Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?

Authors: Elisabeth Hovdhaugen; Tine Sophie Prøitz; Idunn Seland.

Journal: Acta Didactica Norge.

Abstract:
I denne artikkelen undersøker vi hvilken funksjon den norske ordningen med henholdsvis eksamens- og standpunktkarakter har for læreres vurderings-praksis. Analysen bygger på nasjonal karakterstatistikk og intervjuer med lærere som underviser i norsk eller matematikk i videregående skole, og som har erfaring fra å vurdere elevenes sluttkompetanse i disse fagene ved hjelp av begge disse vurderingsordningene. Studien tar utgangspunkt i en utdannings-politisk utvikling preget av forsterkede forventinger om å se standpunkt-karakterer og eksamenskarakterer i sammenheng. Dette er uttrykt som at det bør være et visst samsvar mellom disse vurderingsordningene, til tross for at standpunkt- og eksamenskarakterene blir satt på ulike premisser og springer ut av svært ulike kontekster. Felles for begge vurderingsformer er imidlertid at eleven skal få demonstrert sluttkompetanse i et fag. Vi viser hvordan disse to vurderingsformene veies opp mot hverandre i lærernes egne vurderings-praksiser, og bygger videre på lærernes synspunkter i en diskusjon av i hvilken grad eksamenskarakteren bør anses som egnet til å kvalitetssikre læreres standpunktvurdering.

publication details

Title Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?
Category
Elisabeth Hovdhaugen
Tine Sophie Prøitz
Idunn Seland
publication year2018
issn1504-9922