Åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

NIFUs policy er å etterleve internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsrettigheter, inkludert FNs grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner.

Å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en sentral del av NIFUs etiske retningslinjer. Dette gjelder for alle ansatte, styremedlemmer og andre som representerer NIFU eller utfører arbeid på vegne av NIFU. Alle har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i – og
etterleve – standardene og prinsippene beskrevet i retningslinjene.

NIFU utfører aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven og OECDs retningslinjer. Det innebærer at NIFU skal bidra positivt og konstruktivt ved å påvirke arbeidet for menneskerettigheter, forhindring av barnearbeid og ivaretakelse av arbeidsrettigheter, både internt i NIFU og hos våre leverandører,
oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

NIFU forventer at våre leverandører, oppdragsgivere og samarbeidspartnere opptrer i tråd med formålet i denne policyen og følger alle internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprinsipper og fundamentale arbeidstakerrettigheter som beskrevet over.

Som en del av forbedringsarbeidet for en ansvarlig leverandørkjede har NIFU etablert et system som skal sikre systematisk revisjon og oppfølging av oppdragsgivere og leverandører, inkludert kontroll av at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas som beskrevet over.

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger gjennomføres årlig på følgende måte:

  • NIFU kartlegger og vurderer potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som instituttet enten har forårsaket eller bidratt til.
  • NIFU gjennomfører tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på instituttets prioriteringer og vurderinger.
  • NIFU kommuniserer med berørte interessenter om hvordan eventuelle negative konsekvenser håndteres.

Les rapport for 2022 (PDF).