet på følgende link: Følgebrev fra Forskningsrådet 24.06.2016

Formålet med spørreundersøkelsen er å kartlegge omfanget og innretningen av FoU og forskningsbasert innovasjon om og for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunene er ikke pålagt å forske og har ikke egne forskningsinstitusjoner, men de skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for egne tjenester. Forskning og forskningsbasert innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester skjer derfor i stor grad ved universiteter, høgskoler, institutter eller helseforetak. I tillegg er det de senere årene opprettet sentre som skal bidra til å dekke kommunenes kunnskapsbehov.

Spørreskjemaet sendes til institusjoner/avdelinger mv. som kan antas å utføre forskning og forskningsbasert innovasjonsaktivitet knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester. Utvalget er basert på ulike kilder, blant annet institusjonsregisteret som ligger til grunn for den nasjonale FoU-statistikken som NIFU har et ansvar for, bibliometriske databaser og Forskningsrådets prosjektdatabase.

Et hovedformål med kartleggingen er med andre ord å få oversikt over hovedkomponenter i et kunnskapssystem til støtte for kommunale helse- og omsorgstjenester, dvs. hvilke institusjoner/avdelinger som driver slik virksomhet, i hvilket omfang og med hvilken innretning.

Resultatene fra undersøkelsen vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med den nasjonale HelseOmsorg21-strategien, der et kunnskapsløft for kommunale helse- og omsorgstjenester er en av fem hovedprioriteringer.

Undersøkelsen tenkes dessuten å bidra til å styrke FoU-statistikken for kommunesektoren. NIFU har et nasjonalt ansvar for å utarbeide FoU-statistikk for Norge for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, inkludert helseforetak og private ideelle sykehus. Offentlige institusjoner med FoU-aktivitet inngår i instituttsektoren.

Vi håper du kan bidra til kartleggingen ved å svare på denne undersøkelsen etter beste skjønn. Hvis ikke, vil vi gjerne at du videreformidler denne henvendelsen til rette vedkommende, og/eller gir tilbakemelding til oss. Vi ber om svar senest i løpet av fredag 12. august 2016.

Svarene fra hver institusjon/avdeling vil utelukkende bli brukt til statistiske formål. Ingen resultater som presenteres i publikasjoner fra dette prosjektet vil kunne spores tilbake til en enkelt institusjon/avdeling.

Spørreundersøkelsen omfatter både institusjoner/avdelinger som er dekket og som ikke er dekket i FoU-statistikken for 2015.

Spørreskjemaet som sendes til institusjonene/avdelingene som er dekket i FoU-statistikken, kan lastes ned som pdf-fil ved å klikke på følgende link: [Spørreskjema, institusjoner/avdelinger dekket i FoU-statistikken]

Spørreskjemaet som sendes til institusjonene/avdelingene som ikke er dekket i FoU-statistikken, kan lastes ned som pdf-fil ved å klikke på følgende link: [Spørreskjema, institusjoner/avdelinger ikke dekket i FoU-statistikken]

Klikk her for definisjoner og sentrale begreper i spørreskjemaet.